Affärer

Partiaffär som säljer direkt till konsumenter

Om en partiaffär vill sälja varor direkt till konsumenter måste aktören till först kontakta den egna kommunens livsmedelstillsyn. Någon separat anmälan om livsmedelslokal behöver ändå inte göras om den ändrade verksamheten. Aktören bör påminna kunderna bl.a. om att hålla säkerhetsavstånd och också i övrigt beakta instruktionerna om coronaviruset.

Får bär och grönsaker fortfarande säljas som oförpackade?

Vegetabilier (inkl. bär)  får fortfarande säljas till konsumenterna som oförpackade. Enligt vad vi vet nu smittar coronaviruset COVID-19 mellan människor genom droppsmitta då en sjuk person hostar eller nyser. Tills vidare har inte en enda person konstaterats få infektionen via livsmedel.  Ytterligare information på THL:s webbplats.  Oförpackade livsmedel anses inte ha någon betydande andel i spridningen av smittan. Vegetabilier och frukter tvättas och skalas på vanligt sätt. 

Butikernas köpkasseservice under undantagstillståndet

Följ om möjligt följande principer när du samlar ihop livsmedel, förvarar dem före transport samt under transporten. Med de nedan beskrivna metoderna bevaras livsmedlens kylkedja intakt.

 • Samla in varorna i butiken så att de livsmedel som kräver kylförvaring samlas in till sist.
 • Förpacka livsmedlen som kräver kylförvaring i samma kasse eller låda.
 • Förvara köpkassarna som inväntar transport i ett kylutrymme och de kalla livsmedlen nära varandra. Utrymmet för kylförvaring kan vid behov utökas genom att man hyr in en kylcontainer till butikens gårdsplan.
 • Lämna inte kassar med insamlade livsmedel som kräver kylförvaring att stå i rumstemperatur.
 • Planera utdelningsrutterna till exempel regionalt så att en chaufförs kunder finns i samma område.

Under transporten

 • Transportutrymmet ska vara rent. Täck underlaget vid behov med ren plast, en ren filt eller ett rent lakan som hindrar köpkassens yta från att smutsas ner.
 • Var mån om rätta transporttemperaturer. Håll kalla livsmedel kalla och varma livsmedel varma.
 • Om transportbilens transportutrymme saknar kylaggregat ska du förpacka livsmedlen i styroxlådor med t.ex. varm eller kall gelpåse beroende på om det gäller kyl- eller värmetransport av livsmedel. Du kan också till exempel packa ner kassarna i en stor papplåda med kylklampar.
 • Livsmedel som förfars lätt ska transporteras kallt (vanligen högst +6 grader) och livsmedel som ska transporteras som varma får inte kallna (minst + 60 grader), frysta livsmedel som -18 grader.
 • Mer information om transporttemperaturer och flexibilitet ingår i Eviras anvisning 16025 (punkterna 6§ och 11§ sid.50 och 54-55).
 • Begränsa transporttiden till högst en timme om du inte använder en transportbil med kylaggregat, kylelement, styroxlådor eller om köpkassarna inte kan kylas ner i ett kyllager före transporten.
 • Riskerna under transport hanteras med hjälp av de tillvägagångssätt som anges i anvisningen
 • Håll god handhygien och använd handsprit mellan varje kundleverans.
 • Kom inte på jobb om du är sjuk.
 • Undvik närkontakter under arbetspasset och var noga med säkerhetsavstånden.

Varför har det satts upp plexiskivor framför kassorna i vissa matbutiker?

Arbetshälsoinstitutet (TTL) har på sin webbplats meddelat instruktioner om hur man ska gå till väga i kundbetjäningssituationer för att undvika smitta och berättar om uppsättning av plexiskivor. TTL:s instruktioner gäller alla servicebranscher med kundbetjäning som inbegriper närkontakt, inte bara matbutiker. Arbetshälsoinstitutets instruktion till servicebranschen.

Kan coronaviruset COVID-19 smitta via ytor eller bestick?

