Projektet för tillsyn över tillsatser (EVO 2012)

Som en del av riksprogrammet för livsmedelstillsynen (EVO) genomfördes år 2012 projektet ”Vägledande inspektioner inom tillsynen över tillsatser – orientering i tillsynen över tillsatser”. Huvudsyftet med projektet var att stärka livsmedelstillsynsmyndigheternas kunskaper om kraven som gäller användningen av tillsatser och tillsynen över tillsatser och att informera företagen i livsmedelssektorn om kraven i lagstiftningen.

Vid utvärdering av hur egenkontrollen omsätts i praktiken på skalan A-D var det allmännaste vitsordet B (små brister; 59 %). Det bästa vitsordet A (bra) fick 7 % v företagen. Vitsordet C (måttliga brister, bör korrigeras) fick 32 % och vitsordet D (dålig eller saknas helt, bör korrigeras) 2 % av företagen. Företagen som fått vitsordet C eller D skulle rätta till missförhållandet inom den utsatta tid, som överenskommits under inspektionen.

I vart tredje livsmedelsföretag fanns betydligt att förbättra i egenkontrollen över användningen av tillsatser. I regel användes ändå tillsatserna i enlighet med villkoren i förordningen om tillsatser. De allmännaste bristerna som visade sig under inspektionerna gällde tillräckligheten hos planen för egenkontroll, uppgifterna som gällde renhetskraven för tillsatsblandningar och märkningarna på förpackningarna jämte receptkalkylerna som hänför sig till de använda mängderna tillsatser.

Sidan har senast uppdaterats 21.2.2019