Egenkontrollen och tillsynen

Företagarens egenkontroll

Som genomförandebeslutet som Europeiska kommissionen publicerat säger får inte heller godkända hälsopåståenden användas, om användningen av dem inte till alla delar helt motsvarar alla krav i förordningen om påståenden. Livsmedelsföretagaren ska kunna påvisa att han agerar klanderfritt och visa med vilka åtgärder han har sett till att varje enskild del av förordningen om påståenden följs.

  • Endast godkända påståenden används på det sätt som avses i förordningen om påståenden.
  • I samband med godkända påståenden framförs den obligatoriska information, som en användning av påståendena förutsätter.

I användningen av hälsopåståenden som framförs om livsmedel fördelar sig ansvaret till exempel på följande sätt:

  • Företagaren svarar för påståendena i märkningarna på förpackningarna till de livsmedel, som han själv tillverkar, låter tillverka, inför (på den inre marknaden och/eller från tredje länder), förpackar eller förmedlar (såsom agenturverksamhet).
  • Företagaren svarar alltid för de påståenden, som används i det marknadsföringsmaterial han själv producerar, såsom radio- och tv-reklamer, broschyrer, tidningar, böcker, varukataloger, postorderkataloger, webbsidor, social media (såsom Facebook, Twitter, Pinterest, Instagrem, YouTube), utrop i köpcentra, hyllmärkningar, framlagt material etc. Det gäller alla livsmedelsföretagare: den som tillverkar, låter tillverka, inför, förpackar, säljer, saluhåller etc.

Myndighetstillsynen

Tillsynen över närings- och hälsopåståenden som framförs om livsmedel ingår i den livsmedelstillsyn, som avses i livsmedelslagen.

Kommunen har som uppgift att svara för tillsynen över närings- och hälsopåståendena som framförs om livsmedel för de företagares del, som befinner sig inom kommunens område. Det gäller utöver påståendena som förekommer på förpackningarna till livsmedlen också tillsynen över påståendena som förekommer I annat marknadsföringsmaterial, såsom skyltar, broschyrer, tidningsannonser, internet, radio, TV. Den kommunala tillsynsmyndigheten skall försäkra sig om att företagaren korrigerar lagstridiga närings- och hälsopåståenden på förpackningarna till livsmedel och i marknadsföringsmaterial för livsmedel.

Livsmedelsverket har som uppgift att planera, styra och utveckla tillsynen över närings- och hälsopåståenden på riksnivå. Vid behov kan också Livsmedelsverket tillgripa sådana administrativa tvångsmedel, som avses i livsmedelslagen, för att säkerställa att marknadsföringen av livsmedlen följer bestämmelserna.

I särskilda fall, då de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna eller andra tillsynsmyndigheter aktivt använts slut sina egna tillsynsmetoder, kan dessa vända sig till Livsmedelsverket, om tillsynsåtgärderna förutsätter sådant förbud mot marknadsföring (65 §) eller sådan rättelse av marknadsföring (66 §), som avses i livsmedelslagen.

Sidan har senast uppdaterats 16.7.2019