Kontaktmaterialföretagare

Är en livsmedelsgrossist, från vilken restauranger utöver livsmedel också anskaffar kontaktmaterial, en kontaktmaterialföretagare?

Ja, grossister som säljer livsmedelskontaktmaterial är kontaktmaterialföretagare. De har en s.k. dubbelroll som både livsmedelsföretagare och kontaktmaterialföretagare, eftersom de säljer produkter till andra företagare och inte direkt till konsumenten. En företagare som säljer kontaktmaterial direkt till konsumenten är en detaljhandlare och klassificeras inte som kontaktmaterialföretagare.

Om en livsmedelsföretagare importerar förpackningsmaterial för eget bruk, rör det sig då om kontaktmaterialverksamhet?

Nej. Det rör sig om normal livsmedelsverksamhet. Om livsmedelsföretagaren utöver det skulle leverera förpackningsmaterial till en annan livsmedelsföretagare, skulle det vara fråga om kontaktmaterialverksamhet.

Vi är en kontaktmaterialimportör. Vi har kontor på två olika orter i Finland, men lagret ligger i ett annat EU-land. Hur borde anmälan om registrering av kontaktmaterialverksamheten i detta fall lämnas? Med uppgifterna om lagret som ligger i ett annat EU-land? Alla leveranser sker direkt från lagret till kunderna och de lagras inte i något som helst skede i Finland.

Tillsynen kan i Finland utövas i importörens kontor, där dokumentationen förvaras. Företagaren borde påvisa var deras huvudkontor ligger och sedan lämna anmälan på den orten och också koncentrera papperstrafiken dit så att dokumentationen vid behov kan kontrolleras. I vilket fall som helst är de importörer, även om de inte i praktiken aldrig ser av produkten.

Jag planerar att i min finska webbutik ta till försäljning produkter som kommer i kontakt med livsmedel. Produkterna kommer från Kina och jag vill försäkra mig om att materialen är säkra. Hur ska jag gå vidare i saken?

Inledande av import av livsmedelskontaktmaterial förutsätter att en anmälan lämnas till den lokala livsmedelstillsynsmyndigheten. Kontaktuppgifterna för livsmedelstillsynsmyndigheten på er ort finner du här: https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/information-om-livsmedel/kontakta-livsmedelstillsynen/ (välj kommun i sökrutan).

Mer information om anmälan som ska lämnas om att verksamhet inleds finner du på Livsmedelsverkets kontaktmaterialsidor: 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/tillverkning/kontaktmaterial-for-livsmedel/kontaktmaterial-foretagare/registrering-av-verksamhetsstallen-i-kontaktmaterialbranschen/

I avsikt att säkerställa produktens säkerhet och överensstämmelse med kraven måste man be tillverkaren (eller den kinesiska distributören) och en sådan förklaring om överensstämmelse som avses i artikel 16 i EU-förordning 1935/2004. I denna förklaring om överensstämmelse försäkrar tillverkaren till produkten att produkten uppfyller de allmänna kraven i förordningen för dess kemiska säkerhets del och redogör vad detta grundar sig på. Grunden är alltid att den materialspecifika lagstiftningen uppfylls (till exempel att kraven i EU:s plastförordning 10/2011 uppfylls) eller om ingen materialspecifik lagstiftning finns, att kraven i någon rekommendation på EU-nivå eller i något EU-lands nationella författning uppfylls. I förklaringen om överensstämmelse berättas också i vilka användningsförhållanden som produkten kan användas i kontakt med livsmedel (såsom typen av livsmedel, temperaturen och kontakttiden). Mer om förklaringen om överensstämmelse kan du läsa här: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/tillverkning/kontaktmaterial-for-livsmedel/kontaktmaterialens-sakerhet-och-ovrig-overensstammelse-med-kraven/handlingar-som-pavisar-overensstammelse-med-kraven/

Mer om kontaktmaterial, säkerhetsfaktorerna och lagstiftningen som hänför sig till dem och kontaktmaterialföretagarnas skyldigheter kan du läsa här: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/tillverkning/kontaktmaterial-for-livsmedel/

Den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten bistår med råd om hur du kan gå vidare i saken, då du först tagit del av ovan nämnda webbplatser.

Företagaren X tillverkar som underleverantör keramikprodukter för företagaren Y. Produkterna går halvfärdiga till företagaren U, som sedan bränner och glaserar produkterna. Företagaren Y är ett registrerat livsmedelstillsynsobjekt, men hur är det med företagaren X, vars produkter är halvfärdiga? Måste företagaren X lämna en registreringsanmälan till den lokala livsmedelstillsynen och är han därmed en kontaktmaterialföretagare?

Den som tillverkar halvfärdiga produkter är också en kontaktmaterialföretagare som ska lämna en anmälan om registrering som kontaktmaterialföretagare till den kommunala livsmedelstillsynsenheten.Kuuluuko paperin/kartongin valmistuksen raaka-ainesellu kontaktimateriaaleihin ja onko sen valmistus kontaktimateriaalialan toimintaa?

Ska en kontaktmaterialföretagare lämna en anmälan till myndigheterna om störningssituationer?

Kontaktmaterialföretagare ska ha instruktioner med tanke på störningssituationer och återkallelse av produkter som en del av det kvalitetsledningssystem som avses i GMP-förordning 2023/2006 på samma sätt som livsmedelsföretagarna ska ha motsvarande instruktioner som en del av sin egenkontroll. Om sådana störningssituationer, som kan medverka till att konsumenternas säkerhet äventyras, ska lämnas en anmälan till den övervakande livsmedelsmyndigheten. Det är viktigt att säkerställa att informeringen sker utmed hela leverenskedjan allt från tillverkaren / importören via distributören till detaljhandeln.

Sidan har senast uppdaterats 29.4.2019