Förvara och använda rullpallar, pallar och transportlådor i livsmedelslokaler

Rullpallar och pallar

Aktören bör vid egenkontrollen beakta hygienen och renheten av rullpallar och pallar som används för transport av livsmedel. Rullpallarna och pallarna får inte användas för något annat ändamål än för transport av livsmedel. Livsmedel ska vara färdigt förpackade eller emballerade när de förvaras på rullpallar eller pallar.

De redskap som används för transport ska förvaras på ett ändamålsenligt ställe som är i god ordning. Uppmärksamhet ska fästas vid att fåglar och skadedjur inte kommer i beröring med transportredskapen eller att deras avföring inte kontaminerar transportredskapen. För rena rullpallar och pallar är det bästa förvaringsstället inomhus med tanke på livsmedelssäkerheten. Om rena redskap som används för transport förvaras utomhus, till exempel på en lastkaj, ska aktören se till att inga livsmedel, inget avfall och ingen annat som lockar skadedjur förvaras på lastkajen. Vid behov kan aktören dessutom hindra att skadedjur har åtkomst till rullpallarna och pallarna till exempel med följande åtgärder:

  • spärra lastkajen med nät
  • ställa på lastkajen eller i dess närhet en anordning som skrämmer bort fåglarna och vars effekt observeras regelbundet

Smutsiga rullpallar och pallar som är avsedda att skickas ut från livsmedelslokalerna kan vid behov förvaras utomhus tills de tas bort. Även smutsiga pallar och rullpallar ska förvaras så att de inte blir mer smutsiga eller skadade. De behöver inte täckas, utan bör förvaras i ett täckt område, till exempel en lastkaj. Förvaring på en öppen gård är inte ordentlig förvaring. Det finns inget behov av att bygga ett tak i befintliga livsmedelslokaler för att lagra smutsiga pallar och rullpallar, men det skulle vara lämpligt att ta hänsyn till detta när man planerar nya livsmedelslokaler.

Aktören ska kontrollera rullpallarnas och pallarnas skick och renhet när aktören skickar och tar emot livsmedel. Om rullpallarna eller pallarna är smutsiga eller i ett dåligt skick ska aktören se till att de antingen rengörs eller byts ut mot nya. Till exempel, om en träpall luktar illa, är varje operatör skyldig att avlägsna den och kassera den.

 

Transportlådor

Både rena och smutsiga tomma transportlådor (till exempel Transbox) ska förvaras inomhus, om det är möjligt. Rena lådor får inte förvaras utomhus utan att vara täckta, till exempel på en lastkaj. Om de rena lådorna inte täcks över, ska de förvaras inomhus. Transportlådor får inte förvaras så att de kommer i direkt kontakt med golvytan. Till lokaler för produktion och hantering av livsmedel flyttas så många lådor som vid tillfället behövs från förvaringslokalerna.  Överflödiga eller smutsiga transportlådor får inte ansamlas i produktions- och behandlingslokalerna.

Smutsiga transportlådor avsedda att skickas från livsmedelslokalerna kan vid behov förvaras utomhus tills de tas bort. Även smutsiga transportlådor ska förvaras så att de inte blir mer smutsiga eller skadade. De behöver inte täckas, utan bör förvaras i ett täckt område, till exempel en lastkaj. Förvaring på en öppen gård är inte ordentlig förvaring. Det finns inget behov av att bygga ett tak i befintliga livsmedelslokaler för att lagra smutsiga transportlådor, men det skulle vara lämpligt att ta hänsyn till detta när man planerar nya livsmedelslokaler.

Aktören ska alltid kontrollera transportlådornas skick och renhet när aktören skickar och tar emot livsmedel. Om transportlådorna är smutsiga eller i ett dåligt skick ska aktören se till att de antingen rengörs eller byts ut mot nya. Även om en transportlåda verkar vara ren när den kontrolleras sensoriskt, ska livsmedel alltid vara förpackade eller emballerade när de förvaras i lådor.

Om till exempel Transbox-lådor endast är i livsmedelslokalens eget bruk behöver livsmedlen inte nödvändigtvis skyddas, förutsatt att lådorna är tillräckligt rena för förvaring av oförpackade livsmedel. Transbox-lådor kan användas till exempel för tillfällig förvaring av livsmedel och för att flytta livsmedel mellan olika ställen i produktionsanläggningen.  Observera att lådorna ska ha en förklaring över överensstämmelse med kraven för kontaktmaterialet.

Samla eller förvara av biprodukter i transportlådor

Om transportlådor används för samling eller förvaring av biprodukter får de inte användas för transport eller förvaring av livsmedel ens efter att de rengjorts, inte ens om livsmedlen är skyddade. Transportlådor som används för biprodukter ska märkas klart och tydligt ut med färg, text, kod eller behållartyp så att de särskiljs från lådor som används för livsmedel.

Förklaring om överensstämmelse med kraven för kontaktmaterialet

Även om transportlådor inte används så att de kommer i direkt kontakt med livsmedel, ska lådan ha en förklaring om överensstämmelse med kraven. Lagstiftningen om kontaktmaterial gäller material för både direkt och indirekt kontakt. Det har konstaterats att materialets beståndsdelar vid vissa omständigheter kan överflyttas från materialets yta genom olika materialskikt till livsmedel. Därför garanterar inte till exempel användningen av en innerpåse att kontaktmaterialet är säkert, om själva transportlådan inte fyller kraven i lagstiftningen om kontaktmaterial. 

Sidan har senast uppdaterats 31.8.2021