Krav på primärproduktion

Företagaren ska se till att primärproduktionsstället, verksamheten som bedrivs där och livsmedlen som produceras uppfyller kraven i lagstiftningen och se till att livsmedlens säkerhet inte äventyras.

Kraven som gäller livsmedelshygienen inom primärproduktionen regleras av allmänna förordningen om livsmedelshygien ((EG) nr 852/2004, bilaga I) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen (318/2021). Utöver dem gäller också annan för livsmedelsbranschen gemensam EG-lagstiftning och nationell lagstiftning (bland annat allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002 och livsmedelslagen 297/2021) primärproduktion.

Beskrivningen av egenkontrollen

Med egenkontroll avses företagarens eget kontrollsystem, med vilket företagaren försöker säkerställa att livsmedlen uppfyller kraven som ställts på dem och att primärprodukterna är säkra. Beskrivningen borde ge en tydlig bild av hygienpraxisen som följs på gården. Vid behov kan av producenten krävas en skriftlig beskrivning av egenkontrollen, om väsentliga brister förekommer i verksamheterna som ingår i producentens egenkontroll.

En primärproducent kan följa en av Livsmedelsverkets utvärderad vägledning för god praxis (om en sådan finns) och då behövs inte någon separat beskrivning av egenkontrollen. En kvalitetshandbok som producenten följer kan utgöra en tillräcklig beskrivning av egenkontrollen, om sakerna som krävs beskrivs i den. Beskrivningen förutsätter inte regelbunden anteckning av vidtagna åtgärder.

Innehållet i beskrivningen av egenkontrollen inom djurproduktionen (fisket inbegripet) till de delar som det gäller verksamhet på ett primärproduktionsställe:

1. Renhållningen och eventuell desinficering av lokalerna (lokalerna där foder lagras och hanteras inbegripna).

2. Renhållningen och eventuell desinficering av utrustning, behållare, burar, underlag och fordon.

3. Säkerställandet av att produktionsdjuren är rena så långt det är möjligt.

4. Användningen av rent vatten eller hushållsvatten alltid då det är möjligt för att förhindra kontamination.

5. Säkerställandet av att personalens hälsotillstånd är gott och erbjudandet av vägledning/skolning till personalen om hälsoriskerna.

6. Förhindrandet av kontaminationen som djur och skadedjur orsakar.

7. Lagringen och korrekt hantering av avfall och främmande ämnen (bland annat biocider såsom gnagar- och insektgifter och desinficeringsmedel, gödselmedel).

8. Förhindrandet av att smittsamma sjukdomar följer med och sprider sig bland annat då nya djur tas in och lämnandet av anmälningar om sjukdomsmisstankar.

9. Beaktandet av resultaten av proverna som tagits av djuren och andra prover som är viktiga med tanke på människors hälsa.

10. Användningen av fodertillsatser och veterinärläkemedel på korrekt sätt i enlighet med lagstiftningen i fråga.

Innehållet i beskrivningen av egenkontrollen över växt- och svampproduktion till de delar som det gäller verksamhet på ett primärproduktionsställe:

1. Renhållningen och desinficeringen av utrustning, behållare, burar, underlag och fordon allt enligt behov.

2. Säkerställandet av hygieniska produktions-, transport- och lagringsförhållanden för livsmedlen som erhålls från växter och svampar vid behov.

3. Användningen av rent vatten eller hushållsvatten alltid då det behövs för att förhindra kontamination.

4. Säkerställandet av att personalens hälsotillstånd är gott och erbjudandet av vägledning/skolning till personalen om hälsoriskerna.

5. Förhindrandet av kontaminationen som djur och skadedjur orsakar.

6. Lagringen och korrekt hantering av avfall och främmande ämnen (bland annat biocider såsom gnagar- och insektgifter och desinficeringsmedel, växtskyddsmedel, gödselmedel)

7. Beaktandet av resultaten av proverna som tagits av växter och svampar och andra prover som är viktiga med tanke på människors hälsa.

8. Användningen av växtskyddsmedel och biocider i enlighet med de bindande märkningarna på förpackningen till produkten.

Sidan har senast uppdaterats 31.3.2022