Frågor och svar om obehandlad mjölk och matförgiftningar

1. Vilka sjukdomsalstrare kan förekomma i obehandlad mjölk? Förekommer de i Finland?

Opastöriserad och obehandlad mjölk kan innehålla olika bakterier som orsakar sjukdom hos människa, som exempelvis EHEC-bakterier, campylobacter, salmonella, Listeria monocytogenes samt Yersinia enterocolitica och Yersinia pseudotuberculosis-bakterier. Obehandlad mjölk kan också innehålla virus eller exempelvis parasiten toxoplasma. Man har inte gjort en täckande kartläggning i Finland av mikrober i obehandlad mjölk som orsakar sjukdom hos konsumenten.

I en undersökning som gjordes år 2003 påträffades campylobacter i djuren hos inemot 30 % av de finländska mjölkbesättningarna. Sporadisk förekomst av campylobacter i mjölk kan inte undvikas.

EHEC-bakterier och campylobacter kan förekomma i tarmkanalen hos nötkreatur. De orsakar inte sjukdom hos nötkreaturen och överförs inte heller från juvret direkt till den obehandlade mjölken. Om mjölkningshygienen är dålig kan ovan nämnda mikrober under mjölkningen hamna i den obehandlade mjölken via luften i ladugården eller på grund av något som mjölkaren gör. Det behövs endast en mycket liten mängd av dessa bakterier för att orsaka sjukdom hos människa. Människor kan även infekteras av EHEC-bakterier direkt från nötkreaturets eller fårets saliv eller avföring. Det här kan undvikas genom att man alltid tvättar händerna väl efter att man har vidrört djur eller besökt en ladugård. Till en viss grad förekommer EHEC-bakterier kontinuerligt hos finländska nötkreatur.

L. monocytogenes är en allmän miljöbakterie som förökar sig i kylskåpstemperatur på samma sätt som yersiniaoch kan förekomma i såväl tarmkanalen hos nötkreatur som i miljön. Salmonella förekommer sällan hos finländska nötkreatur. Salmonella lever i tarmkanalen hos nötkreatur och sprids via avföringen.

2. Hurudana sjukdomar kan sjukdomsalstrare i obehandlad mjölk orsaka hos människa?

EHEC-smitta kan orsaka livsfarlig akut njursvikt hos barn (hemolytiskt uremiskt syndrom). EHEC-bakterien utsöndrar toxiner som förstör de röda blodkropparna i blodet. Blodig diarré är ett typiskt symptom på EHEC hos barn. Behandlingen kan kräva dialys och blodtransfusioner. I de svåraste fallen kan njurskadorna bli bestående eller njurarna förstöras helt. Hos vuxna kan smittan vara symptomfri.

Listeriabakterien är särskilt farlig för gravida eftersom den kan orsaka fosterdöd eller missfall eller efter födseln till exempel lunginflammation, blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation hos nyfödda barn. För modern är infektionen oftast symptomfri eller orsakar mild feber eller influensasymptom. Gravida smittas lättare av listeria än andra friska vuxna.

Listeria är också farlig för de äldre och för dem som har försvagat immunförsvar. Hos dem kan infektionen leda till exempelvis en allvarlig allmäninfektion eller hjärnhinneinflammation. Var fjärde person som insjuknar i den allvarliga sjukdomsformen listerios avlider. Friska vuxna eller barn insjuknar sällan allvarligt.

Campylobacter, yersinia och salmonella orsakar oftast symptom även hos andra än riskgrupperna.

Campylobacter orsakar svår diarré, magsmärtor och hög feber. Diarrésymptomen håller i allmänhet i sig i 3–5 dagar, men man kan ha magsmärtor och kurrande mage i flera veckor. Hos några procent av de som smittats med campylobacter utvecklas reaktiv artrit.                 

De vanligaste symptomen på infektion med bakterien Yersinia enterocolitica är feber, magsmärtor och diarré. Sjukdomssymptomen kan påminna om blindtarmsinflammation. Symptomen kan vara från några dagar upp till tre veckor. Hos en del av de insjuknade utvecklas reaktiv artrit. Symptomen på bakterien Yersinia pseudotuberculosis liknar symptomen på yersinios som orsakas av bakterien Y. enterocolitica. Symptomen består av svåra magsmärtor och feber; mera sällan illamående, kräkningar och diarré. Sjukdomsbilden påminner om blindtarmsinflammation och kan till och med leda till en onödig operation.

Salmonellasmitta orsakar oftast diarré och feber. Diarrén varar i 4–10 dagar. Hos upp till 10 procent av vuxna finländare som smittats utvecklas reaktiv artrit.

