Lagstiftning

Resterna av växtskyddsmedel i livsmedel regleras av följande författningar:

Gränsvärden

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (med ändringar).
  • I bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005 har räknats upp de produkter på vilka ett gränsvärde tillämpas. Bilaga I har ändrats flera gånger och den senaste gällande produktklassificeringen är kommissionens förordning (EU) 2018/62 om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005.
  • Kommissionens förordning (EG) nr 149/2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 genom de nyupprättade bilagorna II, III och IV som fastställer gränsvärden för resthalter när det gäller produkterna i bilaga I till den förordningen (och rättelsen till den). Förordningen reglerar tillåtna gränsvärden.
  • Kommissionens förordning (EG) nr 260/2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 genom fastställande av bilaga VII med en förteckning över kombinationer av verksamt ämne/produkt som omfattas av ett undantag vid behandling med rökningsmedel efter skörd.

Tillsyn och provtagning

  • De av kommissionen årligen antagna genomförandeförordningarna om unionens koordinerade fleråriga tillsynsprogram för säkerställande av att gränsvärdena för rester av bekämpningsmedel i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung följs och för utvärdering av konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsresterna i fråga finner du på kommissionens webbplats. De 3-åriga genomförandeförordningarna reglerar tillsynen över rester av bekämpningsmedel, de obligatoriska livsmedlen och verksamma beståndsdelarna som ska undersökas i uppföljningsprogrammet.
  • Kommissionens direktiv 2002/63/EG om fastställande av gemenskapens provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om upphävande av direktiv 79/700/EEG (med ändringar). Direktivet har antagits med handels- och industriministeriets förordning 475/2003 om provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter.

Livsmedel avsedda för spädbarn och små barn

  • Handels- och industriministeriets förordning 1215/2007 om resterna av bekämpningsmedel i barnmat. Med förordningen har antagits kommissionens direktiv 2006/125/EG om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn.
  • Handels- och industriministeriets förordning 1216/2007 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Med förordningen har antagits kommissionens direktiv 2006/141/EG om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG.
  • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn.
Sidan har senast uppdaterats 23.9.2019