Plastprodukter som innehåller bambu

Är bambufiber godkänd på positivlistan i bilaga I till plastförordningen 10/2011?

Bambufiber och bambumjöl finns inte med bland de godkända beståndsdelarna på positivlistan i plastförordning 10/2011.

Om ett material innehåller bambumjöl, majsmjöl och melaminharts, är det då ett sådant kontaktmaterial av plast, som avses i plastförordningen?

Nej, eftersom bambumjöl inte förekommer bland de godkända ämnen på listan i plastförordningen. Produkten betraktas ändå som en plastprodukt på grund av melaminhartset som den innehåller.

Om ett material innehåller melaminharts (även om mängden är liten), klassificeras det som en plastprodukt som utöver kraven i EU:s ramförordning 1935/2004 också ska uppfylla kraven i EU:s plastförordning 10/2011. För kontaktmaterial och -produkter som är tillverkade av melamin och/eller polyamid och som importeras från Kina och Hongkong gäller också kraven i EU:s importbegränsning 284/2011 bl.a. i fråga om migrationen av formaldehyd och PAA-föreningar (primära aromatiska aminer).  

Kan en företagare importera plastprodukter som innehåller bambufiber eller bambumjöl till Finland?

Nya partier plastprodukter som innehåller bambufiber bör inte importeras för närvarande, eftersom frågorna om deras överensstämmelse med kraven ännu inte är avgjorda i EU-kommissionen. Produkter som redan finns på marknaden får säljas slut så länge som test har visat att gränsvärdena för melamin och formaldehyd migrerad till mat inte överskrids. Även märkning måste tydligt ange att det rör sig om en plastprodukt och de inte marknadsförs som naturvänliga och biologiskt nedbrytbara, eftersom de inte är det.

Vilka risker hänför sig till plastprodukter som innehåller bambumjöl?

Produkten överensstämmer inte med kraven i plastförordning 10/2011 och uppfyller sålunda inte de allmänna, för alla kontaktmaterial uppställda kraven på kemisk inertitet (beständighet) i EU:s ramförordning 1935/2004. I dessa produkter har man i flera fall konstaterat betydande överskridningar i migrationen av formaldehyd eller melamin. För formaldehyd har i plastförordningen getts ett gruppgränsvärde för migrationen, som är 15 mg/kg. Enligt förordning 284/2011 är formaldehydens övergångsbegränsning för kontaktmaterial av melamin också 15 mg/kg. Produkterna har inte identifierats som plastprodukter i gränskontrollen och därför har man inte heller kunnat kräva av dem sådana undersökningar som plastförordningen och förordning 284/2011 förutsätter.  Därför kan det  finnas på marknaden sådana produkter, vilkas säkerhet inte säkerställts med migrationsundersökningar. Dessa plastprodukter av bambu har också vilseledande marknadsförts som miljövänliga alternativ till plast. Inte heller till dessa delar uppfyller de således kraven i ramförordning 1935/2004.

Hur får jag marknadsföra plastkärl av bambu som jag saluhåller?

Vid marknadsföring av plastprodukter som innehåller bambu ska beaktas att konsumenten inte får ges en fel bild av att produkterna i fråga är miljövänliga eller bl.a. återvinningsbara. Konsumenten måste förstå att det rör sig om en plastprodukt, även om den innehåller bambufiber.

Är exakt materialinformation obligatorisk på förpackningar till plastkärl som innehåller bambumjöl eller -fiber? 

Det är viktigt att konsumenten inte tror att produkten är enbart tillverkad av bambufiber, utan förstår att det är en plastprodukt som innehåller bambufiber. Melaminen är en plast som inte förmultnar och inget som hänvisar till sådant får anges på förpackningen. Exakt information om sammansättningen behöver däremot inte ges i märkningarna på förpackningen. Om plasten borde ändå anges typen av plast så, att den kan sorteras. Kravet på att typen av plast ska anges på förpackningen kommer ändå inte ur författningarna om livsmedelssäkerhet.

Sidan har senast uppdaterats 7.5.2019