Mathjälp, REKO och utomhusförsäljning

Får man ha självplock av bär, grönsaker och andra primärprodukter?

Uppdaterad 18.8.2020

Enligt befintlig information smittar coronaviruset COVID-19 mellan människor som dropp- och kontaktsmitta när en sjuk person hostar eller nyser. Hittills har det inte konstaterats att en enda person skulle ha fått smittan via livsmedel. Coronaviruset klarar sig inte länge på ytor och förökar sig inte där. Ytor anses inte ha någon betydelsefull andel i spridningen av viruset. Inte heller livsmedlens eller livsmedelsförpackningarnas ytor betraktas som någon betydande risk för spridning av sjukdomen.

Bär och svamp får plockas och säljas oförpackade till konsumenter. Färska bär kan sköljas vid behov, om det finns till exempel mylla eller andra orenheter på bären. Enligt vad vi vet just nu är desinfektion av livsmedel inte till någon nytta när det gäller att förhindra smittor. De grundläggande instruktionerna om tillredning och hantering av mat gäller för alla livsmedel, och livsmedel får inte hanteras av personer med någon som helst smittsam sjukdom.

Den som plockar bär eller andra primärprodukter kan tillämpa anvisningarna som ska följas inom livsmedelsarbete, se anvisningen med bilder.

Studera också i tillämpliga delar punkten "Vad bör beaktas i samband med torg- och utomhusförsäljning?” på den här webbsidan.

Får utdelningen av mathjälp fortsätta trots Covid-19 -epidemin?

Utdelningen av mathjälp får fortsätta, men aktören som delar ut mathjälp måste fästa särskild uppmärksamhet på hygien och säkerhetsavstånd mellan personerna medan livsmedelsutdelningen pågår. Utdelningen av livsmedel bör om möjligt skötas så att det inte uppstår köer. Om köbildning inte kan undvikas måste man se till att avståndet mellan personerna är tillräckligt långt. Hygienanvisningar ingår bl.a. i svaret på frågan ”Hur ska personalen beakta hygienen när de arbetar i en livsmedelslokal?” på denna sida. Om mathjälpen delas ut i färdigt förpackade kassar minskar kontakten till kunderna. En sjuk person får inte dela ut livsmedel.

Mer information : Anvisningar om partnerorganisationernas utdelning av livsmedelsbistånd (pdf)

Bra anvisningar om utdelningen av mathjälp under coronaepidemin finns också på webbsidan ruoka-apu.fi. 

Måste man göra en anmälan om livsmedelslokal för att börja med mathjälp?

Om du planerar att börja med mathjälp:

 • Ta till först kontakt med din egen kommuns livsmedelstillsyn 
 • Ta reda på de krav som gäller för verksamheten
 • För utdelning av mathjälp bara under den tid det råder undantagsförhållanden krävs det enligt Livsmedelsverkets riktlinjer ingen anmälan om livsmedelslokal
 • Om avsikten är att mathjälpen (utdelning av lätt fördärvliga livsmedel) ska fortgå regelbundet också efter undantagstillståndet, måste en anmälan om livsmedelslokal göras
 • Eftersom mathjälpen ofta delas ut till riskgrupper måste anvisningarna om säker användning av livsmedel beaktas Säkra sätt att använda livsmedel  

Får man sälja livsmedel i REKO-ringar? 

Det är fortfarande tillåtet att sälja livsmedel via REKO-ringar, men beakta regionförvaltningsverkens bestämmelser om folksamlingar med mer än 50 personer från och med 1.6 (gäller såväl försäljare som kunder).  Utdelningen av livsmedel kan genomföras till exempel genom att sprida ut verksamheten så att utdelningen sker på flera ställen och på flera klockslag.

Verksamheten måste ordnas så att kontakterna mellan personer är så få som möjligt. I mån av möjlighet ska avhämtningen av livsmedel ske i etapper. Det rekommenderas särskilt att bara en person från en grupp eller familj uträttar ärendena på ort och ställe. I samband med utdelningarna ska man också undvika köbildning. Inomhus, eller om ens en liten kö uppstår, rekommenderas att man håller minst en meters avstånd från varandra. REKO-ringens arrangör kan också fundera på om det vore möjligt att ordna med tidsbokning eller indelning av kundavhämtningarna i grupper som avhämtar produkterna på olika klockslag.

