Tillsynen

Tillsynen över förordningen om akrylamid och halten akrylamid i livsmedlen utgör en del av den vanliga livsmedelstillsynen som bygger på företagets egenkontroll och kontroller av den. Företaget, såsom tillverkaren, svarar för att produkterna han tillverkar följer bestämmelserna och är säkra, även för akrylamidens del.

Företaget ska kunna identifiera och hantera farorna som är förknippade med akrylamiden. Livsmedelsföretaget ska i sin egenkontroll beskriva vilka minimiåtgärder som krävs för varje livsmedel (och vid behov livsmedelskategori) som man tillverkar och som omfattas av tillämpningsområdet för förordningen om akrylamid och hur dessa åtgärder omsätts i praktiken.

De lokala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över att egenkontrollen är korrekt och tillräcklig i enlighet med systemet Oiva. De lokala livsmedelstillsynsmyndigheterna borde också göra akrylamidundersökningar av livsmedlen på marknaden.

Anvisning från Livsmedelsverket om hur halterna akrylamid kan minskas och åtgärdsnivåerna följas

Livsmedelsverket  har förberedd en anvisning  utgående från förordning (EU) nr 2017/2158 om hur halterna akrylamid kan minskas och
åtgärdsnivåerna följas. Kraven i Europeiska kommissionens förordning gäller en mycket bred skara företagare i livsmedelsbranschen, såsom industriell framställning av livsmedel till exempel i bagerier, kafferosterier eller livsmedelslokaler som tillverkar barnmat, men också restauranger och serveringsställen, grillar, bagerihörnor, kaféer och storhushållskök. Förordningen tillämpas från och med 11.4.2018.

Europeiska organisationen Food Drink Europe har också tagit fram ett verktyg till livsmedelsproducenterna med vilket halten akrylamid i livsmedlen kan minskas . I det ingår råd om det hur företagarna kan minska bildandet av akrylamid i ett livsmedel.

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2019