Lagstiftning

Utgående från EFSAs riskvärdering har Europeiska kommissionen konstaterat att det finns ett behov att minska mängden akrylamid i livsmedlen med hjälp av riskhanteringsmetoder. I kommissionens förordning (EU) 2017/2158  åläggs företagarna i livsmedelsbranschen i sin egenkontroll vidta obligatoriska åtgärder för att minska halterna akrylamid. För några företagares del är det också obligatoriskt att kontrollera (provtagning och analys) halterna akrylamid. Förordningen tillämpas från och med 11.4.2018.

Förordningen är förpliktande som sådan och den tillämpas i alla medlemsstater. Förordningen gäller sådana företagare i livsmedelsbranschen, som tillverkar och släpper ut på marknaden sådana livsmedel som hör till förordningens tillämpningsområde. Sådana produkter är stärkelsehaltiga livsmedel som framställs genom upphettning. Livsmedelsverket har publicerat en tolkningsanvisning on hur förordningen ska tillämpas.

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2019