Lanthandlar

Lanthandlar är befriade från grundavgiften för tillsyn. Definitionen av en lanthandel ingår i 5 § 33 punkten i livsmedelslagen.

  • lanthandel en livsmedelslokal som är belägen på den glest bebyggda eller den egentliga landsbygden, på landsbygden nära en stad eller i ett lokalt centrum på landsbygden, och vars avstånd till närmaste dagligvarubutik är minst 7,5 kilometer eller som annars är svårtillgänglig och vars försäljning av dagligvaror uppgår till mindre än 2 miljoner euro per år

Livsmedelslagens definition av en lanthandel är mer omfattande än definitionen av en lanthandel som berättigar till stöd för bybutiker (Statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i glest bebyggda landsbygdsområden åren 2019–2021, (357/2019) och Statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i landsbygdsområden åren 2021–2023, (514/2021).

Lanthandlar som får stöd är befriade från grundavgiften för tillsyn, och för deras del finns det inget behov av att utreda omsättningen eller avstånden till dagligvarubutikerna. Det lönar sig för lanthandlar som får stöd och andra lanthandlar enligt livsmedelslagen att kontakta den kommunala tillsynen för att undvika felaktig fakturering.

Med hjälp av ett kartprogram är det möjligt att utreda om objektet är beläget på den glest bebodda landsbygden, på kärnlandsbygden, på den stadsnära landsbygden eller i ett lokalt centrum på landsbygden. För landsbygdens vidkommande kan uppfyllandet av definitionen kontrolleras i Lantmäteriverkets karttjänst. 

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021