Projektet "möjligheter till flexibilitet"

Evira utredde i samarbete med Helsingfors universitet de möjligheter till flexibilitet som livsmedelslagstiftningens ger. Jord- och skogsbruksministeriet finansierade projektet.  

Inom projektet samlade vi information om livsmedelslagstiftningens flexibiliteteter som används och utredde möjligheterna att tillämpa mer flexibilitet. Syftet med projektet var att stöda regeringsprogrammets målsättning att minska byråkratin och minska den administrativa bördan.

Helsingfors universitet utredde som ett delprojekt hur egenkontrollen fungerar i små slakterier och hurdan flexibilitet som kunde tillämpas på egenkontrollen, utan att äventyra livsmedelssäkerheten. Det har gjorts en separat rapport om Helsingfors universitets undersökning.

Övervakarna och företagarna hade klart för sig att man inte kan använda flexibilitet om livsmedelssäkerheten äventyras. De flesta tillsynsenheter meddelade att de hade beviljat flexibilitet till anläggningar och anmälda livsmedelslokaler. Av företagarna var det endast ungefär en femtedel som berättade att deras företag hade beviljats flexibilitet.

I projektet framgick att terminologin och laggrunderna gällande flexibilitet är främmande och utmanande att ta reda på för företagarna och de lokala tillsynsmyndigheterna. De centrala livsmedelsmyndigheterna och rådgivningsorganisationerna har en viktig roll som sakkunniga och kunskapsspridare till såväl lokala övervakare som företagare. Man borde särskilt satsa på att företagarnas kunskap skulle vara tillräcklig, så att de kan föreslå flexibla möjligheter till myndigheterna. De exempel på flexibilitet som kom fram i projektet kommer att användas för att förtydliga Eviras tolkningar och förenhetliga tillsynen.

Det förefalller som om användningen av flexibilitet i Finland kunde utökas och förenhetligas. Man borde särskilt utreda möjligheten för företag som är belägna i områden med geografiska begränsningar och företag som använder traditionella tillverkningssätt eller tillverkar traditionella livsmedel att använda flexibilitet. Verksamhetsförutsättningarna för företagen kan möjligen förbättras då man använder mer flexibilitet i ovan nämnda företag, och också  i små och lågriskföretag. Eventuellt kan deras situation också beaktas då man fastställer tillsynsavgifter.

 

Tack till alla övervakare och företagare som deltog i projektet!

 

Tilläggsinformation:

Projektet Möjligheter till flexibilitet,  Auli Vaarala

Tillämpning och tillsyn av flexibilitet, Carmela Hellsten

Sidan har senast uppdaterats 8.1.2019