Antalet återkallelser av livsmedel

Mängden årligen statistikförda återkallelser av livsmedel var år 2018 enligt Livsmedelsverkets uppgifter redan för tredje året i rad något större än året innan. Antalet fall som räknades som återkallelser var 168, vilket är 10 fler fall än året innan. Information om återkallelserna har registrerats mer systematiskt allt sedan år 2006. Sätten på vilka informationen registrerats har med tiden något preciserats och därför är statistiken från olika år inte helt jämförbar.

Antalet återkallelser av livsmedel åren 2010 - 2018

Takaisinvetojen_maara.png

 

Stor mängd – stor fara?

Det finns inga skäl att av ökningen i antalet återkallelser direkt dra den slutsatsen att konsumenternas säkerhet skulle ha äventyrats i samma förhållande, om ens alls. Till den nämna ökningen kan ses många förklarande orsaker. Att företagarnas egenkontroll utvecklats har medverkat till att också återkallelser vidtas oftare och mer systematiskt. Företagen berättar också själva allt aktivare och snabbare om återkallelser av sina produkter och minskar så en eventuell hälsofara med tanke på konsumenterna. Denna skyldighet att snabbt informera hör också till deras skyldigheter med stöd av lagstiftningen. Konsumenterna informerar också lätt om produktfel såväl direkt till företagen som på social media. Myndighetstillsynen är också allt mer riskbaserad och livsmedel som tidigare konstaterats strida mot bestämmelserna och objekt som bedömts vara riskbenägna kontrolleras med andra ord framöver oftare. Därför leder myndighetskontrollerna sannolikare än förr till att missförhållanden uppdagas.

Ett fall klassificeras som återkallelse då ett livsmedel som strider mot bestämmelserna lämnat den som tillverkat eller marknadsfört det och nått nästa företagare i kedjan och man försöker stoppa dess väg fram till konsumenten eller till industrin för att användas som råvara där. Hela 17 av alla 168 statistikförda återkallelser var sådana, där produkten tack vare företagarnas välfungerande egenkontroll och snabba reagerande ännu inte hunnit läggas till försäljning. Återkallelsen skedde således från säljkedjan.

Många återkallelser gäller närköpsföretagare som själv har köpt in ett parti, vanligen direkt från en producent eller tillverkare i ett land utanför EU för att säljas i en av företagarens butiker. I dessa situationer är mängderna produkter mycket små och hälsorisken hänför sig endast till en liten mängd konsumenter. Om en särskilt stor risk torde det inte röra sig heller i de fall, där en produkt, vanligen ett kosttillskott, en läskedryck eller liknande, lagligt förekommer på marknaden i till exempel USA, men den inte kan införas till EU:s område på grund av att lagstiftningen här till några delar är strängare.

I många fall som gällde rester av växtskyddsmedel överskreds gränsvärdena i så liten grad att produkterna inte orsakade någon akut fara för konsumenten. Partiet i fråga måste då endast återkallas från handeln och bortskaffas i avsikt att minimera den kumulerande faran som konsumenten annars kunde utsättas för.

Att en produkt återkallas innebär inte alltid att den bortskaffas som oanvändbar. Då det rör sig om ett fel i märkningarna på förpackningen är det helt godtagbart att förse produkten med en ny etikett, på vilken felet korrigerats och sedan återinföra produkten i handeln. Korrigeringsåtgärden lämpar sig bäst för sådana situationer, då produkten inte kräver kylförvaring.

Företagarna uppmuntras också att styra produkterna till välgörenhet i stället för att bortskaffa dem under förutsättning att konsumentsäkerheten inte då heller äventyras utan informationen som krävs om produkten förmedlas till konsumenten.

