Salmonellakontroll

Infektioner av salmonellabakterier är ett betydande folkhälsoproblem överallt i världen. De nordiska länderna är här ett undantag. Situationen i Finland, Norge och Sverige har hållits på en betydligt bättre nivå än i den övriga världen. I Finland har man under senare år funnit lite över tusen fall av salmonellainfektioner därav 15-20 % av inhemskt ursprung.

Nationella programmet för kontroll av salmonella i Finland

Eftersom salmonellaläget i Finland är betydligt bättre än i övriga EU-länder, med undantag av Norden, ville man bevara det goda förhållandet även efter landets anslutning till EU. Det nationella programmet för salmonellakontroll är en av metoderna med vilka man kan säkra en låg förekomst av salmonella. Programmet för salmonellakontroll, som godkändes av Europeiska gemenskapernas kommission i samband med Finlands förhandlingar om anslutning till EU i slutet av år 1994, ger goda förutsättningar för kontroll av salmonellaläget för djur och livsmedel av animaliskt ursprung. Om man vid kontrollen påträffar salmonella, reglerar lagstiftningen om åtgärderna som följer därav. Tack vare kontrollprogrammet fick Finland extra garantier, dvs. partier av kött och ägg skall i avgångslandet undersökas beträffande förekomsten av salmonella, och resultatet skall vara negativt. Bland annat för Norges och Sveriges del krävs inte sådana undersökningar, då salmonellakontrollprogrammen som tillämpas hos dem motsvarar den finländska nivån och har godkänts av kommissionen.

Det finländska programmet för salmonellakontroll omfattar nötdjur, svin och fjäderfän samt kött och ägg från dessa. Salmonellakontrollen verkställs för såväl köttfjäderfän som äggproduktionen över hela kedjan, dvs. från generationerna av far- och morföräldrar eller föräldrar fram till produktionsgenerationen. Det tas prover enligt programmet i olika skeden av kedjan, med början i kläckerier fram till slakterier och styckningsanläggningar. Beträffande nötdjur och svin är salmonellakontrollen inte lika systematisk för levande djur, provtagningen koncentreras till slakterier och styckningsanläggningar.

I programmet har Finland förbundit sig att separat för varje djurart hålla salmonellanivån under en procent av djur som undersökts i gårdar och slaktdjur som undersökts i slakterier. I köttet eftersträvas att förekomsten av salmonella hålls under halv procent av undersökta partier.

Undersökningarna för programmet för salmonellakontroll utförs i  laboratorier som har utsetts för programmet. Laboratorierna sänder månatligen uppgifterna om analyser som de har utfört för det nationella programmet för salmonellakontroll till Livsmedelsverket. 

Ägarna svarar för provtagningen på djurhållningsplatserna och kommunalveterinärerna övervakar att salmonellakontrollprogrammet genomförs i fråga om fjäderfä. I samband med inspektionsbesöket tar kommunalveterinären salmonellaprov. På inspektionsbesök inspekterar kommunalveterinären också djurhållningsplatsens sjukdomsskydd och produktionshygien och ger vid behov råd om hur sjukdomsskyddet och produktionshygienen kunde förbättras. I samband med inspektionen reviderar veterinären även bokföringen av salmonellakontrollen.  När det gäller värphöns följs genomförandet av salmonellakontrollprogrammet även i äggpackerierna. Livsmedelsverkets besiktningsveterinärer övervakar att programmet genomförs i slakterier och styckningsanläggningar deras samband medan kommunalveterinärerna svarar för övervakningen av övriga styckningsanläggningar.  

Jord och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser (316/2021) föreskrivs om provtagning och åtgärder i gårdar, slakterier och styckninsanläggningar som hör till salmonellakontrollprogrammet.

Livsmedelsverket har till uppgift att ge anvisningar om praktisk tillämpning, koordinera, insamla resultat samt rapportera om hela landet.

Rapporter om resultat

Mycket lite salmonella påträffas i Finland i djur och i livsmedel av animaliskt ursprung. Sedan år 1995, då man började verkställa det nationella programmet för salmonellakontroll i Finland, har man systematiskt kontrollerat förekomsten av salmonella och insamlat rapporter om resultat. Om salmonella och andra sjukdomar som kan överföras från djur till människor och tvärtom finns information på Zoonooscentrets sidorna: Zoonoscentret

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2021