Kontaktmaterial

Kontaktmaterialföretagare och livsmedelsaktörer har i 72 § i livsmedelslagen påförts en grundavgift för tillsynen (150 €).

Kontaktmaterialföretagarna är i enlighet med 13 § i lagen skyldiga att göra anmälan registrering. Bestämmelsen i 13 § om anmälningsskyldighet i fråga om kontaktmaterialverksamhet utesluter inte verksamhet som inte betraktas som näringsutövning. Den EU-lagstiftning som ligger till grund för skyldigheten att registrera kontaktmaterialverksamhet avviker från den lagstiftning som ligger till grund för livsmedelsverksamheten. Kontaktmaterialverksamhet omfattas helt och hållet av anmälningsskyldigheten, och åtminstone tills vidare är inte möjligt att fatta nationella beslut eller dra upp riktlinjer som avviker från detta.

När det gäller skyldigheten att fastställa grundavgiften för tillsyn kan kontaktmaterialverksamheten dock granskas enligt samma principer som livsmedelsverksamheten. Gränsen för näringsutövning kan anses vara samma gräns på 15 000 € och dessutom ska man granska om riskerna med verksamheten är obetydliga. Livsmedelsverket anser att import från tredjeländer och verksamhet som innefattar tryckning med tryckfärger inte utgör verksamhet av ringa betydelse. Om en kontaktmaterialföretagare bedriver import från tredje land eller verksamhet som inbegriper tryckning med tryckfärg, omfattas företagaren av skyldigheten att betala grundavgift för tillsynen även om verksamheten inte är av näringskaraktär och omsättningen understiger 15 000 €. Dessutom bör det beaktas att verksamhet som hänför sig till kontaktmaterial som är avsedda att användas av barn inte är verksamhet i riskklass 1.

Exempel på verksamheter på vilka en omsättningsgräns på 15 000 € kan tillämpas i fråga om skyldigheten att betala grundavgift för tillsynen

  • Hantverksdominerade företag, t.ex. små keramikverkstäder, metallverkstäder och verkstäder som bearbetar trä till förnödenheter.
  • Skärning av förpackningsmaterial till ark eller liknande småskalig bearbetning av kontaktmaterial, som inte är förknippad med tryckning
  • Småskalig import på den inre marknaden och partihandel

—> Krav på att verksamheten hör till riskklass 1 i fråga om alla kriterier.

  • Dessutom är omsättningen för kontaktmaterial mindre än 15 000 €/år

Lättnaderna tillämpas inte om verksamheten är import från tredje land eller verksamhet som inbegriper tryckning med tryckfärger.

Fastställande av tillsynsfrekvenser för kontaktmaterial

Livsmedelsverket har utarbetat en anvisning om riskklassificering av en livsmedelslokal och kontaktmaterialverksamhet och fastställande av tillsynbehov.

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2022