Restauranger

Frågor gällande restaurangverksamheten och tillställningar

Regionförvaltningsverkens anvisning om begränsning och tillsyn av restaurangernas verksamhet (Uppdaterad 13.7.2020)

Vanliga frågor om restauranger (Regionförvaltningsverken)
Mer information (Regionförvaltningsverken)

Regionförvaltningsverkens koronainfo
koronainfo@avi.fi
tel. 0295 016 666, må-fr på 8-11.30 och 12.30-16

Restaurangerna får igen servera mat på plats från och med 1.6. Genom en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs ändå om begränsningar för förplägnadsverksamheten. Begränsningarna gäller inte personalrestauranger och inte heller försäljning av mat och dryck för avhämtning. Lagen träder i kraft 1.6.2020 och den gäller till och med 31.10.2020.

Det är fortfarande tillåtet att sälja ut färdiga matportioner till kunder och matbudstjänster från restaurangernas lokaler.

Får en beställningsrestaurang arrangera festligheter i sina lokaler? 

Ja. Begränsningarna som reglerar förplägnadsverksamheten och tolkningen av begränsningarna kan läsas på regionförvaltningsverkens sidor

Livsmedelstillsynsmyndigheten kan underrätta regionförvaltningsverket om observerade överträdelser av begränsningarna.

Frågor och svar om restaurangernas begränsningar på Arbets- och näringsministeriets webbplats.  

Får det serveras frukost till dem som tar in på hotell?

Från och med 1.6 är det möjligt att servera frukost i restaurangens lokaler med iakttagande av begränsningarna för förplägnadsrörelser.  

Personalrestauranger och personalmatsalar

I alla restauranger får det igen serveras mat på plats från och med 1.6. Genom en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs ändå om begränsningar för förplägnadsverksamheten. De här begränsningarna gäller ändå inte personalrestauranger och inte heller försäljning av mat och dryck för avhämtning. Personalrestaurangens kundkrets består enbart av personalen vid en sammanslutning, stiftelse eller inrättning eller någon annan begränsad personkrets. Sådana personalrestauranger är till exempel daghemmens, skolornas, sjukhusens och fängelsernas matsalar samt industrianläggningarnas personalmatsalar.

En personalrestaurang är inte en öppen lunchrestaurang dit vem som helst kan komma för att äta, utan den måste vara begränsad till personalen på en bestämd arbetsplats.                                            

I samband med måltider i de ovan nämnda matsalarna ska THL:s allmänna anvisningar om smittbekämpning följas. Nedan ges anvisningar till personalrestaurangens arrangör:

 • Påminn om att händerna alltid måste tvättas omsorgsfullt före måltiden
 • Placera handsprit i början av linjen om det är möjligt
 • Sprid i mån av möjlighet ut mattiderna och påminn om att säkerhetsavstånden måste följas
 • Övergå om möjligt från självbetjäning till att personalen delar ut matportionerna
 • Vid självbetjäning ska ni byta ut eller diska serveringsbesticken med tätare intervaller eller om möjligt använda engångsbestick
 • Rengör oftare de ytor som matgästerna rör vid (också kryddburkar, smörknivar etc.)
 • Det är bäst att matgästerna sitter så långt som möjligt från varandra under måltiderna

Att inrätta en personalrestaurang 

Kan till exempel restaurangen på en servicestation ändras till en personalrestaurang för dem som arbetar på en närbelägen byggarbetsplats?

Inrättandet eller öppnandet av nya personalrestauranger (eller take away -restauranger) har inte begränsats.

Enligt arbets- och näringsministeriet är det vid bedömningen av huruvida en verksamhet är i lag tillåten personalrestaurangverksamhet väsentligt huruvida restaurangen är öppen för utomstående eller bara för en begränsad personkrets. Med personalrestaurangverksamhet avses servering av mat eller dryck till sammanslutningens egen personal eller till någon annan begränsad personkrets. En personalrestaurang är en restaurang som betjänar till exempel de anställda på en bestämd arbetsplats eller andra begränsade instanser och som inte är öppen för utomstående. Lagen innehåller ingen närmare definition av vad som avses med en begränsad personkrets. Utgångspunkten är därmed att en begränsad personkrets kan omfatta också personalen vid flera arbetsplatser, förutsatt att restaurangen inte är öppen för andra utomstående.

Fler svar hittar du på ANM:s webbtjänst. 

