Slakteriets anmälan till bidragssystemet

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar och bidrag för nötkreatur för slaktade kvigor betalas till jordbrukare endast för djur som har slaktats i ett slakteri som har anmält sig till bidragssystemet. Slakterierna som har anmält sig till systemet framgår av länken här invid Lista över slakterier som har anmält sig till bidragssystemet. Merparten av slakterierna anmälde sig till bidragssystemet år 2015.

Slakteriet kan anmäla sig till bidragssystemet med en elektronisk blankett eller med en fritt formulerad anmälan med e-post till adressen teurastamot(at)ruokavirasto.fi.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter om slakteriet: namn, anläggningens nummer, kontaktperson, adress, e-postadress och om slakteriet vill delta i systemet. Genom att delta i systemet åtar sig slakteriet att följa de nedan nämnda villkoren samt att tillåta kontroll på plats.

Inget separat beslut om anmälan till bidragssystemet skickas till slakteriet.

Vad åtar slakteriet sig?

Ett slakteri som anmält sig till bidragssystemet åtar sig att följa gällande lagstiftning när det gäller identifiering av djur och registeranmälningar: lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) 12, 13,15, 20 samt 21§. Slakteriet åtar sig att göra anmälningarna till djurregistren korrekt och inom föreskriven tid. Det här innebär att anmälningarna till registren görs inom 7 dagar och att slaktvikterna uppges i kilogram med en decimals noggrannhet.

Livsmedelsverket kontrollerar de slakterier som anmält sig till bidragssystemet. En försummelse som upptäcks för första gången orsakar anmärkning. För upprepade försummelser kan ett slakteri uteslutas från bidragssystemet för ett år.

Bygger på 2015 års stödreform

I samband med 2015 års stödreform ändrades författningarna om EU:s jordbruksstöd. De nya författningarna kräver att slakteriet anmäler sig till bidragssystemet för att en jordbrukare ska kunna betalas slaktbidrag för djur som slaktats vid anläggningen i fråga. Om slakteriet inte anmäler sig till systemet går det inte att bevilja EU-djurbidrag till jordbrukaren för djur som slaktats i det berörda slakteriet.

Kontaktuppgifter:

teurastamot(at)ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 3.12.2019