Kräftor

Kräftfångsten blir i allmänhet cirka 3–4 miljoner kräftor om året. Största delen av kräftorna som fångas är signalkräftor, resten är flodkräftor.

Fångst och försäljning av levande kräftor

Förvaring av levande kräftor i en sump

Infångade, levande kräftor skall skyddas mot ljus och för hög värme och därför måste kräftsumpen ligga på ett skuggigt ställe tillräckligt djupt nere i vattnet. Vattenväxlingen skall vara livlig i och kring sumpen. För att kräftpesten inte skall sprida sig får kräftor inte ens temporärt sumpas i andra naturliga vattendrag än i fångstvattendraget. Levande kräftor får inte släppas från ett naturligt vattendrag till ett annat.

Leverans av levande kräftor till försäljning

En kräftfiskare/kräftodlare kan i egenskap av primärproducent leverera levande kräftor till en fiskanläggning och en livsmedelslokal utan begränsningar i antalet. Om primärproduktionen skall lämnas en primärproduktionsanmälan till livsmedelstillsynsmyndigheterna i den egna hemkommunen. Också en sådan privatperson, som säljer kräftor han eller hon själv fångat till en fiskanläggning eller livsmedelslokal, skall lämna en primärproduktionsanmälan.

En kräftfiskare/kräftodlare får årligen överlåta högst 5000 kg levande kräftor och andra fiskeriprodukter inom primärproduktionen (orensade fiskar eller fiskar som rensats ombord på ett fartyg) direkt till konsumenterna. Om verksamheten skall lämnas en primärproduktionsanmälan. Torgförsäljning, annan utomhusförsäljning och försäljning från mobila livsmedelslokaler kan likställas med överlåtelse till slutkonsumenten och därför kan kräftfiskaren eller kräftodlaren i egenskap av primärproducent till exempel sälja levande kräftor på ett torg. Om mängden sålda levande kräftor och andra fiskeriprodukter inom primärproduktionen överstiger 5000 kg per år, skall företagaren allt enligt verksamheten lämna en anmälan om livsmedelslokal eller ansöka om godkännande av sin anläggning. Anmälan/ansökan om godkännande lämnas till den kommun, i vilken livsmedelslokalen/anläggningen ligger.

Enligt fiskelagstiftningen skall en kräftfiskare registrera sig som kommersiell fiskare om hen levererar kräftor till exempel till en restaurang, torgförsäljare eller till en parti- eller detaljhandel. Registreringen görs till NTM-centralen. En rekreationsfiskare kan sälja kräftor endast till  slutliga konsumenter, mängdbegränsningen är 300 kräftor per år.

Information som skall ges i samband med försäljning av levande kräftor

För levande kräftors del skall konsumenten ges följande information:

 • artens handelsbeteckning och vetenskapliga namn (det vetenskapliga namnet kan från fall till fall ges muntligt till konsumenten då konsumenten frågar om det)
 • produktionsmetod
  - fångad i sötvatten, eller
  - odlad
 • fångstområde/produktionsland 
  -  fångade: ursprungsland och namn på vatten (flod, sjö och så vidare)
  - odlade: ursprungsland
 • fiskeredskap


Då levande kräftor levereras till en anmäld livsmedelslokal eller en anläggning, skall kräftorna åtföljas av ett handelsdokument, av vilket utöver den information som nämnts ovan också framgår artens vetenskapliga namn, kräftornas mängd, leverensdatumet och uppgifter om avsändaren och mottagaren.

Kokning av kräftor

Då kräftor kokas skall vattnet koka häftigt innan kräftorna läggs i. Döda kräftor får inte kokas för att användas som livsmedel. De levande kräftorna skall tillsättas i kokvattnet efterhand så, att vattnet fortlöpande kokar. Så dör kräftorna så fort som möjligt. Efter kokning skall kräftorna snabbt kylas ned. Kokta kräftor skall förvaras i en temperatur på cirka 0 °C, till exempel lagda i is. Om man vill frysa ned kräftorna, skall de nedfrusna kräftorna förvaras i en temperatur som är -18 °C eller kallare.