3. Vilka matförgiftningar där opastöriserad mjölk har varit smittbärare har påvisats i Finland?

Åren 1997–2014 rapporterades sammanlagt 12 livsmedelsburna epidemier där smittspridaren misstänktes vara opastöriserad mjölk eller produkter som framställts av sådan mjölk.

Fyra campylobacterepidemier har påvisats (1999, 2007 och 2 epidemier år 2012). I tre av epidemierna insjuknade några personer och i den sista 18 personer efter att ha använt obehandlad mjölk.

År 1999 orsakade Salmonella Typhimurium två epidemier som spårades till färskost av obehandlad mjölk som tillverkats på en gård för olika evenemang. I den ena epidemin insjuknade över 100 personer efter en släktträff. År 2013 påvisades på en gård salmonella hos nötkreatur med diarré. Personerna på gården och familjer som hade köpt opastöriserad mjölk från gården hade infekterats med Salmonella Typhimurium.

Opastöriserad getmjölk har orsakat två små epidemier. Staphylococcus aureus orsakade en epidemi år 1999 via getost. Streptococcus equi spp. zooepidemicus orsakade infektion via färskost av getmjölk år 2003.

År 2005 orsakade färskost av opastöriserad mjölk på en bröllopsfest en matförgiftningsepidemi. I det fallet var orsaken uppenbarligen förskämning på grund av felaktig hantering, eftersom en hög totalmängd aeroba mikrober och en stor mängd E. coli-bakterier påvisades i osten.

Vid en epidemi år 2012 insjuknade åtta personer efter att ha smittats av EHEC i opastöriserad obehandlad mjölk. I Finland förekommer dessutom kontinuerligt enstaka fall där opastöriserad mjölk misstänks vara källan till EHEC-smitta.

Y. pseudotuberculosis orsakade våren 2014 den tillsvidare största epidemin med obehandlad mjölk som smittbärare. Obehandlad mjölk hade förpackats i konsumentförpackningar och sålts i butikerna. Enligt THL:s register över infektionssjukdomar insjuknade 55 personer i epidemin.

4. Hur stor del av matförgiftningsepidemierna som påvisats i Finland är livsmedelsburna och hur stor del är vattenburna?

Matförgiftningsepidemier som rapporterats i Finland åren 2000–2013

  Större del av matförgiftningsepidemierna (antal epidemier) har varit livsmedelsburna

  Större del av matförgiftningsepidemier (antal insjuknade) har varit vattenburna

 

5. Hurudana epidemier har opastöriserad mjölk rapporterats orsaka på annat håll i världen?

Flera omfattande epidemier på grund av campylobacter i opastöriserad mjölk har rapporterats från bland annat Storbritannien, Holland, Österrike, USA och Australien.

I många Listeria- och EHEC-epidemier i Europa och USA har de smittbärande livsmedlen varit opastöriserad mjölk eller ostar framställda av sådan.

Då du reser utomlands är det säkrast att endast äta produkter som tillverkats av pastöriserad mjölk. Obehandlad mjölk borde under inga förhållanden intas, särskilt inte i länder med sämre hygien eller i utvecklingsländer.

6. Om salmonella- eller EHEC-smitta konstateras hos nötkreatur, hur kan man förhindra att smittan sprids till människor via mjölk och kött?

En gård som är salmonella- eller EHEC-positiv kan endast leverera mjölk till mejeriet för framställning av mjölkprodukter som pastöriseras. Pastöriseringen förstör eventuell salmonella eller EHEC-bakterier i mjölken. En gård som är salmonella- eller EHEC-positiv får inte överlåta obehandlad mjölk direkt till konsumenten eller leverera obehandlad mjölk till framställning av produkter där råvarorna inte pastöriseras eller upphettning inte ingår i framställningsprocessen.

Kliniskt sjuka djur får inte sändas till slakt. Nötkreatur som bär på symptomfri salmonellasmitta kan slaktas under specialarrangemang på ett sådant vis att smittan inte medför risk för konsumenten, de övriga produktionslokalerna eller slakteriet. Specialarrangemangen innebär att djuren slaktas åtskilda från andra djur och att köttet och biprodukterna från slakten genomgår en upphettningsprocess (mera information om salmonella). Även djuren på en EHEC-positiv gård kan slaktas genom specialarrangemang.

 

Mer information

  • Eviras anvisning: Tillsynen över produktion och försäljning av obehandlad mjölk och råmjölk
  • Riskiprofil om obehandlad mjölk på finska: Suomessa tuotetun raakamaidon biologiset vaarat
  • JSM:s pressmeddelande 27.9.2013: Nya bestämmelser om försäljning av obehandlad mjölk
Sidan har senast uppdaterats 27.12.2018