Tillsynen över rester av växtskyddsmedel i livsmedel

Tillsynen över rester av växtskyddsmedel i livsmedlen utgör en del av den sedvanliga livsmedelstillsynen som bygger på näringsidkarens egenkontroll och kontroller av den. Företagaren, såsom en importör eller tillverkare, svarar för att hans produkter överensstämmer med bestämmelserna och att de är säkra även för växtskyddsmedelsresternas del.

Företagaren ska identifiera och hantera farorna som hänför sig till rester av växtskyddsmedel. Riskhanteringen ska kunna påvisas till exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer. Utöver det borde företagaren verifiera riskhanteringen till exempel med hjälp av analysintyg eller auditeringsdokument. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar enligt Livsmedelsverkets anvisningar tillsyn över hur egenkontrollen omsätts i praktiken i enlighet med systemet OIVA.

Ett program för tillsynen över rester av växtskyddsmedel genomförs också årligen så som EU-lagstiftningen förutsätter. Syftet med programmet är att utöva tillsyn över att rester av förbjudna växtskyddsmedel inte förekommer i livsmedlen och att livsmedlen inte innehåller rester av tillåtna medel i halter som överstiger gränsvärdena som fastställts i lagstiftningen.

Med ett tillsynsprogram säkras konsumentens hälsa

Årligen undersöks cirka 2000 livsmedel med tanke på rester av växtskyddsmedel. Cirka 300 av dem är producerade i Finland. För provtagningen svarar de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna och provtagare på Tullaboratoriet och Valvira. Proverna analyseras i Tullaboratoriet och i Livsmedelsverkets laboratorium.

Prover tas mest av sådana produkter som är centrala med tanke på kosten och av sådana produkter, i vilka man tidigare konstaterat stridigheter mot bestämmelserna. I alla sådana fall då gränsvärdet överskrids görs en riskvärdering och utvärderas med andra ord om överskridningen riskerar konsumentens hälsa. Distributionen av produkterna avbryts alltid omedelbart och vid behov återkallas produkterna från handeln.

Tullmyndigheten svarar för åtgärderna som gäller importerade partier som strider mot bestämmelserna, Valvira för åtgärderna som gäller alkoholprodukter och de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna för åtgärderna som gäller inhemska partier som strider mot bestämmelserna.

Om man i inhemska produkter konstaterar sådana växtskyddsmedel som inte får användas i Finland utreds om användningen av växtskyddsmedel på gården överensstämmer med bestämmelserna i samarbete med Säkerhets- och kemikalieverket Tukes och de regionala NMT-centralerna. Det kan röra sig om ett brott mot lagen om växtskyddsmedel (1259/2006).

Livsmedelsverket koordinerar tillsynen över rester av växtskyddsmedel

Livsmedelsverket svarar för den årliga inrapporteringen av den riksomfattande tillsynsinformationen till Europeiska kommissionen. Till de årliga tillsynsresultaten kommer du via spalten till vänster. Livsmedelsverkets koordinerar också beredningen av det årliga nationella tillsynsprogrammet genom att sammanföra alla myndigheters planer till en enda helhet som årligen inrapporteras till Europeiska kommissionen. I beredningen av tillsynsprogrammet deltar utöver Livsmedelsverket också Tullen och Tillstånds- och tillsynsverket för social och hälsovården Valvira.

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2019