Viruset smittar mellan människor i huvudsak som droppsmitta vid närkontakt. Viruset kan klara sig på ytor, och beröringssmitta är möjlig om en sjuk persons hostningar har spridit viruset till ytor såsom handtag eller livsmedelsbestick som en annan person vidrör med händerna. Detta anses ändå inte vara den viktigaste smittvägen. Om effektiviserad städning i kundlokaler kan du läsa mer på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Kundlokaler

Ytor (t.ex. dörrhandtag, räcken, stolar och bordsytor, betalningsterminaler samt WC- och tvättrum) som kunderna rör vid måste rengöras omsorgsfullt och så ofta som möjligt. I kundlokaler måste rengöringsfrekvensen ökas i fråga om olika knappar och handtag som kunderna rör vid.

Bestick och lösviktsförsäljning av livsmedel

Särskild uppmärksamhet bör fästas på de bestick och tänger som kunderna använder t.ex. på försäljningsställen för produkter i lösvikt. Det rekommenderas att besticken byts ut och diskas oftare. I mån av möjlighet används engångsbestick eller bestick som diskas efter varje gång de använts. Serveringskärl och serveringsmaskiner ska rengöras oftare. Det är också skäl att tillhandahålla handdesinfektionsmedel när försäljningsstället.  

I affärerna och försäljningsställena för produkter i lösvikt bör man fästa särskild uppmärksamhet på personalens och kundernas handhygien och informera om hur viktig den är. Enligt övervägande kan man i fråga om produkter som säljs i lösvikt övergå till betjäningsförsäljning, förpacka produkterna färdigt åt kunderna eller avbryta försäljningen av produkter som säljs i lösvikt.

Kommunens livsmedelstillsyn eller livsmedelssektor kan ge kompletterande instruktioner eller rekommendationer på basis av situationen och sitt eget övervägande.

Får man förpacka lösgodis i påsar i butikslokalerna?

Det är tillåtet att förpacka lösgodis i färdiga portionspåsar i en livsmedelsbutik. Förpackandet i påsar kan utföras av en livsmedelsarbetare, t.ex. en person som är anställd i affären eller hos godistillverkaren. Följande ska beaktas:

 • Inkludera verksamheten i egenkontrollen
 • Kom ihåg att ha god handhygien
 • Förpacka lösgodiset med rena redskap i ett utrymme bakom själva butikslokalen
 • Förpacka lösgodiset från sådana godislådor som ännu inte har varit inom räckhåll för kunderna i affären
 • Var omsorgsfull med kontrollen av allergener
 • När du förpackar godis för omedelbar försäljning i syfte att försnabba och underlätta försäljningen, ska du uppge följande på godisförpackningen: livsmedlets namn, ingredienserna, ursprungslandet (om tillverkningslandet inte är Finland) samt behövliga bruks- och förvaringsanvisningar. Uppgifterna kan också ges muntligen, om det på ett plakat i närheten av lösviktsprodukterna eller på något annat sätt meddelas att uppgifterna på begäran kan fås av personalen.
 • När du förpackar godis för icke-omedelbar försäljning måste all obligatorisk information om godiset uppges.

Vad ska beaktas om en restaurang skickar till exempel lunchmat eller andra måltider förpackade till affären för försäljning eller för att säljas från affärens betjäningsdisk?

