Förordningen 1895/2005 av epoxiderivaten

Epoxiderivaten som livsmedelskontaktmaterial innehåller regleras av EU-förordninge1895/2005. Användning av BFDGE och NOGE är helt förbjudet i kontaktmaterial.

Fördordningen tillämpas på plaster, ytbeläggningar och lim men inte på behållare eller tankar med en kapacitet på > 10 000 liter

  • BFDGE och NOGE är förbjudna
  • BADGE gränsvärdet för migration 9 mg/kg och
  • BADGE-HCl gränsvärdet för migration 1 mg/kg.

Mängderna av dessa ämnen bör ligga under gränsvärdena och det måste påvisas i förklaringen om överensstämmelse och styrkande handlingar.

Sidan har senast uppdaterats 19.10.2018