Transport

Får en restaurang transportera mat till kunder med ett fordon i privat bruk?

En restaurang kan använda en bil i privatbruk för att transportera mat, förutsatt att det inte orsakar någon risk för livsmedlen. Maten ska förpackas i rena transportlådor eller kärl under transporten. Om man transporterar mat som kräver kyl- eller värmeförvaring, är det skäl att använda t.ex. en ren styroxlåda eller kylväska för transporten så maten behåller rätt temperatur också under transporten. Utrymmet där transportlådorna och transportkärlen förvaras under transporten bör dessutom skyddas med ett rent underlag t.ex. en skyddsduk, presenning eller motsvarande.

Leverans av måltidsservice

Ett företag som tillhandahåller måltidstjänster måste liksom tidigare säkerställa att kunderna får sina måltider utan att livsmedelssäkerheten äventyras. Livsmedelshygienen och rätta förvaringstemperaturer för livsmedlen måste ombesörjas också medan måltiderna transporteras till hemmen. När måltiderna levereras måste man försöka undvika att arbeta i kundens omedelbara närhet. Se Arbetshälsoinstitutets anvisning om hur man går till väga vid kundbetjäning för att undvika smittor.

Om till exempel en måltid förs i en transportlåda till en kund med bibehållen rörelseförmåga, kan kunden själv ta ut måltiderna från lådan. Måltiden kan vid behov också levereras i lådor där livsmedlen länge håller rätt temperatur (kall mat hålls kall och upphettad mat hålls upphettad) och det kan avtalas särskilt med kunden om att lämna en sådan låda utanför kundens hem. Om kunden är rörelsehindrad för kuriren vanligen måltiden ända in i kundens kök. Också då gör han eller hon så som det sägs i arbetshälsovårdens anvisning (se länken till arbetshälsovårdens anvisning ovan).

Måste jag göra en anmälan om livsmedelslokal för att transportera livsmedel?

Uppdaterad 1.9.2020

En restaurangägare eller en annan företagare inom livsmedelsbranschen kan bedriva hemtransport av livsmedel till kunder utan, att göra en separat anmälan om livsmedelslokal som gäller en väsentlig ändring av verksamheten göras för transportens del. Transport av primärprodukter från gården till försäljning eller vidareförädling på primärproducentens försorg ingår i primärproduktionsverksamheten.

Andra än företagare inom livsmedelsbranschen eller primärproducenter ska göra anmälan om livsmedelslokal eller, om det gäller transport av primärprodukter, anmälan om primärproduktion.

Allmänna krav på transport av livsmedel:

  • Transportmedel och transportkärl ska vara rena och skydda livsmedlen från kontamination.
  • Livsmedlen ska skyddas omsorgsfullt under transporten. Skyddet kan vara t.ex. en ren packlåda eller också kan livsmedlen lindas in i ren folie som lämpar sig för ändamålet etc. Det är viktigt med hygienisk hantering och skydd av i synnerhet oförpackade livsmedel.
  • Regleringen av livsmedlens temperatur måste ombesörjas under transport.

Temperaturreglering av livsmedel

  • Regleringen av temperaturen i livsmedel som transporteras sker antingen med kylaggregat eller på annat sätt t.ex. genom att transportera livsmedlen i styroxlådor med t.ex. varm eller kall gelpåse beroende på om det gäller kyl- eller värmetransport av livsmedel
  • Livsmedel som förfars lätt ska transporteras kallt (vanligen högst +6 grader) och livsmedel som ska transporteras som varma får inte kallna (minst + 60 grader).
  • Mer information om transporttemperaturer och flexibilitet ingår i Eviras anvisning 16025  (punkterna 6§ och 11§ sid.50 och 54-55).

Registrerande system för temperaturkontroll krävs inte:

  • av transporter som varar mindre än 2 timmar
  • av transporter där livsmedlen levereras från livsmedelslokalen direkt till den slutliga konsumenten (t.ex. måltidstransporter från tillredningsköket till konsumenten eller t.ex. transporter av varukassar från butiken till konsumenten).
Sidan har senast uppdaterats 15.1.2021