Klassificering av slaktkroppar

En slaktkropps användbarhet bestäms inom EU-länderna med en gemensam EUROP-skala för klassificering. Meningen med klassificeringen är att skilja på olika typer av slaktkroppar på grund av konformation och fettansättning (nötkreatur- och fårkroppar) eller innehåll av magert kött (svinkroppar). Användning av en gemensam skala för klassificering säkerställer att klassificeringen, och därmed prissättningen av slaktkroppsdelar som bjuds ut för försäljning, är jämförbar.

Klassificering är frivilligt för ett slakteri som slaktar får eller som årligt genomsnitt färre än 150 vuxna nötkreatur per vecka och färre än 500 grisar per vecka. Om slakteriet ändå klassificerar kroppar, ska klassificeringen göras enligt skalan för klassificering.

Ansök om godkännande som slaktkroppsklassificerare

Klassificering av slaktkroppar får utföras vid slakteriet bara av personer som Livsmedelsverket har godkänt för uppdraget (godkända slaktkroppsklassificerare). Ansök om godkännande på ansökan om godkännande som slaktkroppsklassificerare.

Förutsättningar för godkännandet är kompetens som grundar sig på utbildning och ett godkänt arbetsprov. Godkännandet är giltigt högst i tre år i sänder, och det omfattar också vägning och identifieringsmärkning av slaktkroppen. Livsmedelsverket kan bevilja nytt godkännande på ansökan, om villkoren för godkännande uppfylls.

Tillsynen är avgiftsbelagd

Foodwest Oy ansvarar för övervakningen av klassificeringen och vägningen av slaktkroppar samt för utbildning av klassificerare med Livsmedelsverkets bemyndigande. Livsmedelsverket tar enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning (1146/2018) ut en årlig övervakningsavgift av de klassificerande slakterierna som därmed omfattas av tillsynen. Övervakningsavgiften tas ut två gånger per år på basis av de rapporter som slakterierna har skickat till Livsmedelsverket.

Ytterligare information:

teurastamot@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2019