Trä, papper och kartong

TRÄ

Finns det några begränsningar i det hurdant trä som kan användas som råvara i kontaktmaterial?

Vanliga träslag betraktas vanligen som sådana som kemiskt säkra för kontakt med livsmedel. Sätten på vilka träet behandlas spelar ändå en roll. Om träet till exempel ytbehandlas till exempel med vax eller lack ändras dess kemiska säkerhet och det ska beaktas då säkerheten hos slutprodukten utvärderas.

PAPPER OCH KARTONG

Kan papper och kartong tryggt användas i kontakt med livsmedel? Enligt vilka författningar utvärderas säkerheten hos papper och kartong?

Vid tillverkning av papper används en hel del kemikalier och det beror i hög utsträckning på dem hurdan den kemiska säkerheten hos det slutliga pappret blir. För papper och kartong finns ingen materialspecifik särskild lagstiftning på EU-nivå som skulle reglera deras sammansättning. Användningen av returfiber vid tillverkning av kontaktmaterial är förknippad med en hel del osäkerhetsfaktorer som ska beaktas då säkerheten hos papper och kartong som tillverkats av returmaterial utvärderas. Papper och kartong som tillverkats av jungfrufiber anses vara ett säkrare alternativ för direkt kontakt med livsmedel än papper och  kartong som tillverkats av returfiber.

Papper och kartong ska uppfylla de allmänna kraven i EU-förordning 1935/2004 som gäller alla livsmedelskontaktmaterial. För att de allmänna kraven i artikel 3 i förordningen i fråga ska kunna konstateras uppfyllas krävs en säkerhetsreferens, mot vilken säkerheten utvärderas. Företagaren bestämmer själv vilken säkerhetsreferens som används i sådana fall, då ingen materialspecifik EU-lagstiftning finns.

Då ingen materialspecifik lagstiftning på EU-nivå finns, kan som säkerhetsreferens användas till exempel  Europarådets resolutioner (pappers- och kartongresolutionen uppdateras som bäst) eller ett EU-lands nationella författningar och myndighetsvägledningar (till exempel Tyskland, Holland, Italien och Frankrike har nationell lagstiftning om papper och kartong. Tyskland har också BfR:s myndighetsrekommendationer som rätt allmänt används som säkerhetsreferens). Den i form av nordiskt samarbete utarbetade pappers- och kartongpublikationen kan också användas som säkerhetsreferens och då man fastställer undersökningarna, med vilka säkerheten verifieras. Utöver det finns också egna branschvägledningar (såsom Cepi), som kan användas.

Räcker det att man i förklaringen om överensstämmelse för papper berättar att pappret uppfyller kraven i ramförordning 1935/2004?

För innehållet i förklaringen om överensstämmelse finns för pappers- och kartongprodukters del ingen förpliktande lagstiftning. Minimikravet på innehållet i förklaringen om överenskommelse är att man anger att materialet uppfyller kraven i ramförordning 1935/2004. Företagaren ska ändå kunna motivera det och också ange vilken/vilka säkerhetsreferenser materialet uppfyller. Det vore bra att separat ange att de sensoriska egenskaperna uppfylls på det sätt som ramförordningen förutsätter och också det att spårbarhetskraven i artikel 17 uppfylls. Att dessa saker anges i förklaringen om överensstämmelse visar tydligt att företagaren är medveten om dessa krav och säkerställt dem. Det ökar företagarens tillförlitlighet.

Sidan har senast uppdaterats 29.4.2019