Frågor och svar om växtskyddsmedel

1. Måste äpplen, päron och sharonfrukter skalas innan man äter dem?

– Frukterna behöver inte skalas. Högsta gränsvärdena för rester av växtskyddsmedel fastställs så att produkten är säker även om den äts med skalet på.

Om en konsument vill minimera sitt intag av rester av växtskyddsmedel, är det fritt fram att skala frukterna. Då skalar man visserligen också bort en hel del nyttiga näringsämnen. Att frukterna tvättas eliminerar grovt uppskattat cirka 30-40 % av resterna i skalet. Skillnaderna mellan olika föreningar är ändå stora.

2. Varför är det bäst att skölja vindruvor omsorgsfullt?

– I transportlådorna till druvor som kommer från södra halvklotet används allmänt natriumvätesulfat för att hindra mögelbildning. Då bildas svavelsyrlighet på ytan till druvorna och den kan orsaka symptom hos personer som är känsliga mot sulfit, såsom astmatiker. Tvätt minskar mängden sulfit, men eliminerar den inte helt.

3. Varför rekommenderar Livsmedelsverket att frukter och grönsaker tvättas innan de äts?

­– Såväl finska som importerade vegetabilier måste tvättas för att dammet och eventuell annan smuts på ytan till dem ska sköljas bort.

4. Var finner man information om gränsvärdena för rester av bekämpningsmedel i vegetabilier?

– Bekämpningsmedelsdatabasen på Europeiska kommissionens webbplats berättar bl.a. vilka de växtspecifika högsta tillåtna halterna rester (pesticide residues) är i EU.

5. Hur utövar man tillsyn över att inhemska bär och andra vegetabilier är rena?

- NTM-centralerna utövar tillsyn över användningen av växtskyddsmedel på lantgårdarna under ledning av Tukes och Mavi. Livsmedelsverket utövar tillsyn över användningen av bekämpningsmedel på lantgårdarna. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna tar också under Livsmedelsverkets ledning årligen cirka 200-300 prover av inhemska livsmedel av vegetabiliskt ursprung med tanke på EU:s program för tillsyn över resterna av växtskyddsmedel.

I inhemska bär och vegetabilier förekommer sällan överskridningar av de tillåtna gränsvärdena. Små mängder som befinner sig inom de tillåtna gränserna påträffas mest i jordgubbar och äpplen.

Resultaten av tillsynen över rester av växtskyddsmedel i Finland offentliggörs årligen på Livsmedelsverkets webbplats.

6. Hur utövar man tillsyn över att vegetabilierna som importeras till Finland är rena?

– Tullen utövar tillsyn över resterna av växtskyddsmedel i importerade livsmedel av vegetabiliskt ursprung. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar också tillsyn över att importörerna har ett fungerande egenkontrollsystem.

7. Undersöks ekologiska vegetabilier med tanke på rester av växtskyddsmedel?

- Såväl inhemska som utländska ekologiska vegetabilier undersöks årligen med tanke på rester av växtskyddsmedel inom ramen för såväl det allmänna programmet för tillsyn över rester som ekokontrollen. Också andra ekologiska livsmedel undersöks på motsvarande sätt. Till medlen som undersökningarna gäller hör de växtskyddsmedel som är tillåtna vid såväl sedvanlig som ekologisk produktion. Undersökningar görs också med tanke på växtskyddsmedel som är förbjudna i EU.

8. Hur stor del av de undersökta proverna strider mot bestämmelserna?

– Årligen konstateras 2-4 % av proverna strida mot bestämmelserna. De är oftast ändå inte hälsovådliga, eftersom gränsvärdena som fastställs för bekämpningsmedlen i godkännandestadiet vanligen är mycket strängare än vad toxikologiska undersökningar förutsätter. Om säkerhetsbedömningen till exempel förutsätter att gränsvärdet för rester av ett bekämpningsmedel är 100 mg/kg, men god jordbrukspraxis visar att resterna blir endast 1 mg/kg, om medlet används på rätt sätt, så blir det tillåtna gränsvärdet strängare än vad god jordbrukspraxis skulle förutsätta.

Cirka en tiondedel av proverna som strider mot bestämmelserna är sådana, att produkterna inte med säkerhet kan sägas vara säkra och de kan vara hälsovådliga för människan.

9. Finns det någon förteckning över bekämpningsmedel som är förbjudna i EU?

– Det finns inte någon förteckning över förbjudna bekämpningsmedel, men däremot finns en förteckning över bekämpningsmedlen som är godkända i EU och en del av dem har godkänts för användning i Finland. Alla andra bekämpningsmedel är förbjudna.

I EU får användas endast sådana bekämpningsmedel, som innehåller aktiva ämnen som godkänts i EU. Efter det måste de aktiva ämnena ännu godkännas nationellt för användning i Finland och för det kan fastställas vissa begräsningar såsom att ett ämne inte får användas i grundvattenområden eller under på varandra följande år.

10. Hur utvärderar man att bekämpningsmedel och rester av sådana är säkra?

– Ett bekämpningsmedels säkerhet utvärderas i EU så att man undersöker dess verkningar på människans hälsa, miljön och växterna. Utvärderingen kräver omfattande undersökningar och tar flera år.

För rester av bekämpningsmedel i vegetabilier fastställs en högsta tillåtna restmängd dvs. MRL (maximum residue level). Då denna fastställs utvärderas hur mycket rester produkten kan innehålla utan att de orsakar människan hälsoskador. Utöver det utvärderas hur stor mängd rester som kvarstår i produkten då bekämpningsmedlet används på rätt sätt. Därefter väljs det mindre av dessa värden som MRL-värde.

11. Undersöker Livsmedelsverket resterna av växtskyddsmedel i barnmat?

– Barnmat undersöks årligen med hjälp av slumpmässigt urval inom ramen för programmet för tillsyn över resterna av växtskyddsmedel. År 2014 genomfördes också ett separat tillsynsprogram som gällde barnmat och i samband med det undersöktes också resterna av växtskyddsmedel.

12. Är glittret som ibland förekommer på skalet till citrusfrukter ofarligt med tanke på hälsan?

– Glittret kan vara ett vaxliknande ytbehandlingsmedel. För dem har inte fastställts några gränsvärden utan de får användas i enlighet med god tillverkningssed. På ytan till citrusfrukter används också växtskyddsmedel för att hindra mögelbildning. Om man vill undvika att få i sig sådana, lönar det sig att tvätta frukterna innan man skalar dem och tvätta händerna efter skalandet.

13. Kan ett bearbetat livsmedel, såsom nudlar, innehålla för stora mängder rester av växtskyddsmedel?

– Bearbetade livsmedel innehåller mycket sällan så stora halter av rester av växtskyddsmedel att detta skulle orsaka konsumenten hälsoskada. Rester kan visserligen förekomma i bearbetade livsmedel, om råvarorna till dem har innehållit sådana, men livsmedlets framställningsprocess bryter ofta ned eller späder ofta ut resterna av växtskyddsmedel.

Sidan har senast uppdaterats 29.8.2019