Ändring av företagets verksamhet under undantagsförhållandena

Måste en aktör inom livsmedelsbranschen göra anmälan om livsmedelslokal om han eller hon börjar med näthandel?

 • Om en aktör inom livsmedelsbranschen breddar sin verksamhet till näthandel, ska han eller hon till först kontakta den egna kommunens livsmedelstillsyn. Ingen separat anmälan om livsmedelslokal behöver göras i fråga om den ändrade verksamheten.
 • Lägg märke till följande som gäller livsmedelsinformation vid näthandel:
  • All obligatorisk livsmedelsinformation om färdigt förpackade och oförpackade livsmedel som säljs på nätet måste ges, bortsett från föränderlig information såsom uppgifter om datum och parti. Föränderlig information ska ges i samband med leveransen.

Måste en aktör meddela den lokala livsmedelstillsynsmyndigheten om avbrott i verksamheten?

Uppdaterat 8.1.2021

Aktören ska meddela tillsynsmyndigheten om avbrott i verksamheten.

Kommunernas kontaktinformation hittar du här.

Ändrar du din verksamhet i detta speciella läge?

Livsmedelslagstiftningen ska alltid följas vid verksamhet inom livsmedelsbranschen. Om du är tvungen att ändra din verksamhet, ska du i första hand kontakta livsmedelstillsynen för din egen ort. Beakta dessutom bl.a. följande:

Lokalernas lämplighet för verksamheten

 • Lokalerna ska vara lämpliga för den verksamhet som bedrivs där.
 • Lokalerna ska vara försedda med ett tillräckligt antal tappställen, kylrum och hanteringsutrymmen med avseende på verksamhetens karaktär.
 • Du beaktar väl att om du måste kyla ner mat ska du ha tillräckliga möjligheter till nedkylning.

Arbetshygien

 • Var omsorgsfull med arbetshygienen alltid när du hanterar livsmedel. Se upp för korskontaminering när du hanterar råa och tillredda livsmedel. Om du använder samma arbetsredskap och skärbräden ska du komma ihåg att diska dem noggrant mellan olika arbetsskeden.
 • Var omsorgsfull med handhygienen. Kom ihåg att tvätta händerna mellan varje arbetsskede samt alltid efter wc-besök och rökpauser och andra smutsiga sysslor. Om du har sår, skrubbsår eller liknande på händerna ska du använda skyddshandskar. Kom ihåg att byta dem tillräckligt ofta och se också i detta sammanhang till att du använder dem bara på rena händer.
 • Kom ihåg adekvat skyddsklädsel och huvudbonad. Täck över eller ta bort synliga smycken.
 • Se till att rengöra kökets ytor när du övergår från ett arbetsskede till ett annat.
 • För bort avfallet (minst en gång per dag) från livsmedelslokalen. Tvätta avfallskärlen tillräckligt ofta.
 • Använd inte redskap/skärbräden av trä. Redskapen ska gå att diska i diskmaskin.

Temperaturreglering

Temperaturkraven ska iakttas under alla förhållanden.

Vinnlägg dig om livsmedlens temperatur i alla arbetsskeden:  mottagning av livsmedel → förvaring → hantering av livsmedel →upphettning av mat→ kylning  → servering → transport

Temperaturkrav för livsmedel som ska förvaras kallt

 • Färska fiskeriprodukter förpackade i vacuum eller skyddsgas förvaras i  0— +3 °C.
 • Andra färska förpackade fiskeriprodukter, färska oförpackade fiskeriprodukter, kokta skaldjur och blötdjur samt upptinade oförädlade fiskeriprodukter förvaras i temperaturen för smältande is (0-2 °C)
 • Kallrökta och färsksaltade fiskeriprodukter samt förädlade fiskeriprodukter förpackade i vacuum eller skyddsgas förvaras i 0— +3 °C.
 • Köttfärs samt malen lever förvaras i högst +4 °C.
 • Lättfördärvliga mjölkbaserade produkter, i vilkas framställning ingår åtminstone pastörisering eller motsvarande värmebehandling förvaras i högst +8 °C.
 • Andra lättfördärvliga livsmedel, inbegripet mjölk, grädde, groddar, grönsaker i bitar, levande musslor, sushi, andra fiskeriprodukter än de som anges i 1 mom. och kalakukko som nämns i 5 mom. ska förvaras i högst +6 °C.

Livsmedel som ska förvaras upphettade

 • Livsmedel som säljs eller serveras upphettade ska förvaras, säljas och serveras upphettade (minst + 60).
 • Upphettad mat ska förvaras upphettad också under transporten.

Nedkylning av mat

 • Försäkra dig om att du har tillräckliga möjligheter att kyla ner livsmedlen. I ett kylskåp avsett för förvaring av livsmedel kan man kyla ned bara små mängder mat. De flesta vanliga kylskåp har inte kapacitet att kyla ned någon större mängd mat enligt kravet nedan.
 • Kyl ned maten snabbt på fyra timmar från +60 grader till under +6 grader, om avsikten är att kyla ner maten för senare bruk eller transportera den som kall till kunden.

Iaktta hållbarhetstiderna för livsmedel, uppmärksamma skillnaden mellan sista användningsdatum och bäst före -datum

 • Du minns väl att ett livsmedel inte får användas efter sista användningsdatum vare sig som sådant eller för tillverkning av ett annat livsmedel.
 • En produkt får hållas till försäljning eller användas också efter bäst före -datumet, förutsatt att dess kvalitet inte har försämrats betydligt.

Hantering, kontroll och märkning av ämnen som orsakar allergier eller intoleranser

Aktören är ansvarig för att alla produkterna som släpps ut på marknaden är säkra. Ett livsmedel anses inte vara säkert om det t.ex. är skadligt för hälsan eller olämpligt som människoföda. Om det i förteckningen över ingredienser i ett livsmedel saknas en uppgift om en ingrediens som orsakar allergi, måste livsmedlet allmänt taget betraktas som skadligt för hälsan. Därför är det viktigt att fästa uppmärksamhet på hantering och kontroll av allergener under hela produktionsprocessen för ett livsmedel och identifiera de faror som hör samman med dem. Vid kontrollen av allergener ska man beakta t.ex. uppgifterna om råvarornas sammansättning, förvaring, rutinerna i samband med rengöring av produktionslokaler, kontamination under produktionens gång, märkning av slutprodukten.

Uppgifter om livsmedel

Den aktör inom livsmedelsbranschen som är ansvarig för ett livsmedel är skyldig att se till att märkningarna görs så att uppgifterna om livsmedlet är sanningsenliga och tillräckliga och inte vilseleder konsumenten. Information om uppgifter som ges om livsmedel hittar du här:

Anvisningar för säker användning av livsmedel

De som producerar, tillverkar och säljer mat är i första hand ansvariga för att maten är säker. Livsmedlen kan ändå vara förknippade med riskfaktorer såsom mikrober. På grund av eventuella men för hälsan måste man därför begränsa användningen av vissa livsmedel till exempel för riskgrupper eller ge ytterligare information om hur livsmedlen ska behandlas, t.ex. att maten måste upphettas före användning.  Nödvändiga anvisningar om användning av livsmedel på ett säkert sätt finns på Livsmedelsverkets webbplats. 

Sidan har senast uppdaterats 15.1.2021