Om en restaurang/servicestation har ett separat utrymme/rum som reserveras enbart för en begränsad grupp (till exempel de anställda på en viss arbetsplats), kan det här utrymmet/rummet tolkas som en personalrestaurang. Det viktigaste är att man i så stor utsträckning som möjligt kan minimera kontakter som orsakar risk för smittspridning. Personalrestaurangen får inte vara öppen för utomstående och de lokaliteter som restaurangen använder måste vara tydligt avgränsade från servicestationens andra kunder och kunder som hämtar take away -mat. Restauranginnehavaren måste själv avgöra hur en tillräcklig avgränsning görs. Det är tillåtet att sälja ut mat (take away) också till andra kunder än dem som har rätt att äta i personalrestaurangens lokaler.

Aktören bör kontakta den egna kommunens livsmedelstillsyn så att tillsynen vet om att verksamheten fortgår också under undantagstillståndet.

Får en restaurang leverera råa livsmedel direkt till konsumenten?

Uppdaterad 8.1.2021

Om en restaurang hanterar råa livsmedel (t.ex. styckar kött till biffar eller filear fisk, förpackar om rått kött i mindre partier) innan de levereras till konsumenten, måste en anmälan om livsmedelslokal som gäller verksamheten göras till kommunens livsmedelstillsyn innan verksamheten påbörjas.

ÄNDRING fr.o.m. 1.9.2020: Också när restaurangen enbart förvarar och/eller transporterar råa livsmedel direkt till konsumenten måste en ändringsanmälan göras om verksamheten. I samband med transport måste man vara särskilt noggrann med kylkedjan för i synnerhet lätt fördärvliga råa livsmedel (t.ex. rått kött, rå fisk och fiskeriprodukter såsom rom).

Om en restaurang själv förpackar råa livsmedel för transport till konsumenter, hurdana uppgifter behövs i så fall om livsmedlen? 

Om en restaurang förpackar råa livsmedel enbart för transport till konsumenten, men restaurangen inte själv säljer livsmedlen utan fungerar som förpackare för en annan aktörs räkning, ska förpackningen förses med de förpackningspåskrifter som lagstiftningen kräver. Produkterna anses också vara färdigt förpackade om en restaurang säljer en annan aktörs färdigt förpackade livsmedel till en konsument (ett undantag är portionsförpackningar med ketchup etc. som erbjuds med maten). Den aktör som levererar de färdigt förpackade livsmedlen till restaurangen för att säljas direkt till konsumenter ansvarar då för förpackningspåskrifterna och uppgörandet av dem.

Lättnaderna som beviljats ett serveringsställe gäller omedelbara försäljningshändelser där restaurangen förpackar och säljer livsmedel för att försnabba och underlätta försäljningen. Om restaurangen själv förpackar och säljer livsmedel t.ex. på beställning till en konsument, sker verksamheten enligt kraven för en restaurang. De förpackade livsmedlen betraktas då som livsmedel som förpackats för omedelbar försäljning (= oförpackade).  

Som förpackningsmaterial ska väljas material som lämpar sig för kontakt med livsmedel. I påskrifterna på förpackningsmaterialet kan det finnas t.ex. symbolen skål-gaffel (för kontakt med livsmedel) som anger lämplighet för livsmedel eller också anges användningen för livsmedel verbalt i förpackningsmaterialets namn eller annanstans i förpackningspåskrifterna. Förpackningsmaterialen ska förvaras skyddat och på ett rent ställe.

Kundplatser vid kiosk- och torgförsäljning

Regleringen av serveringsbegränsningar hör till arbets- och näringsministeriets befogenheter.

Enligt arbets- och näringsministeriets tolkning får kunderna inte stanna kvar och äta eller dricka vid ett bord på kaféet eller terrassen utan de ska söka sig till en annan plats för att äta och dricka. Detta kan jämställas också med försäljning från kiosker och stånd. Försäljningen ut måste ordnas så att det inte uppstår kontakter som orsakar smittfara när maten avhämtas, dvs. om köer uppstår måste kunderna vägledas att hålla tillräckliga avstånd från varandra. Kundplatser får inte ställas i ordning i anslutning till serveringsplatsen.

Vanliga frågor om restauranger (Regionförvaltningsverken)

Får man under i detta specielal läge laga matportioner hemma (take away) och sälja dem till konsumenterna utan en anmälan om livsmedelslokal?

Uppdaterad 1.9.2020

Om du i ditt hem lagar matportioner till försäljning måste du göra en anmälan om livsmedelslokal till din egen kommuns livsmedelstillsyn 4 veckor innan verksamheten påbörjas,  så att kommuntillsynen får vetskap om verksamheten. Då kan övervakaren vid behov ge råd och instruktioner eller avlägga ett besök på plats för kontroll om det finns orsak till det. För verksamheten gäller i regel samma krav som för andra lokaler.

Information om hantering av livsmedel och om livsmedelsinformation

Kan coronaviruset COVID-19 smitta via ytor eller bestick?

