Småskalig verksamhet

Grundavgiften för tillsyn gäller i princip alla registrerade livsmedelslokaler. Den praktiska frågan är i allmänhet huruvida verksamheten omfattas av registreringsskyldigheten eller inte. Enligt 10 § 2 mom. i livsmedelslagen (297/2021) behöver anmälan för registrering inte göras när de risker som är förenade med verksamheten är ringa med tanke på livsmedelssäkerheten samt när

  1. verksamheten inom livsmedelsbranschen sker i samma lokal som den övriga näringsverksamhet som aktören bedriver (t.ex. kunderna i en frisersalong bjuds på kaffe och kex)
  2. aktören är en privatperson (t.ex. en person bakar sporadiskt och säljer bakverk på torget, pop up -restaurangverksamhet) eller
  3. verksamheten inte kan betraktas som näringsutövning (t.ex. försäljning av livsmedel på kyrkans, skolans eller idrottsföreningars basarer).

Läs mer om privatpersoners skyldighet att registrera livsmedelsverksamheten 

Tolkningar av anmälningsskyldigheten (pdf) (på finska)

Informationen kommer att kompletteras i januari 2022.

Sidan har senast uppdaterats 5.5.2022