Handlingar som påvisar överensstämmelse med kraven

Vid alla handelsled, bortsett från detaljhandelsledet, ska materialen och förnödenheterna vara försedda med de handlingar som påvisar deras överensstämmelse med kraven. Varje företagare som tillverkar kontaktmaterial ska lämna en så kallad förklaring om överensstämmelse med kraven gällande de tillverkningsfaser som företagaren ansvarar för.

En förklaring om överensstämmelse med kraven har två huvudsyften:

 • Med den bekräftas till kunden att produkten uppfyller de relevanta krav som fastställts i ramförordningen och den materialspecifika lagstiftningen.
 • Den ger kunden de nödvändiga uppgifterna för att kunna se till eller kontrollera att produkten är förenlig med den relevanta lagstiftningen.

I materialspecifik speciallagstiftning föreskrivs särskilt beträffande förklaringen om överensstämmelse med kraven för lack och beläggningar som innehåller keramik, plast, returplast, aktiva och intelligenta material och förnödenheter, regenererad cellulosa samt bisfenol A.

I EU-kommissionens anvisning finns mer detaljerade instruktioner om innehållet i förklaringen om överensstämmelse med kraven för plastmaterial.

De innehållskrav, som ställs på förklaringen om överensstämmelse med kraven för plastmaterial, kan till tillämpliga delar användas som ett exempel även med andra material än bara kontaktmaterial av plast. I många EU-länder finns inga föreskrifter gällande förklaringen om överensstämmelse med kraven i den nationella lagstiftningen eller myndighetsrekommendationer vad gäller harmoniserade material.

Information om skyldigheten att lämna en förklaring om överensstämmelse med kraven för alla kontaktmaterial i Finland finns i Eviras anvisning 17018.  I anvisningen anges även de innehållskrav som ställs på den anmälan som är i fråga. De uppgifter som uppges ska vara tydliga och får varken vilseleda eller vara vaga.

I materialspecifik speciallagstiftning föreskrivs särskilt beträffande förklaringen om överensstämmelse med kraven för lack och beläggningar som innehåller keramik, plast, returplast, aktiva och intelligenta material och förnödenheter, regenererad cellulosa samt bisfenol A.

Allmänt beträffande förklaringen om överensstämmelse med kraven (omskrivet från plastförordningens DoC-anvisning):

 • De uppgifter som uppges ska vara tydliga och får varken vilseleda eller vara vaga.
 • Uppgifterna ska vara anknutna till materialets verkliga sammansättning, och en enda förklaring om överensstämmelse med kraven kan inte omfatta flera material, som har olika typer av sammansättningar och därav avsevärda skillnader i materialets råmaterial. 
 • En enda förklaring om överensstämmelse med kraven kan dock omfatta vissa varianter av material och förnödenheter, vars storlek, form, tjocklek eller färg eller en eller några beståndsdelars inköpskälla varierar.
 • I handlingen ska identifieras den produktfamiljs produkter som den omfattar samt anges, vilken produkt av dem är den som förklaringen om överensstämmelse med kraven för hela produktfamiljen grundar sig på.
 • De styrkande handlingarna (t.ex. analysresultat och riskbedömningsresultat), av vilka framgår motiveringar för valet, ska vid behov finnas tillgängliga för myndigheterna.

 Åtgärder gällande överensstämmelse med kraven 

 • En förklaring om överensstämmelse med kraven samt tillräckliga uppgifter i fråga om materialets säkerhet och överensstämmelse med kraven bestyrker de åtgärder som genomförts beträffande överensstämmelse med kraven.
 • Eventuella åtgärder beträffande överensstämmelse med kraven är avhängiga den ställning som företagaren har i leveranskedjan samt de uppgifter som står till dennes förfogande.
 • Om förklaringen om överensstämmelse med kraven innehåller en allmän ansvarsfrihetsklausul, kan den inte ogiltiggöra de detaljer som anges i förklaringen om överensstämmelse med kraven.
 • De åtgärder som gäller överensstämmelsen med kraven omfattar riskbedömningen, där man bedömer även farligheten av de i materialet tillsatta, tillverkade eller innehållna ämnena samt möjligheten att de överförs till livsmedel.
 • Eftersom materialens tillverkningsprocesser ofta är komplicerade, kan de åtgärder som gäller överensstämmelsen med kraven i regel inte genomföras i en enda moment.
 • Man har inte tillgång till alla de uppgifter som gäller till exempel den kemiska sammansättningen, förekomsten av oavsiktligt tillförda ämnen, såsom föroreningar och sönderfallsprodukter, materialets bearbetningsförhållanden, livsmedlets sammansättning, lagrings- och beröringsförhållanden i varje fas av leveranskedjan.
 • Ett så effektivt informationsutbyte är alltså av avgörande vikt så att överensstämmelsen med kraven kan säkerställas för den slutgiltiga förnödenheten.
 • Inom leveranskedjan kan en reciprok kommunikation hjälpa till att kunna identifiera viktiga uppgifter, med vars hjälp leverantörerna och kunderna kan på ett korrekt sätt genomföra sina åtgärder rörande överensstämmelsen med kraven.
 • Det ökar även förtroendet mellan de olika aktörerna, vilket är viktigt för slutproduktens säkerhet.

 Sändning av förklaringen om överensstämmelse med kraven till kunden 

 • En förklaring om överensstämmelse med kraven behöver nödvändigtvis inte bifogas varorna fysiskt och inte heller skickas varje gång, när kunden får en ombeställning av samma varor.
 • Den ska i stället sändas till kunden antingen i pappersform eller elektroniskt eller laddas från webbplatsen med kundens samtycke.
 • En förklaring om överensstämmelse med kraven ska uppdateras om avsevärda ändringar görs i lagstiftningen och/eller om det i ämnen eller materialets sammansättning eller renhet sker en ändring, som har betydelse för den förklaring om överensstämmelse med kraven som lämnats för materialet.
 • Leverantören ska informera kunden om en sådan uppdatering. Kunden har ingen rättslig skyldighet att begära uppdatering om det görs ändringar i lagstiftningen, men det hör till god praxis.
 • Vid begäran ska förklaringen om överensstämmelse med kraven utan dröjsmål visas upp för livsmedelstillsynsmyndigheten.
Sidan har senast uppdaterats 28.11.2018