Anmälan om kontaktmaterialverksamhet

Finska livsmedelslagen 297/2021 gäller också material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Enligt lagens 13 § ska kontaktmaterialföretagare (tillverkare, importörer på den inre marknaden och från tredje länder, grossistdistributörer) lämna en anmälan om sitt verksamhetsställe och den kontaktmaterialverksamhet som bedrivs där till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten senast fyra veckor innan verksamheten inleds. En anmälan ska lämnas också om kontaktmaterialverksamhet som endast sker i en webbutik. Någon anmälan lämnas inte om enbart detaljhandelsförsäljning av kontaktmaterial. 

Företagaren ska också lämna en anmälan till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten om verksamheten väsentligt ändras eller om verksamheten avbryts eller avslutas. 

Anmälan lämnas elektroniskt via miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst Ilppa (kommer snart) eller på en blankett som fås av den kommunala myndigheten.

Om en företagare har kontaktmaterialverksamhet på flera orter, ska företagaren lämna en anmälan separat till myndigheten i varje enskild kommun där företagaren idkar sådan verksamhet.

Kontaktuppgifterna för livsmedelstillsynsmyndigheten i din egen kommun finner du på Livsmedelsverkets webbplats här (adress: https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/information-om-livsmedel/kontakta-livsmedelstillsynen/).

Livsmedelsverket har utarbetat en anvisning (anvisning nr 17018) om tillsynen över kontaktmaterialverksamhet. Om en kontaktmaterialföretagares skyldighet att lämna en anmälan om sin verksamhet och sitt verksamhetsställe har getts mer detaljerade instruktioner i denna anvisning.  

Sidan har senast uppdaterats 22.7.2021