Kom inte för att sälja livsmedel om du har feber, hosta eller andra symtom somt tyder på COVID-19 och var omsorgsfull med handhygienen. Rengör också eventuella beröringsytor, såsom betalterminalen, effektivt.

Fäst särskild uppmärksamhet på informationen medan undantagsförhållandena pågår. Det är skäl att utöver kunderna informera också samarbetsparterna om ändringar som rör REKO-ringen och utdelningen av livsmedel.

Får man ha torgförsäljning av livsmedel?

Om inte andra myndigheter har gett föreskrifter om att torgen ska stängas, är det tillåtet att sälja livsmedel på torg. Det rekommenderas att man i så fall följer de ovan nämnda principerna för REKO-försäljning.

Kundplatser vid kiosk- och torgförsäljning (2.6.2020)

När restaurangerna öppnar 1.6 kan man också i samband med kiosk- och torgförsäljning erbjuda kunderna kundplatser inom- eller utomhus med iakttagande av begränsningarna för förplägnadsrörelser. Aktören måste ordna försäljning och servering så att det inte uppstår kontakter som orsakar smittfara. Kunderna måste vägledas bl.a. att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. Vanliga frågor om restauranger (Regionförvaltningsverken)

Vad bör beaktas i samband med torg- och utomhusförsäljning?

 • Enligt befintlig information får utomhusförsäljningsställen, t.ex. torgcaféer, försäljningsstånd eller glasskiosker, öppnas.
 • I anslutning till ett utomhusförsäljningsställe (inom- eller utomhus) får det finnas kundplatser från och med 1.6.
 • Om du är en ny företagare och börjar med utomhusförsäljning ska du göra anmälan till livsmedelstillsynen för din kommun. Kontaktuppgifterna till din kommuns livsmedelstillsyn hittar du här
 • Om du säljer produkter i någon annan än din egen kommuns område, ska du komma ihåg att informera den berörda kommunens livsmedelstillsyn om den kommande försäljningen.

Allmän hygien

   • Fäst uppmärksamhet på god handhygien, hygieniska arbetssätt och rengöring av ytor. Anvisningen Arbeta säkert i livsmedelsarbete! (pdf).
   • Om du har feber, hosta, illamående, diarré, snuva eller ont i halsen ska du stanna hemma.
   • Du får själv bestämma om du säljer produkterna som förpackade eller oförpackade.
   • Vägled kunderna att undvika att röra vid livsmedel och förpackningar i onödan.
   • Instruera dina kunder att vänta på sin tur så att det inte bildas en folksamling framför försäljningsstället.
   • God praxis är att ge kunderna tillfälle att använda handsprit på ett hygieniskt sätt. Det lyckas bäst med en ställning där flaskan stadigt hålls på plats och gör det möjligt att ha flera flaskor framme samtidigt.
   • Följ temperaturkraven för livsmedel.

Handhygien

   • Dimensionera utrustningen på personalens handtvättställe så att den lämpar sig för verksamhet utomhus.

   • Om det inte finns möjlighet att tvätta händerna ska du reservera åtminstone fuktiga rengöringsdukar för engångsbruk eller handsprit för handrengöring.

   • Om du tillreder mat ska det finnas handtvål och kallt och varmt rinnande vatten på handtvättstället. Torka händerna med pappershanddukar för engångsbruk.

Rengöring av ytor

   • Se Arbetshälsoinstitutets anvisningar till servicebranschernae 
   • Rengör omsorgsfullt de ytor som kunderna vanligen rör vid med händerna, till exempel betalterminaler, handtagen på kaffepannor och mjölkkannor eller de bänkskivor på försäljningsstället som kunderna rör vid. Rengör också måtten regelbundet.

Förpackningspåskrifter

I fråga om förpackade och oförpackade livsmedel uppges den livsmedelsinformation som i normala fall krävs vid torg- och utomhusförsäljning. Läs mer om ämnet på Livsmedelsverkets webbsidor: Livsmedelsinformation på färdigförpackade livsmedel och Livsmedelskategorier.

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2021