Kontroller och övervakningar

9.6.2020 Bestämmelser om öppnandet av de förplägnadsrörelser som stängdes på grund av coronavirusepidemin (3.4.2020 kl. 24:00) och om villkoren för verksamheten har utfärdats genom Statsrådets förordning (173/2020)

Tillsyn över de skyldigheter och begränsningar som föreskrivs i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och med stöd av den i livsmedelslokaler (eller i samband med verksamhet inom livsmedelsbranschen)

 • regionförvaltningsverken dvs. RFV utövar tillsyn, vägleder och ger råd i ärendet
 • RFV genomför tillsynen i samarbete med andra myndigheter, bl.a. kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter
 • kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter kan vid sidan av det normala tillsynsarbetet observera omständigheter enligt författningarna samt vägleda och ge råd på det lokala planet. Kommunerna kan använda sig av RFV:s anvisningar när de ger råd till företag. Kommunernas livsmedelstillsyn och företagen kan använda sig av regionförvaltningsverkets anvisningar när de organiserar verksamheten.
 • om kommunens livsmedelstillsynsmyndighet observerar överträdelser av författningarna tar myndigheten kontakt med den egna regionens RFV. Kommunerna har inte befogenhet att ge uppmaningar eller meddela föreskrifter om kraven i lagen om smittsamma sjukdomar eller förordningen som utfärdats med stöd av den.
 • utöver tillsynen koncentreras också vägledningen och rådgivningen om genomförandet till regionförvaltningsverken.

 

Kontroller och övervakningar

Regeringen meddelade 4.5.2020 riktlinjer för den stegvisa avvecklingen av begränsningarna till följd av
specialsituationen i samband med COVID-19. Kommunens livsmedelsmyndighet bör iaktta effekterna av
avvecklingen av dessa begränsningar i sitt övervakningsarbete. Regeringens riktlinjer finns här:
https://vnk.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/hallitus-linjasi-suunnitelmasta-koronakriisin-hallinnan-hybridistrategiaksi-ja-rajoitusten-vaiheittaisesta-purkamisesta

Livsmedelsverket meddelar följande anvisningar om inspektionsarbete som utförs av de kommunala tillsynsmyndigheterna i den av coronavirus COVID-19 orsakade specialsituationen. Anvisningarna meddelas
för att trygga att de kritiska uppgifterna kan utföras i specialsituationen samt för att säkerställa livsmedelssäkerheten under COVID 19-epidemin. I denna anvisning behandlas inte verksamhetsmetoder som
förhindrar att COVID 19-sjukdomen sprids. Denna anvisning gäller 14.5 –31.8 och den uppdateras efter
behov. Anvisningen tillämpas också på regionförvaltningsverkens livsmedelstillsyn till tillämpliga delar.

Avsikten är att kontrollerat avveckla begränsningar inom inspektionsverksamheten från och med 14.5, så
att det är möjligt att försäkra att livsmedelssäkerheten bibehålls också om epidemisituationen fortsätter.
Utförandet av brådskande och nödvändiga inspektioner tryggas som primära.

Följande inspektioner är nödvändiga och brådskande:

 • Utredning av matförgiftningar och matförgiftningsepidemier samt inspektioner och provtagningar som hör samman med dem.
 • Hantering av andra livsmedelsrisker och återkallelser samt inspektioner och provtagningar som hör samman med dem.
 • Inspektioner och provtagningar i samband med export och import av livsmedel och beviljande av exportlicenser.
 • Inspektioner vid misstanke om allvarliga överträdelser av lagstiftningen.
 • Den köttbesiktning som kommunerna ansvarar för.

Antalet andra inspektioner som utförs i objektet utökas stegvis. I första hand finns det anledning att inrikta inspektionerna enligt följande:

 • inspektion av nya objekt som inleder sin verksamhet och inspektioner i anslutning till byte av aktör.
 • inspektioner i sådana minutförsäljnings , serverings och produktionsobjekt som utifrån deras inspektionshistorik har ett särskilt stort behov av handledning.
 • inspektioner i objekt vilkas verksamhet förändrats väsen tligt under COVID 19 epidemin.
 • planmässig övervakning av livsmedelsexportanläggningar.
 • uppföljande inspektioner.
 • inspektioner som utförs utomhus fortsätter.
 • distansinspektioner fortsätter i fråga om de objekt och krav som distansinspektioner lämpar sig för.
 • övriga inspektioner som kommunen överväger riskbaserat.

 

Sidan har senast uppdaterats 9.6.2020