Kontroller och övervakningar

9.6.2020 Bestämmelser om öppnandet av de förplägnadsrörelser som stängdes på grund av coronavirusepidemin (3.4.2020 kl. 24:00) och om villkoren för verksamheten har utfärdats genom Statsrådets förordning (173/2020)

Tillsyn över de skyldigheter och begränsningar som föreskrivs i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och med stöd av den i livsmedelslokaler (eller i samband med verksamhet inom livsmedelsbranschen)

 • regionförvaltningsverken dvs. RFV utövar tillsyn, vägleder och ger råd i ärendet
 • RFV genomför tillsynen i samarbete med andra myndigheter, bl.a. kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter
 • kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter kan vid sidan av det normala tillsynsarbetet observera omständigheter enligt författningarna samt vägleda och ge råd på det lokala planet. Kommunerna kan använda sig av RFV:s anvisningar när de ger råd till företag. Kommunernas livsmedelstillsyn och företagen kan använda sig av regionförvaltningsverkets anvisningar när de organiserar verksamheten.
 • om kommunens livsmedelstillsynsmyndighet observerar överträdelser av författningarna tar myndigheten kontakt med den egna regionens RFV. Kommunerna har inte befogenhet att ge uppmaningar eller meddela föreskrifter om kraven i lagen om smittsamma sjukdomar eller förordningen som utfärdats med stöd av den.
 • utöver tillsynen koncentreras också vägledningen och rådgivningen om genomförandet till regionförvaltningsverken.

Kontroller och övervakningar

Regeringen meddelade 4.5.2020 riktlinjer för den stegvisa avvecklingen av begränsningarna till följd av
specialsituationen i samband med COVID-19. Kommunens livsmedelsmyndighet bör iaktta effekterna av
avvecklingen av dessa begränsningar i sitt övervakningsarbete. Regeringens riktlinjer finns här. 

Livsmedelsverket meddelar följande anvisningar om det inspektionsarbete som kommunernas
tillsynsmyndigheter utför i anslutning till livsmedelstillsynen under COVID-19-epidemin. Anvisningarna
meddelas för att säkerställa att de kritiska uppgifterna utförs och för att garantera livsmedelssäkerheten
under COVID-19-epidemin. I denna anvisning behandlas inte verksamhetsmetoder som förhindrar att
COVID 19-sjukdomen sprids, men syftet med anvisningarna är också att minska det sjukdomstryck som
coronaviruset orsakar på inspektionspersonalen och föremålen för inspektionerna. Denna anvisning är i
kraft till och med 31.12.2020 och den uppdateras vid behov. Anvisningen används i tillämpliga delar också
vid regionförvaltningsverkens livsmedelstillsyn. Denna anvisning av Livsmedelsverket är inte bindande.

Följande inspektioner är fortfarande nödvändiga och brådskande:

 • Utredning av matförgiftningar och matförgiftningsepidemier samt inspektioner och provtagningar som hör samman med dem.
 • Hantering av andra livsmedelsrisker och återkallelser samt inspektioner och provtagningar som hör samman med dem.
 • Inspektioner och provtagningar i samband med import av livsmedel samt beviljande av exportlicenser.
 • Inspektioner vid misstanke om allvarliga överträdelser av lagstiftningen.
 • Den köttbesiktning som kommunerna ansvarar för.

Annan livsmedelstillsyn utförs riskbaserat med hänsyn till bland annat

 1. i vilka andra livsmedelstillsynsobjekt på tillsynsenhetens område det anses vara nödvändigt med inspektioner
 2. det lokala COVID 19-sjukdomsläget och de myndighetsanvisningar och rekommendationer som hör samman med det
 3. myndighetsanvisningar om säkerhetsavstånd och användning av särskild skyddsutrustning (med särskild skyddsutrustning avses sådan skyddsutrustning som på grund av sjukdomsläget måste användas utöver normal skyddsutrustning)

Andra än nödvändiga och brådskande inspektioner bör i första hand inriktas till exempel på följande sätt:

 • uppföljningsinspektioner.
 • inspektion av nya objekt som inleder sin verksamhet och inspektioner i anslutning till byte av aktör.
 • inspektioner i sådana minutförsäljnings-, serverings- och produktionsobjekt som utifrån deras inspektionshistorik har ett särskilt stort behov av handledning.
 • inspektioner i objekt vilkas verksamhet förändrats väsentligt under COVID 19-epidemin.
 • planenlig övervakning av livsmedelsexportanläggningar.

Om det är möjligt att ha kontroll över skyddet mot coronavirussmitta under inspektionsbesöket, utförs
också andra inspektionsbesök som ingår i tillsynsplanen.

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2020