Nationellt projekt: Patogener i förpackade bladgrönsaker 2018-2019

Projektets syfte

Konsumenternas intresse för serveringsfärdiga salladsblandningar och grönsaker som kan ätas direkt har ökat under de senaste åren. Grönsakernas roll i spridningen av bakterier har utretts i flera forskningsprojekt och arbetsgrupper i Europa (EFSA https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150313). Gröna bladgrönsaker har konstaterats vara det mest betydande icke animaliska risklivsmedlet i Europa med tanke på människors zonootiska bakteriesmittor. Det finns ingen heltäckande kunskap om gröna bladgrönsakers och örters betydelse för spridningen av patogena bakterier i Finland. Förekomsten av salmonella i sallader, färska örter och groddar utreddes i ett nationellt projekt 2010–11, och då konstaterades ingen salmonella i de undersökta produkterna.

I detta projekt undersöks förekomsten av shigatoxinproducerande Escherichia coli (STEC), enteropatogena E. coli (EPEC) och bakterier i gruppen Bacillus cereus samtmöjligen sjukdomsalstrande Bacillus thuringiensis i förpackade bladgrönsaker. Dessutom undersöks proverna med tanke på förekomsten av bakterien E. coli, vilket är en indikator för kvaliteten.

En del av STEC-stammarna är sjukdomsalstrande för människan, och STEC-bakterien som orsakar den allvarligaste sjukdomsbilden kallas även för EHEC (enterohemorragisk E. coli). EPEC-bakterierna kan också orsaka sjukdomar hos människan, men om deras roll som orsak till matförgiftning finns ingen täckande kunskap i Finland. STEC och EPEC orsakade via rucola tillsammans en omfattande epidemi i Finland 2016.                                                                                              

B. thuringiensis är ett bekämpningsmedel som används i grönsaksproduktionen och som anses vara ofarlig för människor. En del stammar av B. thuringiensis har dock förmåga att producera toxiner som orsakar liknande matförgiftningar som B. cereus. B. thuringiensis kan genom rutindiagnostik inte avgränsas från andra bakterier i gruppen B. cereus och därför är dess roll som orsak till inhemska matförgiftningar oklar.

Förverkligande av projektet

Kommunala tillsynsenheter inom miljöhälsovården ombeds förverkliga projektet i sitt område och rapportera undersökningsresultaten till Evira i den mån som tillsynsenheten ansvarar för undersökningarna. Evira ansvarar för planering av projektet och nationell rapportering av resultaten. Dessutom ansvarar Evira för en del undersökningar i anknytning till projektet och för sammanställningen av resultaten från dessa. Provinsamlingsperioden börjar 1.2.2018 och fortsätter till slutet av 2019.

Som prover används förpackade bladgrönsaker i detaljhandeln som kan ätas direkt, exempelvis salladsblandningar, rucola, vårklynne, babyspenat eller färska örter. Produkter som säljs i kruka samt hela salladshuvuden lämnas utanför projektet. Prover tas jämnt fördelat över provinsamlingsperioden och de väljs ut slumpmässigt bland produkter som finns till salu.

Följande undersökningar görs av proverna:

- Bestämning av Escherichia coli i lokalt laboratorium.

- STEC (E. coli som producerar shigatoxin) och EPEC (enteropatogen E. coli):

Proverna skickas till det lokala laboratoriet för analys med PCR-metoden för händelse av presumtivaSTEC- och EPEC-bakterier. Om PCR-analysen ger ett positivt resultat (presumtiv STEC: stx1 och/eller stx2-signal; presumtiv EPEC: eae-signal), skickar laboratoriet provet till Eviras mikrobiologiska forskningsenhet för att säkerställa resultatet och för vidare typbestämning.

- Gruppen Bacillus cereus och Bacillus thuringiensis:

Provernas skickas till det lokala laboratoriet för analys för händelse av bakterier i gruppen Bacillus cereus (alltså presumtiv Bacillus cereus).Det lokala laboratoriet skickar verifierade bakteriekolonier till Evira enligt anvisningar om sändning av bakteriestammar, där man undersöker förekomsten av kristaller som är typiska för B. thuringiensis-stammar.

Detaljerade anvisningar om projektet till tillsynsmyndigheterna samt laboratorier som analyserar prover i anknytning till projektet finns i länkar nedanför.

 

Sidan har senast uppdaterats 23.10.2018