Mikrobiologiska krav av produktion av groddar

Salmonella och STEC

Utöver kravet som gäller salmonella (förordningen om mikrobiologiska kriterier bilaga I punkt 1.18) har för groddar nu tillkommit ett nytt livsmedelssäkerhetskrav: shigatoxinproducerande E. coli -bakterier (STEC, 6 olika serotyper; O157, O26, O111, O103, O145 och O104:H4) fritt i 25 g av produkten (förordningen om mikrobiologiska kriterier bilaga I punkt 1.29). Om provtagningsmetoderna och provtagningsplatserna för det använda bevattningsvattnet ingår i provtagningsplanen, kan företagaren ersätta groddproverna genom att undersöka 5 delprover á 200 ml av vattnet som använts för bevattning av groddarna. Då är kravet på vattnets kvalitet ”fritt i 200 ml”. Det är möjligt att ta till ersättande provtagning endast i sådana fall, då man får reda på groddarnas kvalitet genom att undersöka vattnets kvalitet. Metoden som används i STEC-undersökningar är ISO/TS 13136. Salmonella- och STEC-kraven tillämpas inte på sådana groddar, som genomgått en behandling som förintar mikrober, såsom rejäl upphettning.

Exempel 1 på hur groddprover ersätts med prover av det använda bevattningsvattnet

Provtagningsregler för groddar i förordningen om mikrobiologiska kriterier

Varje fröparti skall testas med avseende på salmonella och STEC innan det tas i användning. I det representativa provet som tas för förgroddning skall ingå minst 0,5 procent av fröpartiets vikt i form av delprover på 50 gram. Om ett alternativt provtagningssätt används för tagning av det representativa provet, skall det väljas utgående från en statistiskt motsvarande, strukturerad provtagningsstrategi, som den behöriga myndigheten kontrollerat.

Den för undersökning insamlade mängden av fröpartiet groddas i samma förhållanden som de resterande fröna i partiet kommer att groddas i. Efter tidigast 48 timmar efter att groddningsprocessen påbörjats tas minst fem delprover (groddar eller det använda bevattningsvattnet) av de groddade groddarna för analyser med tanke på salmonella och STEC. Groddar som erhållits av det så testade fröpartiet får släppas ut på marknaden endast om de mikrobiologiska analyserna visar att salmonella eller STEC inte förekommer i ett endaste delprov (”fritt i 25g eller 200ml”). Ett kontaminerat fröparti skall bortskaffas eller annars behandlas på lämpligt sätt i enlighet med de instruktioner som livsmedelstillsynsmyndigheten gett. Ett fröparti som konstaterats kontaminerat med salmonella eller STEC kan inte konstateras rent med en förnyad provtagning. Också resultatet ”preliminär STEC serotyp O157, O26, O111, O103, O145 eller O104:H4” som ett laboratorium meddelat räknas som positivt och partiet skall således kasseras.

Exempel 2 och 3 på provtagningen

Utöver det testas prover av produktionen med tanke på såväl salmonella som STEC i form av fem delprover (groddar eller det använda bevattningsvattnet) minst en gång i månaden. Med den behöriga myndighetens tillstånd kan detta ersättas så, att man tar ett prov åt gången fem gånger i månaden.

Exempel 4 på provtagningen

Under vissa förutsättningar kan livsmedelsföretagare befrias från förhandstestningen av fröna. Livsmedelstillsynsmyndigheten kan bevilja tillstånd till det, om livsmedelsföretagaren tillämpar ett sådant system för hantering av livsmedelssäkerheten, som reducerar de mikrobiologiska riskerna och de tidigare partierna av olika typer av groddar, som undersökts under en tidsperiod på minst sex månader, alla varit negativa i fråga om salmonella och STEC. Från provtagningen minst en gång i månaden under produktionstiden kan man inte befrias.

Listeria och ytrenhetsprover

Utöver det skall också listeriakraven på groddar (ätfärdigt livsmedel) beaktas i förordningen om mikrobiologiska kriterier bilaga I punkt 1.2 eller 1.3. Livsmedelsverket rekommenderar att anvisningen ”Mikrobiologiska krav för livsmedel, tillämpning av kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005. Anvisningar för företagare inom livsmedelssektorn. Eviras anvisning 10501/1” tillämpas. Vi rekommenderar att bilaga 5 tillämpas på produktionen av groddar, även om produktionen blir primärproduktion. Anvisningen uppdateras som bäst och saken beaktas i nästa upplaga. I bilaga 5 punkt 1.2 rekommenderas att man tar 4–12 prover om året av groddarna beroende på den producerade mängden då försäljningstiden är 5 dygn eller längre. I den sista tabellen i bilaga 5 har också ytrenhetsprovtagningen som också tillämpas på produktionen av groddar behandlats.

Laboratorier som skall anlitas

Sådana STEC-undersökningar som avses i förordningen (groddar eller det använda bevattningsvattnet) utförs i Finland av MetropoliLab i Helsingfors. Livsmedelsverket  utför de vidare undersökningar som förutsätts i förordningens metod. Innan ni sänder in prover ber vi er kontakta laboratoriet i fråga. 

Salmonella- (groddar eller det använda bevattningsvattnet) och listeriaproverna (groddar) och proverna av hushållsvattnet som används vid produktion av groddar lämnas på vanligt vis till det lokala livsmedelslaboratoriet.

Sidan har senast uppdaterats 7.5.2020