Renlighet i livsmedelslokalerna

Särskild vikt ska fästas vid renligheten i de utrymmena där oförpackade livsmedel hanteras. Även andra utrymmen  i anslutning till livsmedelslokalen, som personalrum, toaletter, förvaringsutrymmen för förpackningsmaterial, flaskreturlokaler, avfallshanteringslokaler och lastbryggor ska hållas snygga och tillräckligt rena med tanke på verksamheten.

Onödiga föremål ska alltid flyttas bort från livsmedelslokalens utrymmen, eftersom de bara försvårar renhållningen. Underhållet av utrymmena ska skötas så att renhållning i allmänhet är möjlig.

I livsmedelslokalen får under verksamheten synas normala spår av dagens verksamhet, som kräver städning senare.

En daglig sensorisk bedömning av renligheten i lokalerna rekommenderas. Om det finns synlig smuts i lokalerna, behövs en grundlig rengöring och en ändring måste göras i rengöringsrutinerna.

Städplanen som en del av planen för egenkontroll

Städplanen är en del av planen för egenkontroll i livsmedelslokalen.  I städplanen anges hur utrymmena och utrustningen hålls rena, vilka typer av rengöringsredskap och -utrustning som används, hur ofta rengöringen utförs och vem som är ansvarig.

Olika städredskap och rengöringsmedel lämpar sig för olika ytor. Du får information om olika produkters lämplighet för olika användningsändamål från tillverkarna av städredskap och rengöringsmedel.

Förvaring och renhållning av städredskapen

Städredskapen ska förvaras hygieniskt. Städredskapen ska rengöras efter användning. Städredskapen kan rengöras även utanför livsmedelslokalen. För utrymmen som måste vara särskilt rena, till exempel sådana där oförpackade livsmedel hanteras, är det bra att ha egna städredskap. Till exempel kök – kundutrymmen i en restaurang.

Kom ihåg:

  • Städplanen är en del av egenkontroll.
  • Använd olika städredskap till olika föremål, till exempel kök - kundutrymmen i en restaurang.
  • Rengör städredskap efter anvädningen.
Sidan har senast uppdaterats 2.4.2019