Keramik förordningen 165/2006 (HIM)

Den enda nationella förordningen 268/1992 som gäller livsmedelskontaktmaterial reglerar migrationen av följande tungmetaller från kontaktmaterial: Pb, Cd, Cr och Ni. Förordningen gäller alla livsmedelskontaktmaterial oberoende av materialet, men den tillämpas inte på sådana material, för vilka det finns materialspecifik EU-lagstiftning. I den förordningen är de strängare gränsvärdena (1/10) som fastställts för produkter för småbarn.

Gränsvärden av bly och kadmium

Sidan har senast uppdaterats 28.11.2018