Fel som uppdagats i livsmedlen

Till det att återkallelserna på lång sikt ökat i antal har inte funnits några sådana orsaker, som skulle påvisa att det i någon produktsektor systematiskt skulle finnas fler faktorer som äventyrar konsumenterna eller att något fel årligen skulle öka. Variationen olika orsaker emellan har däremot varit stor. Ett litet antal återkallelser under ett år har året därpå kunnat öka. Ökningen har några år kunnat förklaras med det, att särskild uppmärksamhet fästs vid ett visst tillsynsområde och att observationerna lett till nya återkallelser. År 2018 har en förklarande faktor varit att Tullens livsmedelsundersökningar på grund av bristande resurser stannat på 3/4 av mängden man uppställt som mål. Denna brist torde åtminstone delvis vara förklaringen till att mängden återkallelser på grund av växtskyddsmedelsrester minskat.

Nedan beskrivs mer detaljerat de största orsakerna till återkallelser år 2018.

Allergenfel

Några ingredienser i livsmedlen orsakar en allergisk reaktion hos en del av konsumenterna, men har inte någon som helst skadlig inverkan på andra konsumenter. Sådana allergener (såsom vete, mjölk, fisk, ägg, jordnötter) ska märkas ut och framhävas i märkningarna på förpackningen så att konsumenten, om denna så vill, kan undvika dem. Ibland händer det att det sker ett fel i produktionen och att en sådan ingrediens av misstag hamnar i ett livsmedel som inte märkts ut på förpackningen. Orsaken till det skedda kan till exempel vara att en etikett som gäller ett gammalt recept av misstag använts eller att det i produktions- eller förpackningsprocessen inträffat ett fel så att en förpackning helt eller delvis innehåller fel produkt. Allergenfelens andel av återkallelserna år 2018 var störst, 21 %.

Mikrobiologiska fel

Olika mikrobiologiska fel (salmonella, listeria och andra liknande bakterier och mögel) var den näst vanligaste orsaken (18 % av fallen) till återkallelser. På grund av ett listeriaproblem i en polsk anläggning återkallades under granskningsåret djupfrysta grönsaker under flera varumärken, särskilt majs, från marknaden. Listeria konstaterades också i två inhemska gravlaxpartier och i en utländsk brieost. Salmonellan har ofta varit aktuell som orsak till återkallelser, men senaste år vidtogs endast fem återkallelser till följd av salmonella. Produkterna var en krydda, camelinafrön för industrin, en fransk ost, djupfrysta kycklinglår och irländskt nötkött.

Fysikaliska fel

På grund av en höjd benägenhet att anmäla fall eventuellt på hela EU:s nivå uppdagades år 2018 exceptionellt många fall, där plast-, metall- eller glasbitar (18 % av fallen) hamnat i ett livsmedel. De härstammade vanligen från en produktionsmaskin som gått sönder. Som en följd av en störning i förpackningsprocessen hade förpackningsmaterial hamnat i några produkter. En återkallelse som en finländsk råvarutillverkare vidtog som säkerhetsåtgärd ledde till allt som allt åtta återkallelser av olika produkter (en del storköksprodukter). I detta fall påträffades inget fynd i produkterna som släppts ut på marknaden.

Andra orsaker till återkallelse och exempel på sådana

  • Tillsatsfel (9 %); icke godkänt färgämne eller annan tillsats
  • Märkningsfel (8 %); fel datummärkning eller uteblivna märkningar på finska
  • Rester av växtskyddsmedel (8 %); i produkten har använts ämnen / mängder som inte godkänts i livsmedel som införs till EU:s område

 

takaisinvetosyyt_sv.jpg

 

Om man granskar tillverknings- eller produktionslandet för livsmedlen och kontaktmaterialen som var föremål för en återkallelse, kan konstateras följande: en fjärdedel av produkterna var inhemska, något över en fjärdedel härstammade från länder utanför EU och resten, dvs. knappt hälften av alla, härstammade från ett annat EU-land. Denna andel produkter som härstammar från EU har tydligt ökat i jämförelse med året innan.  

