Försäljning av ren- och viltkött

Grundavgiften för tillsyn gäller inte småskaliga livsmedelslokaler som ska registreras (livsmedelslokaler som kräver anmälan) och som hanterar ren- och viltkött. Verksamheten definieras närmare i 33 och 34 § i förordningen om livsmedelshygien (318/2021). I praktiken avses småskalig överlåtelse av renkött och torkat renkött i begränsade mängder inom renskötselområdet och överlåtelse av viltkött från jägare till konsumenter och direkt till detaljförsäljning. Dessa verksamheter är tillåtna när verksamheten har anmälts för registrering. Verksamheterna är befriade från grundavgiften för tillsyn.

Försäljning av en liten mängd renkött

I renskötselområdet får en primärproduktionsföretagare:

  1. slakta renar och stycka deras kött på ursprungsanläggningen och leverera renkött direkt till konsumenter, högst 5 000 kilogram per år, 
  2. framställa torkat renkött på ursprungsanläggningen och leverera köttet direkt till konsumenter, högst 500 kilogram per år.

Försäljning av en liten mängd kött av frilevande vilt

  • En jägare, en jaktförening, en jaktvårdsförening eller polisen får överlåta små mängder kött av frilevande vilt direkt till konsumenter. Kött från björn, vildsvin, lodjur, grävling, bäver, sumpbäver och andra eventuella värddjur för trikiner ska dock först undersökas med avseende på trikiner och köttet får överlåtas till konsumenter först när ett negativt undersökningsresultat har fastställts. Bestämmelser om provtagningen finns i bilaga III till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375. Undersökningen ska göras i enlighet med 35 § 2 mom. i livsmedelslagen;
  • En jägare eller en jaktförening får leverera kött av frilevande vilt motsvarande högst 1 000 harar eller kaniner, 3 000 fåglar, 10 älgar, 50 rådjur och 30 vitsvanshjortar eller andra hjortdjur per år till lokala detaljhandelsföretag som levererar köttet och produkterna direkt till konsumenter.
Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021