Salmonellakontroll

Infektioner av salmonellabakterier är ett betydande folkhälsoproblem överallt i världen. De nordiska länderna är här ett undantag. Situationen i Finland, Norge och Sverige har hållits på en betydligt bättre nivå än i den övriga världen. I Finland har man under senare år funnit lite över tusen fall av salmonellainfektioner därav 15-20 % av inhemskt ursprung.

Nationella programmet för kontroll av salmonella i Finland

Eftersom salmonellaläget i Finland är betydligt bättre än i övriga EU-länder, med undantag av Norden, ville man bevara det goda förhållandet även efter landets anslutning till EU. Det nationella programmet för salmonellakontroll är en av metoderna med vilka man kan säkra en låg förekomst av salmonella. Programmet för salmonellakontroll, som godkändes av Europeiska gemenskapernas kommission i samband med Finlands förhandlingar om anslutning till EU i slutet av år 1994, ger goda förutsättningar för kontroll av salmonellaläget för djur och livsmedel av animaliskt ursprung. Om man vid kontrollen påträffar salmonella, reglerar lagstiftningen om åtgärderna som följer därav. Tack vare kontrollprogrammet fick Finland extra garantier, dvs. partier av kött och ägg skall i avgångslandet undersökas beträffande förekomsten av salmonella, och resultatet skall vara negativt. För Norges och Sveriges del krävs inte sådana undersökningar, då salmonellakontrollprogrammen som tillämpas hos dem motsvarar den finländska nivån och har godkänts av kommissionen.

Det finländska programmet för salmonellakontroll omfattar nötdjur, svin och fjäderfän samt kött och ägg från dessa. I programmet har Finland förbundit sig att separat för varje djurart hålla salmonellanivån under en procent. Salmonellakontrollen verkställs för såväl köttfjäderfän som äggproduktionen över hela kedjan, dvs. från generationerna av far- och morföräldrar eller föräldrar fram till produktionsgenerationen. Det tas prover enligt programmet i olika skeden av kedjan, med början i kläckerier fram till slakterier och styckningsanstalter. Beträffande nötdjur och svin är salmonellakontrollen inte lika systematisk för levande djur, provtagningen koncentreras till slakterier och styckningsanstalter. För slakterier och styckningsanstalter eftersträvas att förekomsten av salmonella hålls under fem procent av undersökta partier.

Undersökningarna för programmet för salmonellakontroll utförs i 22 laboratorier som har godkänts för programmet. Laboratorierna sänder månatligen uppgifterna om analyser som de har utfört för det nationella programmet för salmonellakontroll till Eviras verksamhetspunkt i Åbo. Laboratoriernas månadsrapporter sammanställs månatligen till ett sammandrag för jord- och skogsbruksministeriet och för övriga myndigheter.

Kommunala veterinärer kontrollerar verkställningen av programmet för salmonellakontroll av fjäderfän. Lagstiftningen ställer vissa salmonellaprover som officiella, vilket innebär att kommunala veterinären ansvarar för provtagningen. Den ansvarige veterinären verkställer i samband med officiell provtagning en produktionshygienisk inspektion. I samband med inspektionen reviderar veterinären även bokföringen av salmonellakontrollen. För höns kontrolleras verkställningen av programmet för salmonellakontroll även i äggpackerierna. Eviras besiktningsveterinärer för tillsyn över verkställningen av programmet i slakterier och styckningsanstalter i deras samband och de kommunala veterinärerna ansvarar för kontrollen av övriga styckningsanstalter. Uppgifterna om verkställningen av programmet för salmonellakontroll i styckningsanstalter fås av länsveterinärerna, som insamlar uppgifter som de kommunala veterinärerna insänder och levererar dem vidare till Evira. Uppgifter som insamlas via laboratorier och andra vägar överförs årligen till EU:s rapportunderlag.

Rapporter om resultat

Mycket lite salmonella påträffas i Finland i djur och i livsmedel av animaliskt ursprung. Sedan år 1995, då man började verkställa det nationella programmet för salmonellakontroll i Finland, har man systematiskt kontrollerat förekomsten av salmonella och insamlat rapporter om resultat. Om salmonella och andra sjukdomar som kan överföras från djur till människor och tvärtom finns information på Zoonooscentrets sidorna: Zoonoscentret

Sidan har senast uppdaterats 20.7.2021