Kontroller och övervakningar

Livsmedelsverket har meddelat anvisningar om utförandet av kontroller vid övervakningen av livsmedelskedjan i den exceptionella situation som råder på grund av COVID-19. I princip kommer bara de nödvändiga och brådskande kontrollbesöken att utföras på kontrollobjekten under denna period.

Anvisningarna gäller både Livsmedelsverkets egna kontroller och genomförandet av de kontroller under Livsmedelsverkets ledning som utförs vid NTM-centralerna, regionförvaltningsverken och kommunerna.  Anvisningarna är i kraft fram till 13.5.2020 och Livsmedelsverket uppdaterar dem i enlighet med coronasituationen. De olika sektorerna meddelar vid behov mer detaljerade anvisningar för sitt eget område.

Kontrollbesöken till i synnerhet gårdarna begränsas, bland annat utförs inga ekokontroller.

 

Nödvändiga och brådskande kontroller är: 

  • Utredning av matförgiftningar och matförgiftningsepidemier och kontroller och provtagningar som hör samman med dem.
  • Hantering av andra livsmedelsrisker och återkallelser samt kontroller och provtagningar som hör samman med dem.
  • Kontroller och provtagningar i samband med export och import av livsmedel och beviljande av exportlicenser samt kontroller som är ett villkor för förflyttningar på den inre marknaden
  • Inspektioner vid misstanke av allvarlig överträdelse av lagstiftningen
  • Köttbesiktning
  • Fodersäkerhet: kontroller av import och export av foder, gödselmedel och växter, provtagningar och exportlicenser, hantering av risksituationer som rör foder och kontroller och provtagningar som hör samman med dem, kontroller och provtagningar som hör samman med återkallelser av foder
  • Övervakning av växtproduktion: provtagningar och kontroller i samband med certifiering av utsäde samt provtagningar och kontroller i samband med misstankar om karantänskadegörare.
  • Kontroller som utförs i samband med handläggningen av aktörens tillståndsansökan eller förfarande för godkännande, om det gäller utövande av näring.
  • Dessutom gör kommunen en riskbaserad bedömning av utförandet av andra kontroller som den anser vara oumbärliga och behövliga för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Sådana kontroller kan till exempel gälla ändringar i företagsverksamheten eller inledandet av ny verksamhet.
Sidan har senast uppdaterats 8.4.2020