Förteckning över produkter med skyddad beteckning

En uppdaterad förteckning över namnskyddade produkter finns på EU:s webbplats i eAmbrosia -databasen.

Förteckningen omfattar

  • registrerade produkter
  • produkter, vilkas registreringsansökan offentliggjorts (medlemsstaterna kan komma med invändningar till kommissionen inom sex månader)
  • produkter, vilkas registreringsansökan inte ännu offentliggjorts

Produkter kan sökas utgående från landet, produkttypen, den registrerade beteckningen eller den beteckning, som förekommer i ansökan (produkter som ännu inte registrerats).

Av den ovan nämnda länken framgår också produkternas specifikationer, i vilka produkternas tillverkningsmetod och andra faktorer som påverkar särdragen beskrivits.

Sidan har senast uppdaterats 30.6.2021