Allmännyttig verksamhet

Livsmedelsverksamhet som bedrivs av allmännyttiga föreningar är befriad från grundavgiften för tillsyn. Ett allmännyttigt samfund definieras i 5 § 34 punkten i livsmedelslagen.

allmännyttigt samfund ett allmännyttigt samfund enligt 22 § i inkomstskattelagen (1535/1992).

Enligt 22 § i inkomstskattelagen är ett samfund allmännyttigt då

  1. det verkar enbart och omedelbart för allmän fördel i materiell, andlig, sedlig eller samhällelig bemärkelse,
  2. dess verksamhet inte enbart gäller begränsade personkategorier,
  3. det inte genom sin verksamhet bereder dem som är delaktiga i samfundet ekonomisk förmån i form av dividend eller vinstandel eller i form av sådan lön eller annan gottgörelse som är större än skäligt.

Som allmännyttiga samfund kan bland annat betraktas lantbrukscentraler, lantbrukssällskap och lantmannagillen, arbetarföreningar, arbetsmarknadsorganisationer, ungdoms- och idrottsföreningar, med dem jämförbara föreningar som främjar hobby- och fritidsverksamhet baserad på frivilligt medborgararbete, i partiregistret införda partier och deras medlems-, lokal-, parallell- eller understödsföreningar, liksom även andra samfund vars egentliga syfte är att påverka statliga angelägenheter eller att bedriva social verksamhet eller understöda vetenskap eller konst. Som allmännyttiga samfund kan också betraktas ett för stöd till kandidater vid allmänna val förbehållet förmögenhetskomplex.

Utöver definitionen av ett allmännyttigt samfund enligt inkomstskattelagen kan man utnyttja befintliga avgöranden om olika aktörers allmännyttiga karaktär.

En sådan förteckning över avgöranden är skatteförvaltningens förteckning över skattelättnader för allmännyttiga samfund.

På basis av förteckningen kan det konstateras att t.ex. 4H-verksamheten, Finlands Röda Kors och byaföreningarna är allmännyttiga. Det faktum att en förening eller ett samfund inte finns med i skatteförvaltningens förteckning betyder inte att den inte ska klassificeras som allmännyttig.

Ett separat avgörande är att kyrkor och församlingar inte har jämställts med allmännyttiga föreningar.

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021