Kvalitetsansvar – ett nationellt kvalitetssystem

Evira godkände år 2013 hälsovårdssystemet Sikava som det första nationella kvalitetssystemet som avses i livsmedelslagen. För konsumenter syns systemet under namnet Kvalitetsansvar.

Sikava är ett för svingårdar avsett hälsovårdssystem som näringsgrenen upprätthåller. Med systemet vill man främja djuren hälsa och välbefinnande på gårdarna och säkerställa att produkter av animaliskt ursprung är säkra och att gårdarna är lönsamma i och med att kvaliteten höjs. Systemet koordineras av Föreningen för bekämpning av djursjukdomar r.f., vars verksamhet styrs av slakterierna, mejerierna och äggpackerierna.

För det godkända kvalitetssystemets del gäller en högre kvalitet ett levande svin som uppfyller villkoren i Sikava på nationell nivå och dess livscykel ända fram till dess att djuret skickas till slakt. Grunderna för godkännandet var de i ansökan beskrivna kraven som antagits för att främja djurens hälsa och som betydligt överstiger kraven i lagstiftningen. Sådana krav är till exempel att djurhållningsplatserna som omfattas av kvalitetssystemet skall vara fria från flera smittsamma svinsjukdomar och att systemet ställer strängare krav på undersökningarna på gårdarna än det nationella salmonellabekämpningsprogrammet.

Slutprodukten av detta nationella kvalitetssystem är färskt, nedkylt eller fruset svinkött. För att man vattentätt skall kunna påvisa ett samband mellan gården, djuret som uppfötts på gården och köttet ändra fram till att köttet förpackas är verifieringen av att spårbarheten är obestridlig i hela produktionskedjan en förutsättning för ett verksamhetställe- eller företagarspecifikt godkännande. Godkännande har beviljats följande företags godkända livsmedelslokaler med slakterier:

  • Atria Suomi Oy FI22EY och FI26EY
  • HKScan Finland Oy FI18EY och FI85EY
  • Snellmanin Lihanjalostus Oy FI62EY

En företagare eller anläggning som inte själv slaktar, men som från slakterier som omfattas av ett kvalitetssystem köper eller skaffar sådana slaktkroppar eller kött, kan också ansöka om ett godkännande enligt det nationella kvalitetssystemet för sin egen verksamhets del. Företagaren ska då påvisa att hans verksamhet är helt spårbar allt från inköpet av slaktkroppen eller köttet fram till KVALITETSANSVAR-produktens saluförpackningarna. Ett godkännande enligt det nationella kvalitetssystemet har beviljats följande företags godkända livsmedelslokaler:

  • HKScan Finland Oy FI4101EY och FI6471EY
  • Pouttu Oy FI73EY
  • Wursti Oy FI2530EY
  • Lihatukku Jouni Partanen Oy FI3631EY
  • Lihatukku Harri Tamminen Oy FI6474EY
  • Tapola Oy FI6082EY

 

 

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2019