Medicinsk marknadsföring

Det är förbjudet att saluhålla livsmedel med medicinska påståenden

Enligt § 9 i livsmedelslagen (23/2006) får på en livsmedelsförpackning, i en broschyr, i reklam eller i andra marknadsföringssammanhang inte uppges att livsmedlet skulle ha egenskaper som hänför sig till förebyggande, behandling eller botande av människors sjukdomar och det får inte heller hänvisas till sådana uppgifter, om inte annat föreskrivs på annat håll i lagstiftningen.

Om en produkt saluhålls som livsmedel, får man inte påstå att det har medicinska egenskaper, även om det finns vetenskapliga belägg för saken. Om man vill framföra sådana påståenden, skall man ansöka om att Fimea klassificerar produkten som ett läkemedel.

  • Livsmedelsverkst anser att hänvisningar till vetenskapliga undersökningar eller annan information som inbegriper medicinska påståenden och framhävande av medicinska användningsändamål i samband med försäljning eller marknadsföring av livsmedel, t.ex. på webbsidor, också strider mot § 9 i livsmedelslagen. Via dem låter man konsumenten förstå att livsmedlen som företaget marknadsför eller ingredienser som dessa innehåller har egenskaper som hänför sig till förebyggande, behandling eller botande av sjukdomar.
  • Även om forskningsresultaten skulle publiceras skilt från de egentliga marknadsföringsmaterialen, strider de ändå mot bestämmelserna, om konsumenten kan förknippa den påstådda egenskapen med produkterna som marknadsförs.
  • Som medicinska påståenden kan också betraktas hänvisningar till användning som naturmedel eller folkmedicin.
Sidan har senast uppdaterats 12.11.2018