Krav på primärproduktion

Företagaren ska se till att primärproduktionsstället, verksamheten som bedrivs där och livsmedlen som produceras uppfyller kraven i lagstiftningen och se till att livsmedlens säkerhet inte äventyras.

Kraven som gäller livsmedelshygienen inom primärproduktionen regleras av allmänna förordningen om livsmedelshygien ((EG) nr 852/2004, bilaga I) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel (1368/2011, den så kallad primärproduktionsförordningen). Utöver dem gäller också annan för livsmedelsbranschen gemensam EG-lagstiftning och nationell lagstiftning (bland annat allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002 och livsmedelslagen 23/2006) primärproduktion. Primärproduktionsverksamhet med låg risk för livsmedelssäkerheten regleras av statsrådets förordning (SRf) 1258/2011.

Kraven i förordningen om primärproduktion (1368/2011)

 • Beskrivning av egenkontrollen 4 §. Någon skriftlig beskrivning krävs ändå inte av sådana som plockar vilda naturprodukter, jägare som fäller frilevande vilt eller till exempel sådana som säljer små mängder av vissa primärprodukter direkt till konsumenterna (se innehållet i beskrivningen av egenkontrollen och små mängder nedan)
 • Bokföringskrav 5 § och bilaga 2
 • Kvalitetskrav på vattnet 7 § och bilaga 1. Kraven som gäller kvaliteten på vattnet och analyser av vattnet i bilaga 1 till förordningen gäller inte plockning av vilda växter och svampar, jakt på frilevande vilt, fiske och vattenodling eller till exempel försäljning av små mängder av vissa primärprodukter direkt till konsumenterna (SRf 1258/2011 om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten).
 • Lämnande av uppgifter om primärprodukter 6 § och kedjeinformation om slaktdjur (bilaga 2)
 • Branschspecifika krav på primärproduktion bilaga 2 (slaktdjur, frilevande vilt, mjölkproduktion, äggproduktion jämte fiske och vattenodling).
 • Krav på överlåtelse och leverans av primärprodukter SRf 1258/2011 till sådan lågriskverksamhet som avses i 2 och 3 § bilaga 3.

Beskrivningen av egenkontrollen

Med egenkontroll avses företagarens eget kontrollsystem, med vilket företagaren försöker säkerställa att livsmedlen uppfyller kraven som ställts på dem och att primärprodukterna är säkra. Beskrivningen borde ge en tydlig bild av hygienpraxisen som följs på gården.

En primärproducent kan följa en av Livsmedelsverkets utvärderad vägledning för god praxis (om en sådan finns) och då behövs inte någon separat beskrivning av egenkontrollen. En kvalitetshandbok som producenten följer kan utgöra en tillräcklig beskrivning av egenkontrollen, om sakerna som krävs beskrivs i den. Beskrivningen förutsätter inte regelbunden anteckning av vidtagna åtgärder.

Innehållet i beskrivningen av egenkontrollen inom djurproduktionen (fisket inbegripet) till de delar som det gäller verksamhet på ett primärproduktionsställe:

1. Renhållningen och eventuell desinficering av lokalerna (lokalerna där foder lagras och hanteras inbegripna).

2. Renhållningen och eventuell desinficering av utrustning, behållare, burar, underlag och fordon.

3. Säkerställandet av att produktionsdjuren är rena så långt det är möjligt.

4. Användningen av rent vatten eller hushållsvatten alltid då det är möjligt för att förhindra kontamination.

5. Säkerställandet av att personalens hälsotillstånd är gott och erbjudandet av vägledning/skolning till personalen om hälsoriskerna.

6. Förhindrandet av kontaminationen som djur och skadedjur orsakar.

7. Lagringen och korrekt hantering av avfall och främmande ämnen (bland annat biocider såsom gnagar- och insektgifter och desinficeringsmedel, gödselmedel).

8. Förhindrandet av att smittsamma sjukdomar följer med och sprider sig bland annat då nya djur tas in och lämnandet av anmälningar om sjukdomsmisstankar.