Egenkontrollen – myndighetstillsynen – konsumenternas observationer

De finns olika rutter och källor, via vilka behovet att återkalla ett livsmedel uppdagas. Observationen att ett livsmedel strider mot bestämmelserna kan göras inom myndighetstillsynen eller inom företagarens egenkontroll. Konsumenterna kan berätta om sina observationer antingen direkt till företaget eller till myndigheten. De tidigare och senare företagarna i kedjan som uppdagat en avvikelse i produktens kvalitet eller i märkningarna på produkten. De tre största källorna till första vetskap har beskrivits i tabellen intill.

Mängden fall som anmälts till Finland via EU:s system för snabb varning om livsmedel och foder RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) har efter den tydliga nedgången senaste år återtagit sin rätt höga nivå. Via RASFF erhölls under året 2018 information om en tredjedel av alla våra återkallelser. Fallen som anmäls till Finland via RASFF har här inte indelats separat enligt det om fallet i det andra landet först uppdagats i form av en konsumentobservation, inom företagarens egenkontroll eller inom myndighetstillsynen.  

En lika tydlig förändring som i RASFF, visserligen med en vikande trend, kan observeras i mängden sådana återkallelser, som fick sin början i Tullens undersökningar. Tullens undersökningar var grunden för 19 återkallelser.

En intressant statistisk avvikelse från åren innan är det, att mängden återkallelser som vidtagits utgående från information som erhållits från tidigare eller senare länkar i leveranskedjan, alltså andra företagare, tagit ett tydligt skutt uppåt. För att tidigare ha varit tio var fallen nu 28. Viktiga förklaringar till detta är ett inhemskt fall som hänförde sig till råvaran (som vidtogs som säkerhetsåtgärd och veterligen inte orsakade någon fara med tanke på konsumenten) och en annan listeriaobservation som hänförde sig till polsk majs, allt som allt 13 fall.  

Varifrån har informationen om behovet av återkallelse kommit?

takaiainvedot_lahteet_sv.jpg

 

Återkallelserna finns på webben

Om en del av återkallelserna läggs det ut ett meddelande på Livsmedelsverkets webbplats. Livsmedelsverket förmedlar information om en återkallelse som ett företag vidtagit särskilt i sådana fall, då det rör sig om en konsumentprodukt, felet har en akut skadeverkning på konsumentens hälsa och produkten sannolikt ännu finns kvar oanvänd hos konsumenten. Meddelanden till konsumenterna lämnas vanligen inte om storköksprodukter, eftersom livsmedlen i fråga inte direkt är tillgängliga för konsumenter, utan används som råvara i ett storkök eller är livsmedel som snabbt används i restauranger. Återkallelserna av sådana produkter sköts effektivt med hjälp av distributionskedjans kommunikation och andra tillsynsåtgärder. Storköksprodukternas andel av alla återkallelser har på 2010-talet utgjort 10 – 15 procent.

Det är i första hand det företag som vidtar återkallelsen, som ska svara för att konsumenterna informeras om produkten som återkallas. Sättet eller mediet som ska användas för informerandet har inte separat fastställts. De elektroniska medierna (nyhetssajter, facebook, twitter, företagets webbplats) är ett snabbt sätt att sprida information, men en del av konsumenterna står ännu utanför dem och därför har också de tryckta medierna sin plats då alla konsumenter ska nås.

Anmäl misstankar till hälsoinspektören i din hemkommun

Konsumenter som misstänker att ett livsmedel är hälsovådligt eller otjänligt som människoföda borde i första hand kontakta livsmedelstillsynen i sin hemkommun. Kontaktuppgifterna finner du på adressen https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/information-om-livsmedel/kontakta-livsmedelstillsynen/ . Det är också bra att informera den butik där produkten inskaffats om felet på produkten så att butiken vid behov omedelbart kan stoppa saluhållandet av produkten till andra kunder.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2019