Att ett hälsopåstående godkänts ändrar inte på klassificeringen som läkemedel eller statusen som nytt livsmedel

Vid utvärdering av hälsopåståenden tas inte alls någon ställning till det, om ämnet som påståendet gäller i medlemsstaterna borde klassificeras som ett livsmedel eller ett läkemedel. Det är fortsättningsvis de nationella läkemedelsmyndigheterna som har rätt och skyldighet att fatta beslut om det, vilka ämnen som i varje enskilt land betraktas som läkemedel. Att ett hälsopåstående godkänts ändrar inte på detta.

I kommissionens förordning 432/2012, med vilken sådana hälsopåståenden som avses i artikel 13(1) godkänts, understryks detta ännu separat:

  • (17) Tillsättning av ämnen till eller användning av ämnen i livsmedel regleras av särskild unionslagstiftning och nationell lagstiftning, liksom klassificeringen av produkter som livsmedel eller läkemedel. Ett beslut om ett hälsopåstående i enlighet med förordning (EG) nr 1924/2006, såsom införande i förteckningen över tillåtna påståenden enligt artikel 13.3 i den förordningen, innebär inte något godkännande för utsläppande på marknaden av det ämne som påståendet gäller, något beslut om huruvida ämnet får användas i livsmedel eller någon klassificering av vissa produkter som livsmedel.
Sidan har senast uppdaterats 14.11.2018