Bespisning

Om det konstateras coronavirus i ett vårdhem, får då ett centralkök i anslutning till vårdhemmet fortsätta verksamheten som tidigare?

I köket på ett vårdhem ska man alltid använda sig av sådana arbetsformer som förhindrar spridningen av alla smittsamma sjukdomar via livsmedel eller ytor som kommer i kontakt med livsmedel. Dylika tillvägagångssätt anses vara tillräckliga också för att förhindra coronavirusets spridning i samband med köksarbete. Därmed kan verksamheten vid ett vårdhems centralkök som iakttar vederbörliga tillvägagångssätt fortsätta också fastän det konstateras coronavirussmitta i vårdhemmet.

 • Centralkökets verksamhet ska organiseras så att person- eller varutrafiken eller till exempel hanteringen av kärl inte orsakar risk för att smittan sprids.
 • Vårdarbetet och verksamheten i livsmedelslokalen hålls åtskilda från varandra i tillräcklig mån.
 • Den som arbetar med livsmedel ska ha rena och hygieniska skyddskläder.
 • Risken för korskontamination ska minimeras i samband med diskhantering
 • De allmänna instruktionerna för förhindrandet av coronainfektioner, såsom att tvätta/desinfektera händerna, inte röra vid ansiktet) iakttas i centralköksarbetet (THL:s anvisningar till professionella inom social- och hälsovårdsbranschen).

Arbetshälsoinstitutet ger vägledning om skydd av personal i arbetet.

Ordnandet av skolmåltider i detta speciella läge

Utbildningsstyrelsen har gett ut en ny anvisning om ordnandet av skolmåltiden (1.8.2020). Ytterligare information info@oph.fi 

Kan industriellt tillredda måltider delas ut till elever som deltar i distansundervisning eller måste maten vara lagad av ett centralkök/kommunens måltidsservice?

Utbildningsstyrelsens svar: I samband med lagberedningen ansågs det vara viktigt att eleverna får en fullvärdig måltid och inte enbart råvaror eller ekonomiskt bidrag. Det enda som har angetts närmare är att måltiden ska vara tillredd. Färdiga portioner uppfyller det här kravet.

Utdelning av mat för avhämtning

 • Laga, förpacka och dela ut maten enligt förhandsbeställningarna.
 • Dela ut maten i sådana lokaler där det är möjligt för eleverna att hålla ett tillräckligt långt avstånd från varandra. Påminn om att eleverna ska hålla säkerhetsavstånden då maten delas ut! Avhämtningen av maten kan också spridas ut, till exempel enligt en på förhand avtalad tidtabell.
 • Förvara maten före utdelningen till exempel i kylrum, frys, ugn eller rena styroxlådor enligt behov.
 • Maten kan delas ut på platsen, antingen som varm, kyld, kall eller fryst. Man kan dela ut maten som varm endast om den är avsedd att ätas samma dag. Om du delar ut het mat som avkyld ska du kyla ner maten så snabbt som möjligt, till under +6 grader på högst 4 timmar.
 • Den berörda dagens samt de två följande dagarnas skolmat får delas ut som nerkyld eller kall. Användningstiden för nerkyld eller kall mat får förlängas från det ovan nämnda bara om köket har tidigare erfarenhet av att tillreda stora mängder mat och kyla ner den för flera dagars behov.
 • Endast samma dags skolmat får delas ut som varm. Om skolan delar ut flera dagars mat under samma dag ska de följande dagarnas mat vara nerkylda. Ansvaret för nerkylningen av mat får inte flyttas över på eleverna (hemmen).
 • Ge vid behov instruktioner om matens förvaringstemperatur och hållbarhetstid, om maten inte är avsedd att ätas samma dag.
 • Om det behövs ytterligare hjälp med att transportera maten, ska du läsa mer om mattransporter under undantagsförhållandena.

