Fastställande av tillsynsfrekvenser

Riskklassificering av kontaktmaterialverksamheten

Livsmedelverket har utarbetat en anvisning om riskklassificering av livsmedelslokaler och kontaktmaterialverksamheten samt fastställande av tillsynsbehovet (anvisning 10503). För tillfället pågår ett arbete med uppdatering av anvisningen, varefter riskklassificeringen av kontaktmaterialverksamheten kommer att preciseras.  Livsmedelsverket har redan tidigare rekommenderat för de kommunala enheterna för livsmedelstillsyn att ta i bruk de utarbetade preciseringarna, eftersom det underlättar fastställande av tillsynsfrekvenser samt innebär tydligare regler för det, vilket bidrar till en jämlik behandling av kontaktmaterialföretagare runt om i Finland.

Livsmedelskontaktmaterialen hör till verksamhetsklass 2 i anvisningen om riskklassificering. Under den finns tre egentliga riskklasser och i dem är tillsynsfrekvenserna 0,35 gr/år; 0,5 gr/år; 1 gr/år.

I samband med att anvisningen om riskklassificering uppdateras frångås en så kallad förklarande beskrivning av riskklasser.  De uppgifter som beskriver verksamhetens omfattning ingår i de grunduppgifter som anges i anmälan om verksamhet (EL 23/2006 21 a §).

De nyckeltal som beskriver kontaktmaterialverksamhetens omfattning utgörs av följande:

Riskklass 1 - en liten eller medelstor kontaktmaterialverksamhet

 • Materialkvalitéer 1–3
 • Produktionsmängd  < 100  st./år     < 10000  kg/år
 • Yta för produktions- och lageranläggningar < 100 m2
 • Antalet anställda < 15
 • Omsättning < 2 milj. euro/år

Riskklass 2 - en stor kontaktmaterialverksamhet  

 • Materialkvalitéer 4–8
 • Produktionsmängd 100–1000 st./år  10000  – 1 milj. kg/år
 • Yta för produktions- och lageranläggningar 100 – 500 m2 
 • Antalet anställda 15–100
 • Omsättning 2–10 milj. euro/år

 Riskklass 3 - en mycket stor kontaktmaterialverksamhet  

 • Materialkvalitéer > 8
 • Produktionsmängd > 1000 st./år > 1 milj. kg/år
 • Yta för produktions- och lageranläggningar > 500 m2
 • Antalet anställda > 100
 • Omsättning > 10 milj. euro/år 

Den klass, där minst tre av de kriterier som beskriver klassen i fråga uppfylls, väljs ut till en riskklass. Om de tre kriterierna inte uppfylls i någon klass, väljs den riskklass, i vilken objektet tillhör på basis av mängden materialkvalitéer, som klass.

En bidragande faktor till en högre riskklass är dessutom om verksamheten består i att tillverka/vidareförädla eller kontaktmaterialen är avsedda särskilt för småbarn (t.ex. nappflaskor, barnmatförpackningar). Små keramikverkstäder hör automatiskt till riskklass 1 trots att de sysslar med tillverkning.

Exempel 1: Vid objektet är antalet materialkvalitéer 2 st, produktionsmängden är 10 milj. kg/år, ytan för produktions- och lageranläggningar är 70 m2, antalet anställda är 5 och omsättningen är 5 milj. euro/år à och kvalificeras som riskklass1. Eftersom det dock är fråga om en tillverkare, flyttas den en riskklass högre, den slutliga riskklassen är alltså 2.

Exempel 2: Vid objektet är mängden materialkvalitéer 5 st, produktionsmängden är 1500 st./år, antalet anställda är 14, ytan för produktionsanläggningar är 200 m2 och omsättningen är < 2 milj. euro/år à Ingen riskklass kvalificeras, eftersom de tre kriterier som behöver vara uppfyllda inte uppfylls.  Då är det riskklass 2 som väljs ut som riskklass efter antalet materialkvalitéer.

Tillsynsfrekvens av kontaktmaterial i livsmedelslokaler

Tillsynen över kontaktmaterialens säkerhet och överensstämmelse med kraven ingår som en normal del i kontrollen av livsmedelslokalen. I samband med inspektionerna följs Oiva-kontrollanvisningar 14.1 i både godkända och anmälda livsmedelslokaler. Inspektionen utförs riskbaserat, och beroende på en livsmedelslokals kontrollfrekvens kommer kontaktmaterialen att kontrolleras vid flera olika tillfällen, dock så att de kontrolleras minst en gång per tre år.

Sidan har senast uppdaterats 7.7.2020