Viruset smittar mellan människor i huvudsak som droppsmitta vid närkontakt. Viruset kan klara sig på ytor, och beröringssmitta är möjlig om en sjuk persons hostningar har spridit viruset till ytor såsom handtag eller livsmedelsbestick som en annan person vidrör med händerna. Detta anses ändå inte vara den viktigaste smittvägen. Om effektiviserad städning i kundlokaler kan du läsa mer på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Kundlokaler

Ytor (t.ex. dörrhandtag, räcken, stolar och bordsytor, betalningsterminaler samt WC- och tvättrum) som kunderna rör vid måste rengöras omsorgsfullt och så ofta som möjligt. I kundlokaler måste rengöringsfrekvensen ökas i fråga om olika knappar och handtag som kunderna rör vid.

Vanliga frågor om restauranger (Regionförvaltningsverken)

Får en restaurang transportera mat till kunder med ett fordon i privat bruk?

En restaurang kan använda en bil i privatbruk för att transportera mat, förutsatt att det inte orsakar någon risk för livsmedlen. Maten ska förpackas i rena transportlådor eller kärl under transporten. Om man transporterar mat som kräver kyl- eller värmeförvaring, är det skäl att använda t.ex. en ren styroxlåda eller kylväska för transporten så maten behåller rätt temperatur också under transporten. Utrymmet där transportlådorna och transportkärlen förvaras under transporten bör dessutom skyddas med ett rent underlag t.ex. en skyddsduk, presenning eller motsvarande.

Vad ska beaktas om en restaurang skickar till exempel lunchmat eller andra måltider förpackade till affären för försäljning eller för att säljas från affärens betjäningsdisk?

Uppdaterad 8.1.2021

 • Om verksamheten i livsmedelslokalen ändras ska du studera följande anvisningar av Livsmedelsverket och ta kontakt med din egen kommuns livsmedelstillsyn
 • En restaurang får leverera matportioner/förpackad mat till affärerna för försäljning.  Vid leverans av animaliska livsmedel ska mängdbegränsningarna i förordning 1258/2011 (Statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten) iakttas.
 • Särskild uppmärksamhet ska fästas på temperaturregleringen:
  • Om maten levereras till affären som kall, måste maten kylas ner i restaurangen på fyra timmar till + 6 och kylkedjan måste hållas intakt ända fram till konsumenten
  • Om maten levereras till affären som upphettad, måste matens temperatur hållas på minst + 60 grader hela tiden ända fram till konsumenten
 • Att beakta i fråga om förpackningspåskrifter:
  • l undantagsfall livsmedel som tillagats på serveringsplatsen och levereras till konsumenten anses vara direkt försäljning av livsmedel (= ett livsmedel som inte är färdigförpackat)
  • Ange minst följande information till butiken om det livsmedel du har förberett om informationen inte finns på förpackningen:
   • livsmedlets beteckning
   • livsmedlets ingredienser (inklusive ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intolerans,  Allergener (pdf på finska) 
   • nödvändiga bruks- och förvaringsanvisningar.
  • Det är skäl att ha korta försäljningstider (max. produktionsdagen + två därpå följande dagar),
   för produkterna, om restaurangen inte har låtit göra undersökningar av produkternas hållbarhet.
  • Om mat säljs till konsumenterna över affärens betjäningsdisk och portioneras ut av affärens personal, räcker det som minst med en skylt ”fråga personalen om allergener och andra uppgifter” som är uppsatt i omedelbar närhet av betjäningsstället. Affären ska i så fall kunna informera konsumenten om livsmedlets namn, ingredienser, ämnen som orsakar allergier och intoleranser, vid behov ursprungslandet samt användnings- och förvaringsanvisningar.
  • Maten som förpackats i restaurangen rekommenderas att säljas i ett särskilt område på detaljhandelsplatsen, där anges till exempel "Restaurangmat till salu ". Minst en anställd på detaljhandelsplatsen ska ansvarig för området.
 • Att beakta om förpackningsmaterial
  • Som förpackningsmaterial ska väljas material som lämpar sig för kontakt med livsmedel. I påskrifterna på förpackningsmaterialet kan det finnas t.ex. symbolen skål-gaffel (för kontakt med livsmedel) som anger lämplighet för livsmedel eller också anges användningen för livsmedel verbalt i förpackningsmaterialets namn eller annanstans i förpackningspåskrifterna.
  • Förpackningsmaterialen ska förvaras skyddat och på ett rent ställe.

När kan en livsmedelsarbetare som återvänder från utlandet återgå till arbetet på restaurangen?

Enligt statsrådets beslut hänvisas finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet till förhållanden som motsvarar två veckors karantän. De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

Ytterligare information på Arbetshälsoinstitutets webbplats

En restauranganställd som återvänder från utlandet ska alltså vara borta från restaurangarbetet två veckor efter återkomsten till Finland.

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2021