Nationella kvalitetssystem

Nationella kvalitetssystem för livsmedelskedjan blev möjliga i Finland 1.6.2013 i och med en ändring av livsmedelslagen.

Med nationella kvalitetssystem för livsmedelskedjan avses system godkända av myndigheten, i Finland Evira. Evira godkänner en ansökan om ett nationellt kvalitetssystem för livsmedel under förutsättning att kvalitetssystemet uppfyller de grunder till ett berättigande av stöd som fastställts i förordningen (EG) nr 1974/2006 om tillämpning av förordningen om stöd för landsbygdsutveckling.

a) I det nationella kvalitetssystemet ska de tillverkade slutprodukternas specifika egenskaper grunda sig på noggrant angivna jordbruksmetoder (på engelska "farming") som säkerställer

  • de specifika egenskaperna, inbegripet produktionsprocessen, eller
  • en kvalitet på slutprodukten som är väsentligt högre än vad som krävs enligt normala handelsnormer när det gäller folkhälsa, djurhälsa och djurens välbefinnande, växtskydd eller miljöskydd.

b) Systemen ska inbegripa bindande produktspecifikationer och överensstämmelsen med specifikationerna ska kontrolleras av ett oberoende inspektionsorgan.

c) Systemen ska vara öppna för alla producenter (på engelska "producer")

d) Systemen ska vara öppna och medge insyn och ge garantier för produkternas spårbarhet.

e) Systemen ska vara anpassade till nuvarande och förutsebara möjligheter på marknaden.

Då en ansökan om godkännande av ett nationellt kvalitetssystem lämnas till Evira ska systemet redan då vara kontrollerat av ett oberoende organ.

Evira övervakar att förutsättningarna för ett godkännande av de nationella kvalitetssystemen man godkänt uppfylls. Ett godkännande kan dras tillbaka, om förutsättningarna inte längre uppfylls.

  

 

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2019