Primärproduktion

Skyldigheten att betala grundavgift för tillsynen gäller inte primärproduktion eller sådan hantering av livsmedel som ska betraktas som en del av primärproduktionen, med undantag för hantering av groddar på ett godkänt primärproduktionsobjekt.

Hantering av livsmedel som ska betraktas som en del av primärproduktionen omfattas inte av skyldigheten att betala årsavgift.

I början av förordningen om livsmedelshygien (318/2021) har det i fråga om groddar (8 §) och växter (8 §), mjölk (11 §), ägg (14 §), honung (16 §), fisk (17 §) och vilt (21 §) definierats vilken verksamhet/hantering av livsmedel som är en del av primärproduktionen, dvs. verksamhet som är förenad med nationella lättnader i samband med primärproduktion.

Primärproduktion av vegetabilier

Hantering av vegetabilier som en del av primärproduktionen definieras i 8 § i förordningen om livsmedelshygien 318/2021.

En aktör får:

 1. överlåta högst 5 000 kg groddar per år, högst 50 000 kg bladgrönsaker per år och andra primärprodukter av växter samt svampar högst 100 000 kg per år direkt till konsumenter,
 2. leverera högst de mängder primärprodukter av växter och svamp som avses i 1 punkten i detta moment och som omfattas av lindrigare krav till lokala detaljhandelsföretag som levererar produkterna direkt till konsumenter.

Om mängderna i 1 punkten beträffande överlåtelse direkt till konsumenten överskrids i fråga om annat än groddar, ska företagaren göra en registreringsanmälan enligt 4 § och aktören ska ha en livsmedelslokal som registrerats för försäljning direkt till konsumenterna (grundavgiften för tillsyn gäller för registrerad livsmedelsverksamhet).

Om mängderna i punkt 1 beträffande överlåtelse direkt till konsumenten överskrids i fråga om groddar, ska aktören ansöka om godkännande för primärproduktionsstället (grundavgiften för tillsyn gäller för ett godkänt primärproduktionsställe)

OBS: Primärproduktionsföretagare kan leverera växter och svamp till detaljhandeln utan mängdbegränsningar, 2 punkten, men om mängderna överskrids kan verksamheten inte omfattas av förenklade krav och kraven på undersökning av vatten enligt 7 § i förordningen är i kraft.

Primärproduktion av mjölk

Hantering av mjölk som en del av primärproduktionen definieras i 10 § i förordningen om livsmedelshygien 318/2021.

I överensstämmelse med de nationella bestämmelser som avses i 22 § 1 mom. 1 punkten i livsmedelslagen får en primärproduktionsföretagare:

 1. på primärproduktionsstället överlåta högst 2 500 kg råmjölk och högst 2 500 kg obehandlad mjölk per år direkt till konsumenter,
 2. leverera högst 2 500 kg fryst råmjölk per år till lokala detaljhandelsföretag som levererar produkten direkt till konsumenter.

Primärproduktion av ägg

Hantering av ägg som en del av primärproduktionen definieras i 14 § i förordningen om livsmedelshygien 318/2021.

I överensstämmelse med de nationella bestämmelser som avses i 22 § 1 mom. 1 punkten i livsmedelslagen får en primärproduktionsföretagare:

 1. överlåta högst 20 000 kg hönsägg per år direkt till konsumenter på primärproduktionsstället, vid lokal torghandel eller vid försäljning från dörr till dörr,
 2. leverera högst 30 000 kg hönsägg per år till detaljhandeln inom de undantagsregioner som avses i artikel 34 i kommissionens förordning (EG) nr 598/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg,
 3. överlåta högst 5 000 kg andra fågelägg än hönsägg per år direkt till konsumenter,
 4. leverera högst 5 000 kg andra fågelägg än hönsägg per år till lokala detaljhandelsföretag som levererar produkterna direkt till konsumenter

Primärproduktion av honung

Hanteringen av honung som en del av primärproduktionen definieras i 16 § i förordningen om livsmedelshygien 318/2021. 

I enlighet med de nationella bestämmelser som avses i 22 § 1 mom. 1 punkten i livsmedelslagen får en primärproduktionsföretagare

 1. överlåta högst 2 500 kg honung per år direkt till konsumenter,
 2. leverera högst den mängd honung per år som avses i 1 punkten i momentet och som omfattas av lindrigare krav till lokala detaljhandelsföretag som levererar honung direkt till konsumenter.

Primärproduktion av fiskeriprodukter

Hanteringen av fiskeriprodukter som en del av primärproduktionen definieras i 17 § i förordningen om livsmedelshygien 318/2021.

I enlighet med de nationella bestämmelser som avses i 22 § 1 mom. 1 punkten i livsmedelslagen får en fiskare eller fiskodlare överlåta högst 5 000 kg fiskeriprodukter per år som primärprodukter direkt till konsumenter.

Primärproduktion av frilevande vilt

Hanteringen av frilevande vilt som en del av primärproduktionen definieras i 21 § i förordningen om livsmedelshygien 318/2021.  

I enlighet med de nationella bestämmelser som avses i 22 § 1 mom. 1 punkten i livsmedelslagen får en jägare eller en jaktförening

 1. överlåta frilevande vilt till en mängd av högst 1 000 oflådda harar eller kaniner, högst 3 000 oplockade fåglar, högst 10 oflådda älgar, högst 50 oflådda rådjur och högst 30 oflådda vitsvanshjortar eller andra hjortdjur per år direkt till konsumenter,
 2. leverera i 1 punkten i momentet angivna mängder primärprodukter per år till lokala detaljhandelsföretag som levererar dem direkt till konsumenter.
Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021