Riskbaserad och opartisk tillsyn

Livsmedelstillsynsmyndigheterna förpliktas av EU:s förordning (EU) nr 625/2017 om offentlig kontroll, enligt vilken de behöriga myndigheterna skall säkerställa den offentliga kontrollens opartiskhet, kvalitet och enhetlighet på alla nivåer (artikel 5 punkt 1 underpunkt b). Opartiskhet i tillsynen förutsätter att kraven i livsmedelslagstiftningen tillämpas opartiskt beaktande principerna för offentlig kontroll. Ett följande av de allmänna kraven i författningarna förutsätter ett riskbaserat sätt att närma sig saken. Riskerna förknippade med livsmedel i företagen varierar vanligen med verksamhetens omfattning och art. Att tillsynen är riskbaserad betyder ändå inte att småskalig verksamhet alltid lämnas utanför tillsynen, eftersom det oberoende av produktionens omfattning ändå kan finnas också stora risker förknippade med verksamheten, som alltid kräver åtgärder för att kunna hanteras. Opartiskhet innebär inte att man skulle utöva tillsyn över alla företag på samma sätt, utan mängden tillsyn och vidtagna åtgärder kan variera utgående från en värdering av riskerna. På riskvärderingen inverkar också företagarens tillsynshistoria dvs. uppgifterna om hur väl företagets tidigare verksamhet uppfyllt kraven i lagstiftningen. I avsikt att säkerställa att tillsynen är opartisk ger Evira anvisningar och handböcker om hur lagstiftningen skall tillämpas till tillsynsmyndigheterna och företagarna i livsmedelsbranschen och ger också tolkningar av kraven och tillsynen över dessa. Livsmedelsverket arrangerar också till tillsynsmyndigheterna och företagarna riktade kurser. Tillsynen är likaså föremål för revisioner och auditeringar.

Sidan har senast uppdaterats 15.7.2021