Iaktta följande temperaturkrav

 • Mat som delas ut som varm, minst +60 grader
 • Mat som delas ut som kall (t.ex. avkyld mat, annan mat som förvaras kallt), högst +6 grader
 • Mat som delas ut som djupfryst, högst -18 grader

När maten äts i skolan

 • Påminn om att händerna måste tvättas omsorgsfullt före maten
 • Sprid ut mattiden mellan olika skolklasser och påminn om säkerhetsavstånden
 • Det rekommenderas att i mån av möjlighet övergå till att personalen portionerar ut maten istället för självbetjäning 
 • Vid självbetjäning ska ni byta ut eller diska serveringsbesticken med tätare intervaller (åtminstone mellan olika skolklasser) eller om möjligt använda engångsbestick
 • Rengör oftare de ytor som eleverna rör vid (också kryddburkar, smörknivar etc.)
 • Det är bäst att eleverna sitter så långt som möjligt från varandra under måltiderna
 • Klassens eller gruppens måltider kan också i mån av möjlighet ordnas i klassrummet
 • Håll reda på livsmedlens rätta temperaturer och förvaringstider då mattiderna är utspridda och lunchpaket delas ut

Anvisningar för skolorna av Institutet för hälsa och välfärd samt undervisnings- och kulturministeriet. 

Mat som serveras och färdigt förpackad mat

Information som måste lämnas om ett livsmedel

 • Om skolan inte kan beakta specialdieter under i detta speciella läge, är det skäl för en elev som håller specialdiet att försäkra sig om att skolan kan erbjuda maten i fråga.
 • De rätter som serveras i skolan betraktas som oförpackade produkter. Take-away -produkter som är förpackade för att försäljning eller servering ska löpa snabbare och enklare är också oförpackade.

Då ska följande uppgifter om produkten ges på serveringsstället:

- livsmedlets namn (skriftligen)

- ämnen och produkter som orsakar allergier och intolerans (förordningen om livsmedelsinformation, bilaga II, muntligen och skriftligen)

- köttets ursprungsland (skriftligen, och när färskt, kylt och fryst kött av nöt, svin, får, get eller fjäderfä har använts som ingrediens i måltiden).

 • De uppgifter som måste ges skriftligen ska finnas antingen på förpackningen eller på en skylt i närheten av produkten eller också ska de skickas elektroniskt, t.ex på Wilma eller något annat motsvarande sätt.
 • Om uppgifterna om allergener i produkten ges muntligen, ska det i närheten av matutdelningen finnas en skylt eller dylikt där det står att man ska fråga personalen om allergiframkallande ämnen. Om man ändå i förväg har tagit reda på och skrivit upp elevens allergier och särskilda näringsbehov som gäller överkänslighet, och livsmedlen överlåts eller måltiderna serveras särskilt till eleven i fråga utifrån dessa uppgifter, krävs inget speciellt meddelande.

Förpackningsmaterial

 • Som förpackningsmaterial ska väljas material som lämpar sig för kontakt med livsmedel. I påskrifterna på förpackningsmaterialet kan det finnas t.ex. symbolen skål-gaffel (för kontakt med livsmedel) som anger lämplighet för livsmedel eller också anges användningen för livsmedel verbalt i förpackningsmaterialets namn eller annanstans i förpackningspåskrifterna.
 • Förpackningsmaterialen ska förvaras skyddat och på ett rent ställe.

På vilket sätt måste i detta speciella läge på grund av coronaviruset beaktas i bespisningen för boende/patienter på vårdhem?

Kontakter mellan människor utgör den absolut största risken för att coronaviruset ska spridas. Det finns ingen orsak att begränsa de gemensamma måltiderna på ett vårdhem, om de boende/patienterna också annars kan vara på nära avstånd till varandra. Om måltiderna är utspridda rekommenderas att man byter bestick och rengör ytorna mellan grupperna. Det är skäl att studera anvisningarna på THL:s webbplats och följa dem.

Anvisning om bekämpning av coronavirusinfektioner i enheter för långvård och långtidsomsorg.

Sidan har senast uppdaterats 8.1.2021