 • Om verksamheten i livsmedelslokalen ändras ska du studera följande anvisningar av Livsmedelsverket och ta kontakt med din egen kommuns livsmedelstillsyn
 • Särskild uppmärksamhet ska fästas på temperaturregleringen:
  • Om maten levereras till affären som kall, måste maten kylas ner i restaurangen på fyra timmar till + 6 och kylkedjan måste hållas intakt ända fram till konsumenten
  • Om maten levereras till affären som upphettad, måste matens temperatur hållas på minst + 60 grader hela tiden ända fram till konsumenten
 • I fråga om de uppgifter som ska lämnas om ett livsmedel ska beaktas att lättnaderna under tiden för corona har slopats från ingången av 2021 när det gäller mat som lagas på serveringsplatsen och levereras förpackad till affären:
  • Mat som är avsedd för konsumenter och som tillagats och förpackats i en restaurang varifrån den levereras till affären, ska vara försedd med följande uppgifter på förpackningen (eller dess etikett):
   • livsmedlets beteckning
   • förteckning över ingredienser, där  de ämnen och produkter som orsakar allergier och intoleranser är markerade med fet stil
   • mängderna av vissa ingredienser eller grupper av ingredienser (vid behov, men vanligen när de har betydelse för konsumentens val, t.ex. i fråga om köttbullar kötthalten, i fråga om fisksoppa mängden fisk) 
   • innehållets mängd (=vikt)
   • minsta hållbarhetstid (bäst före -datum) eller sista användningstidpunkt
   • livsmedelsföretagarens namn, firma eller bifirma och adress
   • ursprungsland eller härkomstplats (ursprungslandet för det kött (nötkött, griskött, får- och getkött samt fjäderfäkött) som använts som ingrediens i maten)
   • förvaringsanvisningar (vid behov) (t.ex. matportioner som förfars lätt ska förvaras i högst 6 ºC) 
   • bruksanvisningar (vid behov)
   • näringsvärde (frivillig uppgift)

Dessutom vid behov: 

- livsmedelspartiets kod (om datummärkningen uppges med en dags och månads noggrannhet, ersätter den partikoden) 

- en märkning om hög salthalt i färdigmat om salthalten överstiger 1,2 viktprocent.

 • De obligatoriska förpackningspåskrifterna på ett färdigförpackat livsmedel ska skrivas på finska och svenska på livsmedel som säljs eller annars överlåts i en tvåspråkig kommun.
  • Om serveringsstället levererar mat till en affär t.ex. i stora förpackningar varifrån maten säljs till konsumenten så att den portioneras ut av affärens personal, räcker det som minst med följande uppgifter på förpackningen:
  •  
  • Om mat säljs till konsumenterna över affärens betjäningsdisk och portioneras ut av affärens personal, räcker det som minst med en skylt ”fråga personalen om allergener och andra uppgifter” som är uppsatt i omedelbar närhet av betjäningsstället. Affären ska i så fall kunna informera konsumenten om livsmedlets namn, ingredienser, ämnen som orsakar allergier och intoleranser, vid behov ursprungslandet samt användnings- och förvaringsanvisningar.
 • Att beakta om förpackningsmaterial
  • Som förpackningsmaterial ska väljas material som lämpar sig för kontakt med livsmedel. I påskrifterna på förpackningsmaterialet kan det finnas t.ex. symbolen skål-gaffel (för kontakt med livsmedel) som anger lämplighet för livsmedel eller också anges användningen för livsmedel verbalt i förpackningsmaterialets namn eller annanstans i förpackningspåskrifterna.
  • Förpackningsmaterialen ska förvaras skyddat och på ett rent ställe

Får man köpa mat utportionerad i kundens egna kärl från affärens betjäningsdisk?

Livsmedelsverket rekommenderar att affärerna inte säljer mat från betjäningsdisken i kundernas egna kärl, eftersom försäljningen av hämtmat har ökat kraftigt och så att den snabba omställningen av tillvägagångssätten inte äventyrar konsumenternas och de affärsanställdas säkerhet.

Är det tillåtet att bjuda kunderna på smakprov från affärens betjäningsdisk?

Kunderna får bjudas på färdigt tärnade produktprover som är försedda med t.ex. cocktailstickor eller liknande för engångsbruk, och som är utplacerade med tillräckligt stora avstånd från varandra på en bricka. Det är skäl att förvara produktproverna bakom ett stänkskydd på disken och räcka brickan separat till var och en kund. Kommunens livsmedelstillsyn eller branschen kan ge instruktioner eller rekommendationer som kompletterar de här anvisningarna på basis av situationen och eget övervägande.

 

Sidan har senast uppdaterats 29.1.2021