Bivax i kontaktmaterialbruk

Kan bivax användas som skal på ost och vilka krav ska vaxet uppfylla?                           

Bivax får användas som tillsats (E 901) i form av ätligt ytbeläggningsvax och poleringsmedel på livsmedel. Om bivaxet används för att skydda en ost och det inte är avsett att ätas, rör det sig om ett kontaktmaterial som ska uppfylla kraven som uppställts i EU-förordning 1935/2004. Någon materialspecifik lagstiftning för kontaktmaterial tillverkade av bivax finns inte.

Då bivax används som kontaktmaterial ska säkerställas att det inte innehåller bekämpningsmedel såsom kvalsterbekämpningsmedel, om sådana använts i biodlingen. Bekämpningsmedel stannar lätt kvar i vaxet och överförs sedan som rester till livsmedlet.

För bivax (såsom andra kontaktmaterial också) bör bes om dokumentation från producenten som påvisar överensstämmelsen med kraven. Av dokumentationen ska också framgå bivaxets sammansättning och att bivaxet inte innehåller orenheter. Man bör vara särskilt noggrann i fråga om renheten hos bivax som importerats. Det har framgått att bivaxet i några fall spätts ut med paraffinolja som innehåller för människan hälsovådliga mineraloljor (MOSH och MOAH).

Jag ville gärna för försäljning tillverka tygskydd som är överdragna med bivax och avsedda för att skydda maten till exempel i kylskåpet eller som omslag kring medhavda smörgåsar. Finns det några renhetskrav eller annat liknande för sådana bivaxtyger med vilka man kan påvisa att produkten överensstämmer med kraven och är säker?

För tyger överdragna med bivax eller tyger överhuvudtaget finns inte någon materialspecifik särskild lagstiftning. För påvisande av att sådana produkter är säkra och i övrigt överensstämmer med kraven finns därför inte någon färdig modell utan tillverkaren måste utarbeta den utgående från Livsmedelsverkets allmänna anvisning https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/tillverkning/kontaktmaterial-for-livsmedel/kontaktmaterialens-sakerhet-och-ovrig-overensstammelse-med-kraven/handlingar-som-pavisar-overensstammelse-med-kraven/

För bivaxets del bör man känna till exempelvis dess ursprung (spårbarheten). Om den som tillverkar förpackningsmaterialen som överdragits med bivax själv också är den som producerat bivaxet, så är ursprunget säkert känt. Om bivaxet köps in från annat håll, bör vaxets ursprung och renhet utredas (se frågan innan och svaret på den).

Då det rör sig om tyger inger de olika ämnena som tygerna eventuellt behandlats med bekymmer. Tillverkaren bör känna till tygets sammansättning och be den som levererat tyget om en förklaring om överensstämmelse i vilken det konstateras att tyget uppfyller kraven i förordning 1935/2004. Av den som levererat tyget bör fås en utredning över det, med vilka ämnen tyget behandlats och i anknytning till det kan det hända att tillverkaren med hjälp av undersökningar i ett laboratorium kan behöva utreda om det är möjligt att en beståndsdel i tyget överförs till livsmedlet.

Undersökningarna ska göras av de färdiga produkterna i sådana förhållanden (livsmedelstypen, temperaturen, kontakttiden) i vilka tyget som kommer i kontakt med bivaxet är avsett att komma i kontakt med livsmedel. I allmänhet låter man utföra testerna i värsta möjliga livsmedelskontakt. Så kan materialet ges möjligast omfattande användningsförhållanden.

Då råvarorna är kända och de egna undersökningarna gjorts, kan tillverkaren utarbeta en förklaring om överensstämmelse för produkten.

Bivaxtygets användningsändamål och tillåtna kontaktförhållanden och rengöringsanvisningar ska anges i märkningarna på förpackningen. Det är viktigt att konsumenten kan rengöra bivaxtyget på rätt sätt så att användningen av tyget inte orsakar mikrobiologisk skada på livsmedlen.

Sidan har senast uppdaterats 29.4.2019