Tillsynen över kontaminanter

Företagens egenkontroll och kontroller av den

Tillsynen över livsmedelskontaminanter utgör en del av den vanliga livsmedelstillsynen som bygger på företagets egenkontroll och kontroller av den. Företaget, såsom livsmedlets importör eller tillverkare, svarar för att hans produkter följer bestämmelserna och är säkra, även för kontaminanternas del.

Företaget ska kunna identifiera och hantera farorna som är förknippade med kontaminanter. I praktiken innebär det en omsorgsfull faroranalys särskilt avseende livsmedlets råvaror och processningsförhållanden och att riskhanteringen påvisas och säkerställs. Lämpliga riskhanteringsmetoder kan vara olika i olika stadier av livsmedelskedjan.

Inom primärproduktionen är lämpliga riskhanteringsmetoder med tanke på kontaminanter till exempel beaktande av särdragen i växtmiljön, god jordbruksteknisk praxis (gödslingen inbegripen), ordentliga lagringsförhållandena och vid behov också kemiska konfirmeringsanalyser.

Vid tillverkning, distribution, försäljning och import av livsmedel kan lämpliga riskhanteringsmetoder med tanke på kontaminanter åter vara till exempel

  • leveransavtal
  • produktspecifikationer eller kvalitetscertifikat (och säkerställande av att man förbinder sig till dem)
  • kontraktsodling och kontraktsproduktion som sker enligt överenskommen praxis
  • kvalitetsrevisioner
  • optimering och hantering av processförhållandena
  • anvisningar till konsumenten om hur livsmedlen används
  • kemiska konfirmeringsanalyser

Då gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen överskrids får livsmedlet inte släppas ut på marknaden och det får inte heller används som ingrediens i ett livsmedel.

De lokala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över att egenkontrollen omsätts i praktiken och är tillräcklig (Oivaraderna 17.13-17.16).

Myndighetsundersökningar

Tillsynsundersökningar av livsmedel med tanke på livsmedelskontaminanter görs utgående från krav i gemenskapslagstiftningen ((EG) nr 1881/2006 med ändringar) och kommissionens kontrollrekommendationer. Syftet är att övervaka att halterna kontaminanter i livsmedlen inte överstiger de gränsvärden som fastställts i lagstiftningen och/eller de halter som anses säkra och att samtidigt få information om det rådande nationella läget. Vad tillsynen över kontaminanter ska inbegripa har inte fastställts i EU-lagstiftningen så medlemsstaterna får en hel del befogenheter att planera tillsynen utgående från sina egna behov.

Undersökningarna som Livsmedelsverket genomför och/eller koordinerar koncentrerar sig främst på att skapa en nationell bild av läget och bereda lagstiftning. Utöver det bör de lokala livsmedelstillsynsmyndigheterna inkludera kontaminantundersökningar i sina egna provtagnings- och undersökningsplaner. Tullen undersöker livsmedelspartier som importerats till Finland med tanke på kontaminanter i enlighet med sin egen riskbaserade tillsynsplan beaktande författningarna om intensifierad importtillsyn.

Om man i undersökningarna konstaterar att det lagstadgade gränsvärdet överskrids eller om halten av en kontaminant i övrigt konstateras vara skadlig med tanke på hälsan, leder det till att produkterna återkallas. Distributionen av produkterna avbryts alltid omedelbart och vid behov återkallas produkterna från konsumenterna. För genomförandet av återkallelsen svarar livsmedelsföretagaren. Tullmyndigheten svarar för tillsynsåtgärderna som gäller importerade partier som strider mot bestämmelserna och de lokala livsmedelstillsynsmyndigheterna för tillsynsåtgärderna som gäller andra partier som strider mot bestämmelserna.

Sidan har senast uppdaterats 24.6.2020