9. Beaktandet av resultaten av proverna som tagits av djuren och andra prover som är viktiga med tanke på människors hälsa.

10. Användningen av fodertillsatser och veterinärläkemedel på korrekt sätt i enlighet med lagstiftningen i fråga.

Innehållet i beskrivningen av egenkontrollen över växt- och svampproduktion till de delar som det gäller verksamhet på ett primärproduktionsställe:

1. Renhållningen och desinficeringen av utrustning, behållare, burar, underlag och fordon allt enligt behov.

2. Säkerställandet av hygieniska produktions-, transport- och lagringsförhållanden för livsmedlen som erhålls från växter och svampar vid behov.

3. Användningen av rent vatten eller hushållsvatten alltid då det behövs för att förhindra kontamination.

4. Säkerställandet av att personalens hälsotillstånd är gott och erbjudandet av vägledning/skolning till personalen om hälsoriskerna.

5. Förhindrandet av kontaminationen som djur och skadedjur orsakar.

6. Lagringen och korrekt hantering av avfall och främmande ämnen (bland annat biocider såsom gnagar- och insektgifter och desinficeringsmedel, växtskyddsmedel, gödselmedel)

7. Beaktandet av resultaten av proverna som tagits av växter och svampar och andra prover som är viktiga med tanke på människors hälsa.

8. Användningen av växtskyddsmedel och biocider i enlighet med de bindande märkningarna på förpackningen till produkten.

Skriftlig eller muntlig beskrivning av egenkontrollen?

Beskrivningen kan vara skriftlig eller antingen delvis eller helt muntlig. Vid behov kan av producenten krävas en skriftlig beskrivning av egenkontrollen, om väsentliga brister förekommer i verksamheterna som ingår i producentens egenkontroll. Beskrivningen av egenkontrollen ska ändå till största delen vara skriftlig i sådana fall, då särskilda risker hänför sig till verksamheten såsom produktion av groddar eller produktion av obehandlad mjölk för intag som sådan.

Av primärproduktionsstället krävs inte alls någon skriftlig beskrivning av egenkontrollen då det rör sig om:

1. Försäljning av små mängder direkt till konsumenten:

 • Bladgrönsaker högst 50 000 kg per år
 • Andra primärprodukter av växter samt svampar högst 100 000 kg per år. Ett undantag till detta är groddarna. Av producenter av groddar krävs alltid en i huvudsakligen skriftlig beskrivning av egenkontrollen.
 • Honung högst 2 500 kg per år.
 • Fiskeriprodukter som primärprodukter högst 5 000 kg per år
 • Hönsägg på primärproduktionsstället, vid lokal torghandel eller vid försäljning från dörr till dörr högst 20 000 kg per år.
 • Övriga fågelägg högst 5 000 kg per år.

Om mängderna som räknats upp ovan överskrids, kan av primärproduktionsstället vid behov krävas en skriftlig beskrivning av egenkontrollen och över försäljningsverksamheten ska också lämnas en anmälan om livsmedelslokal till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten.

2. Leverans av små mängder till lokal detaljhandel:

 • Bladgrönsaker högst 50 000 kg per år
 • Andra primärprodukter av växter samt svampar högst 100 000 kg per år. Ett undantag till detta är groddarna. Av producenter av groddar krävs alltid en i huvudsakligen skriftlig beskrivning av egenkontrollen.
 • Honung högst 2 500 kg per år.
 • Hönsägg högst 30 000 kg per år till detaljhandelsbutiker i en undantagsregion.
 • Övriga fågelägg högst 5 000 kg per år. 

Om mängderna som räknats upp ovan överskrids, kan av primärproduktionsstället vid behov krävas en skriftlig beskrivning av egenkontrollen.

Om en producent levererar produkter till vidarebearbetning eller en grossist, kan av producenten vid behov krävas en skriftlig beskrivning av egenkontrollen oberoende av mängden som levererats.

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2018