Resultat från tillsynen av rester av växtskyddsmedel 2017

Användningen av växtskyddsmedel och deras rester i livsmedel övervakas genom samarbete mellan myndigheterna. Tillsynsprogrammet för rester av växtskyddsmedel genomförs i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna (inhemska produkter), Tullen (icke animaliska importprodukter och produkter från EU:s inre marknad) och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira (alkoholdrycker). Livsmedelsverket övervakar rester av växtskyddsmedel även i inhemska ekologiska produkter och animaliska livsmedel. Användningen av växtskyddsmedel övervakas av NTM-centralerna under ledning av Tukes.

Få produkter som strider mot bestämmelserna konstaterades

I tillsynen av rester av växtskyddsmedel undersöktes sammanlagt 2 008 prover. Gränsvärdet för resthalter av växtskyddsmedel som har fastställts i lagstiftningen (MRL) överskreds när mätosäkerheten beaktas totalt i 48 prover (2,4 %). Antalet prover som stred mot lagstiftningen om ekologiska produkter var 9 (1,5 %).

Bland 453 inhemska prover påträffades 35 prover (7,7 %) med resthalter som underskred det högsta tillåtna värdet. Ett salladsprov bland de inhemska livsmedlen stred mot bestämmelserna i livsmedelslagen (0,2 %). Dessutom påträffades rester av växtskyddsmedel som är förbjudna inom ekologisk produktion i ett ekologiskt fröknäckebröd, men halterna överskred inte vad som tillåts i livsmedelslagstiftningen. I fyra inhemska grönsaker påträffades rester av ett aktivt ämne i växtskyddsmedel (imidakloprid), som inte får användas i Finland för den aktuella växtarten. Dessa var två sallader, ruccola och mynta från en och samma odlare.

Bland importerade produkter (både från EU-länder och från länder utanför EU) påträffades rester av växtskyddsmedel i 45 % av proverna. Rester förekom oftast i färska frukter, bär och grönsaker. Av partierna visade sig 47 (3,4 %) strida mot bestämmelserna och innehålla ett eller flera växtskyddsmedel över den högsta tillåtna halten. Dessutom innehöll 8 ekologiska partier rester som är förbjudna inom ekologisk produktion. Av de partier som stred mot bestämmelserna var 39 livsmedel producerade utanför EU och 8 partier var livsmedel med ursprung inom EU.

Tillsynsåtgärder

De behöriga myndigheterna för livsmedelstillsyn utför de åtgärder som föreskrivs i lagstiftningen för alla produkter som strider mot bestämmelserna. Distributionen till livsmedelskedjan stoppades för alla importprodukter som stred mot bestämmelserna och från de följande partierna togs uppföljningsprover innan produkterna släpptes ut på marknaden. Produktpartier som stred mot bestämmelserna förstördes eller returnerades till ursprungslandet under myndighetstillsyn.

Så långt som till återkallelse från konsumenterna gick man i de fall när partier redan hade kommit ut på marknaden och man utifrån en riskbedömning konstaterade att de orsakade fara för konsumenterna (det akuta toxikologiska referensvärdet, ARfD, överskreds). Dessa var ecuadoriansk passionsfrukt och pakistansk grön chili. Utifrån riskbedömningen skickades ett meddelande till de övriga medlemsländerna via EU:s snabba larmsystem (RASFF) för tolv (12) partier som stred mot bestämmelserna.

De fall, där man i inhemska grönsaker påträffade rester av ett aktivt ämne i växtskyddsmedel, vars användning är förbjuden i Finland för den aktuella växtarten, överfördes till Tukes. NTM-centralerna gjorde en kontroll av användningen av växtskyddsmedel på den aktuella gården. Kontrollen visade att gården hade brutit mot flera skyldigheter i anslutning till användningen av växtskyddsmedel.

Oiva-resultat

Utöver det tillsynsprogram som Livsmedelsverket samordnar utförde de kommunala myndigheterna för livsmedelstillsyn sammanlagt 22 kontroller som hänförde sig till rester av växtskyddsmedel inom ramen för Oiva-systemet (Oiva-rad 17.12). När det gäller rester av växtskyddsmedel har tillsynsobjekten i Oiva-systemet valts riskbaserat utifrån påverkan och omfattning. År 2017 gavs endast A-omdömen i Oiva-kontrollerna. Med andra ord noterades inga brister och inte ens några råd och anvisningar behövde ges.

Sidan har senast uppdaterats 26.11.2018