Lagstiftningen om kontaminanter

Halterna kontaminanter i livsmedlen regleras i första hand så att lagstadgade gränsvärden fastställs. För närvarande har gränsvärden fastställts för bland annat följande föreningar:

 • nitrat
 • mykotoxiner (inbegriper: aflatoxiner, ochratoxin A, patulin, deoxynivalenol, zearalenon, fumonisiner, citrinin, mjöldryga)
 • metaller (inbegriper: bly, kadmium, kvicksilver, oorganiska tennföreningar, oorganisk arsenik)
 • 3-monoklorpropandiol (3-MCPD) och glysidylfettsyraestrar
 • dioxiner och PCB-föreningar
 • polycykliska aromatiska kolväten (inbegriper: bens(a)pyren, bens(a)antracen, bens(a)fluoranten och krysen)
 • melamin och ämnen som till sin uppbyggnad motsvarar melamin
 • naturliga växttoxiner (inbegriper: erukasyra, tropanalkaloider, vätecyanid)

Med hjälp av gränsvärden försöker man hålla konsumenternas exponering för dessa föreningar på en toxikologiskt acceptabel nivå för att värna om folkhälsan. Ett sporadiskt intag som är större än gränsvärdet innebär i regel inte någon omedelbar hälsorisk utan med hjälp av gränsvärden förhindras särskilt sådana skadliga inverkningar, som orsakas till följd av en långvarig och fortlöpande exponering. Sådana livsmedel i vilka halterna av dessa föreningar är högre än gränsvärdena får inte släppas ut på marknaden och de får inte heller användas som ingredienser i livsmedel.

Även om det för en enstaka kontaminant än så länge inte fastställts något lagstadgat gränsvärde, ligger ansvaret för att livsmedlen är säkra hos företagen. Företagen ska således vid behov i sin egenkontroll beakta också sådana kontaminanter, för vilka det än så länge inte fastställts gränsvärden. Utöver det ska beaktas att företagen har obligatorisk skyldighet att vidta åtgärder för att minska halterna akrylamid, även om det för närvarande inte fastställts några gränsvärden för akrylamid.

Lagstiftningen om främmande ämnen (kontaminanterna inberäknade) har i sin helhet sammanförts på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

 

De mest centrala författningarna som gäller kontaminanter i livsmedel (Observera att författningarna ska beaktas med eventuella ändringar):

 • Rådets förordning (EEG) nr 315/93, av den 8 februari 1993, om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (den s.k. ramförordningen)
 • Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006, av den 19 december 2006, om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel
 • Kommissionens förordning (EU) 2017/2158, av den 20 november 2017, om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning 880/2016  om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel
 • Rådets förordning (Euratom) 2016/52, av den 15 januari 2016, om gränsvärden för radioaktiva ämnen i livsmedel och foder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation och om upphävande av rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 och kommissionens förordningar (Euratom) nr 944/89 och (Euratom) nr 770/90

 

Författningar som gäller provtagning och analysmetodernas kriterier (Observera att författningarna ska beaktas med eventuella ändringar):

 • Kommissionens förordning (EG) nr 401/2006, av den 23 februari 2006, om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av mykotoxiner i livsmedel
 • Kommissionens förordning (EG) nr 1882/2006, av den 19 december 2006, om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av nitrathalten i livsmedel
 • Kommissionens förordning (EG) nr 333/2007, av den 28 mars 2007, om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och bens(a)pyren i livsmedel
 • Kommissionens förordning (EU) nr 2015/705, av den 30 april 2015, om provtagningsmetoder och prestandakriterier för analysmetoderna vid offentlig kontroll av halten av erukasyra i livsmedel och om upphävande av kommissionens direktiv 80/891/EEG
 • Kommissionens förordning (EU) 2017/644, av den 5 april 2017, om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i vissa livsmedel och om upphävande av förordning (EU) nr 589/2014
Sidan har senast uppdaterats 11.6.2020